ἀποσκαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to struggle, jump about, throb, palpitate, writhe, twist
  • to convulse, gasp for air (before suffocating to death)
 • Forms:
  • ἀπεσκάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποσκεδάζω, ἀποσκεδάννυμι
ἀποσκεδάσεις
ἀποσκευάζω
ἀποσκευαῖς
ἀποσκευάσαι
ἀποσκευασάμενοι
ἀποσκευασάμενος
ἀποσκευή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποσκευήἀποσκευαί
GENἀποσκευῆςἀποσκευῶν
DATἀποσκευῇἀποσκευαῖς
ACCἀποσκευήνἀποσκευάς
VOCἀποσκευήἀποσκευαί
ἀποσκευῇ
ἀποσκευήν
ἀποσκευῆς
ἀποσκηνόω
ἀποσκηνώσας
ἀποσκηνώσῃς
ἀποσκίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shadow, a shading off
ἀποσκληρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deal harshly with, deal cruelly with
  • to harden
 • Cognates: σκληρύνω
 • Forms:
  • ἀπεσκλήρυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀποσκοπεύει
ἀποσκοπευόντων
ἀποσκοπεύσω
ἀποσκοπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look at, keep watch, look out for, look intently at
 • Cognates: ἀποσκοπεύω, κατασκοπεύω, σκοπεύω
 • Forms:
  • ἀποσκοπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκοπευόντων Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπεσκοπεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεσκόπευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀποσκοπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποσκοπέω
ἀποσκορακιεῖ
ἀποσκορακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to discharge, send away (as not needed)
  • to wish someone were far away
  • to curse, damn
 • Forms:
  • ἀπεσκοράκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκορακίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποσκορακιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποσκορακίσῃς
ἀποσκορακισμόν
ἀποσκορακισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: renunciation, repudiation, abjuration, casting off utterly
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀποσκορακισμόςἀποσκορακισμοί
GENἀποσκορακισμοῦἀποσκορακισμῶν
DATἀποσκορακισμῷἀποσκορακισμοῖς
ACCἀποσκορακισμόνἀποσκορακισμούς
VOCἀποσκορακισμέἀποσκορακισμοί
ἀποσκυθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scalp, strip off the scalp in Scythian fashion
 • Cognates: περισκυθίζω
 • Forms:
  • ἀπεσκύθιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur