ἀπόστα
ἀποστάζει
ἀποστάζουσιν
ἀποστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drip, distill, trickle
  • to cause to fall drop by drop, let fall drop by drop
 • Cognates: στάζω
 • Forms:
  • ἀποστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἀποσταθῇ
ἀποσταθήσεται
ἀποσταίη
ἀποσταλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drip, drop
  • to let drip
 • Forms:
  • ἀποσταλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποσταλάξει
ἀποσταλείς
ἀποσταλεῖσι
ἀποσταλεῖσιν
ἀποσταλέντες
ἀποσταλέντι
ἀποσταλέντος
ἀποσταλῇ
ἀποσταλήσονται
ἀποσταλῶσι
ἀποσταλῶσιν
ἀποστάντα
ἀποστάντες
ἀποστάς
ἀποστάσει
ἀποστάσεις
ἀποστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • revolt, rebellion, abandonment, defection, falling away
  • religious apostasy
 • Forms:
  • ἀποστασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποστασίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀποστασίᾳ
ἀποστασίαν
ἀποστάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (writing of) divorcement, divorce certificate (written by husband and given to his wife)
  • relinquishment
  • act of parting with, severing of relationship with
 • Forms:
  • ἀποστασίου Noun: Gen Sing Neut
ἀποστασίου
ἀπόστασις
ἀποστάται
ἀποστάταις
ἀποστάτας
ἀποστατεῖν
ἀποστατεῖτε
ἀποστατέω
ἀποστάτην
ἀποστάτης
ἀποστατῆσαι
ἀποστατήσῃ
ἀποστάτιν
ἀποστάτις
ἀποστατοῦντας
ἀποστατῶν