ἀποστεγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to uncover a roof, unroof
 • Cognates: ἀποστεγάζω
 • Forms:
  • ἀπεστέγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποστεῖλαι
ἀποστείλαι
ἀποστείλαντα
ἀποστείλαντας
ἀποστείλαντες
ἀποστείλαντι
ἀποστείλας
ἀποστείλασα
ἀποστείλατε
ἀποστειλάτω
ἀποστείλῃ
ἀποστείλῃς
ἀπόστειλον
ἀποστείλω
ἀποστείλωμεν
ἀποστελεῖ
ἀποστελεῖς
ἀποστελεῖτε
ἀπόστελλε
ἀποστέλλει
ἀποστέλλειν
ἀποστέλλεις
ἀποστέλλετε
ἀποστέλλῃ
ἀποστέλλῃς
ἀποστέλλομεν
ἀποστελλόμενα
ἀποστελλόμενος
ἀποστέλλοντα
ἀποστέλλοντες
ἀποστέλλουσι
ἀποστέλλουσιν
ἀποστέλλω
 • Present
 • ἀποστέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόστελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποστέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστέλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποστελλόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • ἀποστελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποστέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀποστέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποστέλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀπέστελλε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστελλεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀποσταλήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποστελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποστελοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπεστάλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεστάλην Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεστάλησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀπέστειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέστειλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεστείλατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποσταλείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποσταλεῖσι Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
 • ἀποσταλεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀποσταλέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀποσταλέντι Verb: 2Aor Pass Part Dat Sing Neut
 • ἀποσταλέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ἀποσταλῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποσταλῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποσταλῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποστείλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποστείλαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀποστείλαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποστείλαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποστείλαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀποστείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποστείλασα Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀποστείλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποστείλωμεν Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Perfect
 • ἀπέσταλκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστάλκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπέσταλκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέσταλκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεστάλκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεστάλκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεστάλκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεσταλμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • ἀπεσταλμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπεσταλμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • ἀπεσταλμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπεσταλμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
ἀποστέλλων
ἀποστελοῦμεν
ἀποστελοῦσι
ἀποστελοῦσιν
ἀποστελῶ
ἀποστενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to straiten
   • to block up
  • Passive:
   • to be shrunken
   • to be anguished
 • Cognates: στενόω
 • Forms:
  • ἀπεστενωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
ἀποστέργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love no more
  • to deplete of love, empty of love
  • to harden
 • Cognates: στέργω
 • Forms:
  • ἀποστέρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποστερεῖσθε
ἀποστερεῖτε
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to steal, rob
  • to despoil, defraud, bereave, make destitute, keep back by fraud
  • to deprive
  • to withhold unjustly
 • Cognates: στερέω
 • Forms:
 • Present
 • ἀποστερεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποστερεῖτε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστεροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποστεροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποστερῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποστερηταί Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποστερήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστερηταί Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀποστερηθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • ἀπεστέρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστερηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀπεστερημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπεστερημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
ἀποστερηθῇ
ἀποστερηθῆναι
ἀποστερήσει
ἀποστερήσῃς
ἀποστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: robbery, fraud
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποστέρησιςἀποστερήσεις
GENἀποστερήσεωςἀποστερήσεων
DATἀποστερήσειἀποστερήσεσι(ν)
ACCἀποστέρησι(ν)ἀποστερήσεις
ἀποστερήσουσιν
ἀποστερηταί
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερητήν
ἀποστερητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber
 • Forms:
  • ἀποστερητήν Noun: Acc Sing Masc
ἀποστέρξεις
ἀποστεροῦμεν
ἀποστεροῦντας
ἀποστερῶν