ἀποστραφείησαν
ἀποστραφείς
ἀποστραφεῖσα
ἀποστραφέν
ἀποστραφέντες
ἀποστραφῇ
ἀποστράφηθι
ἀποστραφῆναι
ἀποστραφῆς
ἀποστραφήσεσθε
ἀποστραφήσεται
ἀποστραφήσῃ
ἀποστραφήσομαι
ἀποστραφήσονται
ἀποστράφητε
ἀποστραφῆτε
ἀποστράφητι
ἀποστραφήτω
ἀποστραφήτωσαν
ἀποστραφῶμεν
ἀποστρεβλοῦσθαι
ἀποστρεβλόω
 • Meaning: to torture horribly, place under severe physical pain
 • Forms:
  • ἀποστρεβλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀπόστρεφε
ἀποστρέφει
ἀποστρέφειν
ἀποστρέφεις
ἀποστρέφεσθαι
ἀποστρέφεται
ἀποστρέφετε
ἀποστρεφέτω
ἀποστρεφέτωσαν
ἀποστρέφῃ
ἀποστρεφόμεθα
ἀποστρεφόμενοι
ἀποστρεφομένων
ἀποστρέφοντα
ἀποστρέφοντος
ἀποστρέφου
ἀποστρέφουσι, ἀποστρέφουσιν
ἀποστρέφω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to turn away, divert, mislead, cause to revolt
   • to dissuade
   • to reject
   • to remove, do away with
   • to incite, pervert, mislead, turn away
   • to deny access
   • to avert, reverse
   • to return, put back, bring back
   • to redirect, cause to move back
   • to make undone
   • to restore, recover, bring back
  • Intransitive:
   • to turn away from (something), dissociate oneself
   • to turn back, revert
   • to abandon (i.e., withdraw aid and protection)
   • to be turned away, depart
   • to turn around and start moving in the opposite direction
  • Middle:
   • to turn away from (something), reject, repudiate (someone)
   • to turn back, return
  • Passive:
   • to let go of, let go unpunished
   • to leave (the current path)
   • to be transformed and become
 • Forms:
Present
 • ἀποστρέφῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποστρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποστρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποστρεφέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀποστρεφόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀποστρεφομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀποστρεφόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀποστρέφοντα Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀποστρέφοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποστρέφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀποστρέφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἀπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποστραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστρέψοιτο Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
 • ἀποστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἀπέστρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπόστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστρέψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστρέψῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποστρέψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποστρέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀποστρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπεστρεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀπεστρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπεστρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποστράφηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεστράφητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποστραφείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἀποστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποστραφῆς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀποστράφητι Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποστραφήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀποστραφήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀποστραφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
Aorist Participle
 • ἀποστρέψαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀποστρέψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποστρέψαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀποστρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποστραφείς Part: 2Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποστραφεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ἀποστραφέν Part: 2Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποστραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • ἀπεστρόφασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεστραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπεστραμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπέστραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποστρέφων
ἀποστρέφωνται
ἀποστρέψαι
ἀποστρέψαντα
ἀποστρέψαντας
ἀποστρέψαντες
ἀποστρέψαντος
ἀποστρέψας
ἀποστρέψατε
ἀποστρέψει
ἀποστρέψεις
ἀποστρέψῃ
ἀποστρέψῃς
ἀποστρέψητε
ἀποστρέψοιτο
ἀποστρέψομεν
ἀπόστρεψον
ἀποστρέψουσι, ἀποστρέψουσιν
ἀποστρέψω
ἀποστρέψωμεν
ἀποστρέψωσι, ἀποστρέψωσιν
ἀποστροφαῖς
ἀποστροφάς
ἀποστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a turning back, turning away, aversion, submission
  • return, coming back, going back
  • turning to someone for companionship and intimacy
  • group of returnees
 • Forms:
ἀποστροφῇ
ἀποστροφήν
ἀποστροφῆς
ἀποστροφῶν