ἀποστραφείησαν
ἀποστραφείς
ἀποστραφεῖσα
ἀποστραφέν
ἀποστραφέντες
ἀποστραφῇ
ἀποστράφηθι
ἀποστραφῆναι
ἀποστραφῆς
ἀποστραφήσεσθε
ἀποστραφήσεται
ἀποστραφήσῃ
ἀποστραφήσομαι
ἀποστραφήσονται
ἀποστράφητε
ἀποστραφῆτε
ἀποστράφητι
ἀποστραφήτω
ἀποστραφήτωσαν
ἀποστραφῶμεν
ἀποστρεβλοῦσθαι
ἀποστρεβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to torture horribly, place under severe physical pain
 • Cognates: στρεβλόω
 • Forms:
  • ἀποστρεβλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀπόστρεφε
ἀποστρέφει
ἀποστρέφειν
ἀποστρέφεις
ἀποστρέφεσθαι
ἀποστρέφεται
ἀποστρέφετε
ἀποστρεφέτωσαν
ἀποστρέφῃ
ἀποστρεφόμεθα
ἀποστρεφόμενοι
ἀποστρεφομένων
ἀποστρέφοντα
ἀποστρέφοντος
ἀποστρέφου
ἀποστρέφουσιν
ἀποστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to turn away, divert, mislead, cause to revolt
   • to dissuade
   • to reject
   • to remove, do away with
   • to deny access
   • to avert
   • to return, put back
   • to cause to move back
   • to make undone
   • to restore, recover
  • Intransitive:
   • to turn away from (something), dissociate oneself
   • to turn back, revert
   • to abandon (i.e., withdraw aid and protection)
   • to be turned away, depart
   • to turn around and start moving in the opposite direction
  • Middle:
   • to turn away from (something), reject, repudiate (someone)
   • to turn back, return
  • Passive:
   • to let go of, let go unpunished
   • to leave (the current path)
   • to be transformed and become
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • ἀποστράφηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀποστρέφῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀπεστραμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποστρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέφετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἀποστρεφέτωσαν Verb: Pres Act Imp 3rd Plur
  • ἀποστρεφόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποστρεφομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀποστρεφόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀποστρέφοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποστρέφου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • ἀποστρέφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστρέφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπεστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεστράφητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεστρεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεστρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεστρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεστρόφασιν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστραφείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • ἀποστραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποστραφεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
  • ἀποστραφέν Verb: 2Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποστραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποστραφῆς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀποστράφητι Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀποστραφήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἀποστραφήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἀποστραφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀποστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀποστρέψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστρέψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστρέψαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποστρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστρέψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστρέψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποστρέψῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποστρέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπόστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποστρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπεστραμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἀπέστραπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἀποστραφήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • ἀποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστρέψοιτο Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
  • ἀποστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀποστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποστρέφων
ἀποστρέφωνται
ἀποστρέψαι
ἀποστρέψαντα
ἀποστρέψαντας
ἀποστρέψαντες
ἀποστρέψαντος
ἀποστρέψας
ἀποστρέψατε
ἀποστρέψει
ἀποστρέψεις
ἀποστρέψῃ
ἀποστρέψῃς
ἀποστρέψητε
ἀποστρέψοιτο
ἀποστρέψομεν
ἀπόστρεψον
ἀποστρέψουσιν
ἀποστρέψω
ἀποστρέψωμεν
ἀποστρέψωσιν
ἀποστροφαῖς
ἀποστροφάς
ἀποστροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποστροφή 
GENἀποστροφῆςἀποστροφῶν
DATἀποστροφῇἀποστροφαῖς
ACCἀποστροφήνἀποστροφάς
ἀποστροφῇ
ἀποστροφήν
ἀποστροφῆς
ἀποστροφῶν