ἀποσπᾷν
ἀποσπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποσπάω
ἀποσπάσαντες
ἀποσπασθέντας
ἀποσπασθῶσιν
ἀπόσπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something torn off, a piece, rag, shred
  • fragment, segment
  • branch
  • (something) removed by force
  • (someone, something) that removes by force
ἀποσπάσοι
ἀποσπάσομεν
ἀποσπάω
 • Present
 • ἀποσπᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποσπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀποσπωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποσπάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ἀπέσπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεσπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποσπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποσπάσοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποσπασθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀποσπασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀπεσπασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀπεσπασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ἀποσπῶ
ἀποσπωμένων