ἀνασείει
ἀνασείω
ἀνασεσῳσμένοι, ἀνασεσωσμένοι
ἀνασεσῳσμένους, ἀνασεσωσμένους
ἀνασκάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dig up, dig up ground, excavate
  • to dig out (the contents of a hole), clear out
  • to uproot (plants), extirpate
 • Cognates: ἀνασκάπτω, κατασκάπτω, σκάπτω
 • Forms:
  • ἀνέσκαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεσκαμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
ἀνασκευάζοντες
ἀνασκευάζω
ἀνασκολοπίσαι
ἀνασκολοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to impale
 • Forms:
  • ἀνασκολοπίσαι Verb: Aor Act Infin
ἀνασπᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπάσει
ἀνασπάσῃ
ἀνασπάω
ἀνάστα
ἀνασταθῇ
ἀνασταθῇς
ἀναστάν
ἀναστάντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνίστημι
ἀναστάντας
ἀναστάντες
ἀναστάντος
ἀναστάντων
ἀναστάς
ἀναστᾶσα
ἀναστᾶσαν
ἀναστάσει
ἀναστάσεως
ἀνάστασιν
ἀνάστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάστασιςἀναστάσεις
GENἀναστάσεωςἀναστάσεων
DATἀναστάσειἀναστάσεσι(ν)
ACCἀνάστασι(ν)ἀναστάσεις
ἀναστατοῦντες
ἀναστατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to disturb, trouble, turn upside down, unsettle, upset, make an uproar, lit.: to drive out of home
 • Forms:
  • ἀναστατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναστατώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναστατώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναστατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναστατώσαντες
ἀναστατώσας
ἀναστατώσει
ἀνασταυροῦντας
ἀνασταυρόω
ἀναστέλλω
ἀνάστεμα
ἀναστενάζουσιν
ἀναστενάζω
ἀναστενάξας
ἀναστῇ
ἀνάστηθι
ἀνάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, loftiness
  • exaltation, source of pride
  • something raised up (worthy of one's confidence)
  • offspring (i.e., raised up children)
  • an encampment or defence (raised up for battle)
  • a foundation structure under a building
  • living, alive, what has come into life
  • restoration, regaining of former strength
 • Cognates: ἀνάστημα, βλάστημα, διάστημα, κατάστημα, σύστημα, ὑπόστημα
 • Forms:
  • ἀνάστεμα Noun: Nom/Acc Sing Neut
ἀναστῆναι
ἀναστῇς
ἀναστῆσαι
ἀναστήσαι
ἀναστήσας
ἀναστήσει
ἀναστήσειν
ἀναστήσεις
ἀναστήσεσθαι
ἀναστήσεται
ἀναστήσετε
ἀναστήσῃ
ἀναστήσομαι
ἀναστησόμεθα
ἀνάστησον
ἀναστήσονται
ἀναστήσουσιν
ἀναστήσω
ἀναστήσωμεν
ἀναστήσων
ἀναστήσωσιν
ἀνάστητε
ἀναστῆτε
ἀναστήτω
ἀναστήτωσαν
ἀναστρατοπεδεύω
ἀναστραφεῖσαν
ἀναστραφέντας
ἀναστραφέντες
ἀναστραφήσεται
ἀναστραφήσῃ
ἀναστράφητε
ἀνάστρεφε
ἀναστρέφει
ἀναστρέφειν
ἀναστρέφεσθαι
ἀναστρέφεται
ἀναστρέφετε
ἀναστρεφέτω
ἀναστρεφέτωσαν
ἀναστρέφομαι
ἀναστρεφόμενοι
ἀναστρεφόμενον
ἀναστρεφόμενος
ἀναστρεφομένους
ἀναστρεφομένων
ἀναστρέφοντος
ἀναστρέφου
ἀναστρέφω
 • Present
 • ἀνάστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναστρέφεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀναστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναστρεφέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναστρέφομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναστρεφόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀναστρεφόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀναστρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναστρεφομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀναστρεφομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀναστρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἀνεστρέφετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνεστρέφοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀναστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνεστράφησαν Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀναστραφέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀναστραφεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀναστραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀναστράφητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀναστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἀναστρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναστρέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνάστρεψον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστρέψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀνεστράφημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνέστραπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἀναστρέψαι
ἀναστρέψαντες
ἀναστρέψας
ἀναστρέψατε
ἀναστρέψει
ἀναστρέψεις
ἀναστρέψομεν
ἀνάστρεψον
ἀναστρέψουσιν
ἀναστρέψω
ἀναστρέψωμεν
ἀναστροφαῖς
ἀναστροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναστροφήἀναστροφαί
GENἀναστροφῆςἀναστροφῶν
DATἀναστροφῇἀναστροφαῖς
ACCἀναστροφήνἀναστροφάς
VOCἀναστροφήἀναστροφαί
ἀναστροφῇ
ἀναστροφήν
ἀναστροφῆς
ἀναστῶ
ἀναστῶμεν
ἀναστῶσι
ἀναστῶσιν
ἀνάσυραι
ἀνάσυρε
ἀνασύρω
ἀνασχέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνασχίζω
ἀνασχίσας
ἀνάσχισον
ἀνάσχου
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνασῴζεσθε, ἀνασώζεσθε
ἀνασῳζέσθω, ἀνασωζέσθω
ἀνασῴζετε
ἀνασῳζόμενοι
ἀνασῳζόμενον
ἀνασῳζόμενος, ἀνασωζόμενος
ἀνασῳζομένους
ἀνασῳζομένων
ἀνασῴζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rescue
   • to save
   • to recover what is lost
  • Middle:
   • to escape from, rescue oneself
  • Passive:
   • to be rescued
   • to be delivered
   • to be preserved
 • Cognates: ἀνασῴζω, διασῴζω, ἐκσῴζω, σώζω
 • Forms:
 • Present
 • ἀνασῴζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀνασῳζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀνασῴζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀνασῳζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀνασῳζόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀνασῳζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνασῳζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀνασῳζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀνασωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνασωθέντων Verb: 1Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀνασωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἀνασεσῳσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀνασεσῳσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
ἀνασωθείς
ἀνασωθέντων
ἀνασωθήσονται