ἀνυβρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without being insulted, without being injured, without insolence
ἄνυδροι
ἀνύδροις
ἄνυδρον
ἄνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lacking water, waterless, dry, arid
 • Cognates: ἄνυδρος, ἔνυδρος
 • Forms:
  • ἄνυδροι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀνύδροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄνυδρον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνύδρου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀνύδρῳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀνύδρων Adj: Gen Plur Masc
ἀνύδρου
ἀνύδρῳ
ἀνύδρων
ἀνύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνύω
ἀνυπέρβλητος
ἀνυπερβλήτου
ἀνυπερθέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, without delay
ἀνυπόδετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unshod, barefoot
 • Forms:
  • ἀνυποδέτους Adj: Acc Plur Masc
ἀνυποδέτους
ἀνυπόκριτον
ἀνυπόκριτος
ἀνυποκρίτου
ἀνυποκρίτῳ
ἀνυποκρίτως
ἀνυπομόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbearable
 • Forms:
  • ἀνυπομονήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνυπομονήτῳ
ἀνυπονόητος
ἀνυπόστατον
ἀνυπόστατος
ἀνυπότακτα
ἀνυπότακτοι
ἀνυποτάκτοις
ἀνυπότακτον
ἀνυπότακτος
ἀνυστέρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not lacking in anything
 • Forms:
  • ἀνυστερήτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀνυστερήτῳ
ἀνυψοῖ
ἀνυψούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνυψόω
ἀνυψόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to raise up, exalt, lift up
   • to increase, add to the extent and intensity of
  • Passive:
   • to become tall
 • Cognates: ἀνυψόω, ἐξυψόω, προσυψόω, ὑπερυψόω, ὑψόω
 • Forms:
  • ἀνυψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνυψούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνυψῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνυψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνυψώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνυψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνύψωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνυψῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνύψωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνύψωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνυψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνυψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνυψώθη
ἀνυψώθην
ἀνυψωθῆναι
ἀνυψῶν
ἀνύψωσα
ἀνυψῶσαι
ἀνύψωσαν
ἀνυψώσει
ἀνύψωσεν
ἀνυψώσουσιν
ἀνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to an end, accomplish, achieve, effect
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • ἀνύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc