ἀνέχεσθαι
ἀνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχω
 • Present
 • ἀνασχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀνέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
 • ἀνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέχῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀνεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀνεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀνεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἀνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀνέχου Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Future
 • ἀνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἠνέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνάσχου Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • ἀνέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέσχον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέσχοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀνέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἠνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • Perfect
ἀνεχώρησα
ἀνεχώρησαν
ἀνεχώρησας
ἀνεχώρησε
ἀνεχώρησεν