ἀνέχεσθαι
ἀνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hold up, withhold, hold back, refuse to grant
   • to cease from, restrain
   • to refrain
  • Middle:
   • to hold oneself up against, bear up, bear with
   • to tolerate (the presence of someone), put up with
   • to bear with (something), endure, forbear, suffer
   • to be content with (someone), abide (someone)
   • to restrain oneself, be reserved, be constrained, be composed (in response or reaction)
  • Passive:
   • to be held back, be checked, be hindered
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐξέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἔχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπερέχω, ὑπέχω
 • Forms:
  • ἠνέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνασχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀνάσχου Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
  • ἀνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέσχον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέσχοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀνέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
  • ἀνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέχῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀνεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνέχου
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἠνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
ἀνεχώρησα
ἀνεχώρησαν
ἀνεχώρησας
ἀνεχώρησε
ἀνεχώρησεν