ἀναδεδειγμένον
ἀναδέδειχα
ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναδειχθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναδείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀναδείξας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναδειχθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • ἀναδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάδειξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέδειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀναδεδειγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναδέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἀναδεῖξαι
ἀναδείξας
ἀναδείξει
ἀναδείξεως
ἀνάδειξιν
ἀνάδειξις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάδειξιςἀναδείξεις
GENἀναδείξεωςἀναδείξεων
DATἀναδείξειἀναδείξεσι(ν)
ACCἀνάδειξινἀναδείξεις
ἀνάδειξον
ἀναδειχθέντι
ἀναδειχθήσῃ
ἀναδενδράδα
ἀναδενδράδες
ἀναδενδράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tree vine, a vine that grows up trees
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναδενδράςἀναδενδράδες
GENἀναδενδράδοςἀναδενδράδων
DATἀναδενδράδιἀναδενδράσι
ACCἀναδενδράδαἀναδενδράδας
ἀναδεξάμενος
ἀναδέχεται
ἀναδέχομαι
ἀναδέω
ἀναδησάμενον
ἀναδίδωμι
ἀναδίδωσιν
ἀναδόντες
ἀναδούς
ἀναδραμών
ἀναδράμωσιν
ἀνάδυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάδυσιςἀναδύσεις
GENἀναδύσεωςἀναδύσεων
DATἀναδύσειἀναδύσεσι(ν)
ACCἀνάδυσι(ν)ἀναδύσεις
ἀναδώσει