ἀνάλαβε
ἀναλαβεῖν
ἀναλάβετε
ἀναλαβέτω
ἀναλάβοι
ἀναλάβοιμι
ἀναλαβόμενοι
ἀναλαβόντες
ἀναλαβοῦσα
ἀναλάβωμεν
ἀναλαβών
ἀναλάβωσι
ἀναλαμβάνει
ἀναλαμβάνειν
ἀναλημφθείς
ἀναλαμβανόμενον
ἀναλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take, pick up, lift
  • to take up (in order to carry)
  • to take to oneself, adopt, pick out, select
  • to take along (a travel companion)
  • to transport to a higher location
  • to respond, react verbally to what has been said or to a situation
  • to begin speaking a response
  • to take in hand
  • to confiscate (ἀναληφθήσεται ὑμῶν τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὸ βασιλικόν, Dan 2:5)
  • to receive into one's care and charge
  • to get into action
  • to decide to make use of resources of (καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος, Job 17:9)
  • to direct and turn upward
  • to accept and submit oneself to (ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀναλαμβάνειν, 3Macc 6:30)
 • Cognates: ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, διαλαμβάνω, ἐκλαμβάνω, ἐπικαταλαμβάνω, ἐπιλαμβάνω, καταλαμβάνω, λαμβάνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, περιλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, προλαμβάνω, προσαναλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, συμπαραλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, συναντιλαμβάνομαι, ὑπολαμβάνω
 • Forms:
  • ἀναλάβωσι Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἀνειληφότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀνειληφότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἀναλαμβάνει
   • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
   • Verb: Pres Act 3rd Sing
  • ἀναλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναλαβόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀναλημφθείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀναλαμβανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀναλαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναληφθήσονται Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀνάλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναλάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
  • ἀναλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀναλάβοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἀναλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναλαβοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀναλαβών Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀναληφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναλημφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνέλαβεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνέλαβον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνελήμωθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀναλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀναλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀναλαμβάνων
ἀναλάμπω
ἀναλάμψει
ἀναλάμψῃ
ἀναλάμψουσιν
ἀνάλγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: unfeeling, hard-hearted, ruthless, insensible, indisposed toward toil and suffering
  • Of things: without pain, not painful
  • Substantival: a fool
ἀναλέγω
ἀναλελυκώς
ἀναλεξάμενος
ἀνάλημμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortified wall, fortification, fortress
  • retaining wall, something used for repairing
ἀναλημπτέα
ἀναλημπτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: confiscated, likely to be confiscated, must be brought, must be taken up
 • Forms:
  • ἀναλημπτέα Adj: Acc Plur Neut
ἀναλημπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowl, ladle, bucket, vessel into which something is collected
 • Forms:
  • ἀναλημπτῆρας Noun: Acc Plur Masc
ἀναλημπτῆρας
ἀναλημφθείς
ἀναλημφθῆναι
ἀναλημφθήσῃ
ἀναλήμψεσθε
ἀναλήμψεται
ἀναλήμψεως
ἀνάλημψιν
ἀνάλημψις
ἀναλήμψομαι
ἀναληφθείς
ἀναληφθήσεται
ἀναληφθήσονται
ἀναλήψεως
ἀνάληψιν
ἀνάληψις
ἀναλίσκει
ἀναλίσκειν
ἀναλίσκεσθαι
ἀναλίσκον
ἀναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spend, use up, consume
  • to consume (food, drink)
  • to destroy, cut off
 • Cognates: ἁλίσκω, ἀναλίσκω, ἐξαναλίσκω, καταναλίσκω, παραναλίσκω, προσαναλίσκω, συναλίσκομαι
 • Forms:
  • ἀναλίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλίσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναλίσκεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀναλίσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀναλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήλωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνηλίσκετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνάλλομαι
ἀναλογία
ἀναλογίαν
ἀναλογίζομαι
ἀναλογισάμενοι
ἀναλογίσασθε
ἀναλογισώμεθα
ἀναλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proportionately, proportionally, analogously, alike, comparatively, likewise
ἄναλον
ἄναλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saltless, insipid, lose saltness
 • Forms:
  • ἄναλον Adj: Nom Sing Neut
ἀναλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consume, spend
ἀναλύει
ἀναλύειν
ἀναλυθήσονται
ἀναλύοντες
ἀναλῦσαι
ἀναλύσαντες
ἀναλύσας
ἀναλύσει
ἀναλύσεως
ἀναλύσῃ
ἀνάλυσιν
ἀνάλυσις
ἀναλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set free, revoke
   • to cancel, acquit
   • to return to the point of origin
   • to depart, go away, return
   • to loose, undo, untie, unravel
  • Passive:
   • to melt away
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἀναλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναλύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναλύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλελυκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναλύων
ἀναλωθῇ
ἀναλωθήσεται
ἀναλωθήσονται
ἀναλωθῆτε
ἀναλῶσαι
ἀναλώσας
ἀναλώσει
ἀναλώσῃ
ἀνάλωσιν
ἀνάλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wasting, consumption, act of consuming
  • depletion, bankruptcy
  • outlay, expenditure
 • Forms:
  • ἀνάλωσι(ν) Noun: Acc Sing Fem