ἀνάλαβε
ἀναλαβεῖν
ἀναλάβετε
ἀναλαβέτω
ἀναλάβοι
ἀναλάβοιμι
ἀναλαβόμενοι
ἀναλαβόντες
ἀναλαβοῦσα
ἀναλάβωμεν
ἀναλαβών
ἀναλάβωσι
ἀναλαμβάνει
ἀναλαμβάνειν
ἀναλημφθείς
ἀναλαμβανόμενον
ἀναλαμβάνω
 • Present
 • ἀναλαμβάνει
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act 3rd Sing
 • ἀναλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλημφθείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναλαμβανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀναλαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀναλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναλήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναληφθήσονται Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναληφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἀναλάβωσι Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • ἀναλαβόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀνάλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναλάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀναλάβοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἀναλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναλαβοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναλαβών Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • ἀναληφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνέλαβεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέλαβον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνελήμωθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνειληφότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀνειληφότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
ἀναλαμβάνων
ἀναλάμπω
ἀναλάμψει
ἀναλάμψῃ
ἀναλάμψουσιν
ἀνάλγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: unfeeling, hard-hearted, ruthless, insensible, indisposed toward toil and suffering
  • Of things: without pain, not painful
  • Substantival: a fool
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνάλγητοςἀνάλγητον
GENἀναλγήτου
DATἀναλγήτῳ
ACCἀνάλγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνάλγητοιἀνάλγητα
GENἀναλγήτων
DATἀναλγήτοις
ACCἀναλγήτουςἀνάλγητα
ἀναλέγω
ἀναλελυκώς
ἀναλεξάμενος
ἀνάλημμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortified wall, fortification, fortress
  • retaining wall, something used for repairing
ἀναλημπτέα
ἀναλημπτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: confiscated, likely to be confiscated, must be brought, must be taken up
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοςἀναλημπτέον
GENἀναλημπτέου
DATἀναλημπτέῳ
ACCἀναλημπτέον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοιἀναλημπτέα
GENἀναλημπτέων
DATἀναλημπτέοις
ACCἀναλημπτέουςἀναλημπτέα
ἀναλημπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowl, ladle, bucket, vessel into which something is collected
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναλημπτήρἀναλημπτῆρες
GENἀναλημπτῆροςἀναλημπτήρων
DATἀναλημπτῆριἀναλημπτῆρσι(ν)
ACCἀναλημπτῆραἀναλημπτῆρας
ἀναλημπτῆρας
ἀναληφθείς
ἀναλημφθείς
ἀναληφθῆναι
ἀναλημφθῆναι
ἀναλημφθήσῃ
ἀναληφθήσῃ
ἀναλήψεσθε
ἀναλήμψεσθε
ἀναλήψεται
ἀναλήμψεται
ἀναλήψεως
ἀναλήμψεως
ἀνάλημψιν
ἀνάλημψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάλημψιςἀναλήμψεις
GENἀναλήμψεωςἀναλήμψεων
DATἀναλήμψειἀναλήμψεσι(ν)
ACCἀνάλημψινἀναλήμψεις
ἀναλήψομαι
ἀναλήμψομαι
ἀναληφθήσεται
ἀναληφθήσονται
ἀνάληψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάληψιςἀναλήψεις
GENἀναλήψεωςἀναλήψεως
DATἀναλήψειἀναλήψεσι(ν)
ACCἀνάληψινἀναλήψεις
ἀναλίσκει
ἀναλίσκειν
ἀναλίσκεσθαι
ἀναλίσκον
ἀναλίσκω
 • Present
 • ἀναλίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναλίσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλίσκεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀναλίσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Imperfect
 • ἀνήλισκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀνηλίσκετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀναλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνήλωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀνάλλομαι
ἀναλογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναλογίαἀναλογίαι
GENἀναλογίαςἀναλογιῶν
DATἀναλογίᾳἀναλογίαις
ACCἀναλογίανἀναλογίας
ἀναλογίαν
ἀναλογίζομαι
ἀναλογισάμενοι
ἀναλογίσασθε
ἀναλογισώμεθα
ἀναλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proportionately, proportionally, analogously, alike, comparatively, likewise
ἄναλον
ἄναλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lacking salt, insipid, lose saltiness, unlike salt
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄναλοςἄναλον
GENἀνάλου
DATἀνάλῳ
ACCἄναλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄναλοιἄναλα
GENἀνάλων
DATἀνάλοις
ACCἀνάλουςἄναλα
ἀναλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consume, spend
ἀναλύει
ἀναλύειν
ἀναλυθήσονται
ἀναλύοντες
ἀναλῦσαι
ἀναλύσαντες
ἀναλύσας
ἀναλύσει
ἀναλύσεως
ἀναλύσῃ
ἀνάλυσιν
ἀνάλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάλυσιςἀναλύσεις
GENἀναλύσεωςἀναλύσεων
DATἀναλύσειἀναλύσεσι(ν)
ACCἀνάλυσι(ν)ἀναλύσεις
ἀναλύω
 • Present
 • ἀναλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀναλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀναλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναλύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναλύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀναλελυκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἀναλύων
ἀναλωθῇ
ἀναλωθήσεται
ἀναλωθήσονται
ἀναλωθῆτε
ἀναλῶσαι
ἀναλώσας
ἀναλώσει
ἀναλώσῃ
ἀνάλωσιν
ἀνάλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wasting, consumption, act of consuming
  • depletion, bankruptcy
  • outlay, expenditure
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάλωσιςἀναλώσεις
GENἀναλώσεωςἀναλώσεων
DATἀναλώσειἀναλώσεσι(ν)
ACCἀνάλωσι(ν)ἀναλώσεις