ἀνέβαιναν
ἀνέβαινε
ἀνέβαινεν
ἀνεβαίνετε
ἀνεβαίνομεν
ἀνέβαινον
ἀνέβαλεν
ἀνεβάλετο
ἀνέβαλον
ἀνεβάλου
ἀνεβάστασεν
ἀνέβη
ἀνέβημεν
ἀνέβην
ἀνέβης
top
ἀνέβησαν
ἀνέβητε
ἀνεβίβασα
ἀνεβίβασαν
ἀνεβίβασας
ἀνεβίβασεν
ἀνεβιβάσθη
ἀνέβλεπον
ἀνέβλεψα
ἀνεβλέψαμεν
ἀνέβλεψαν
ἀνεβλέψατε
ἀνέβλεψε
ἀνέβλεψεν
ἀνεβόησα
ἀνεβοήσαμεν
top
ἀνεβόησαν
ἀνεβόησε
ἀνεβόησεν
ἀνεβόων
ἀνέβρασεν
ἀνεδείχθη
ἀνέδειξαν
ἀνέδειξας
ἀνέδειξε
ἀνέδειξεν
ἀνεδέξατο
ἀνέδραμεν
ἀνεγείραντος
ἀνεγείρω
ἀνεγίγνωσκεν
top
ἀνεγιγνώσκοντο
ἀνεγίνωσκε
ἀνεγίνωσκεν
ἀνεγίνωσκον
ἀνεγκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blamelessness
ἀνέγκλητοι
ἀνέγκλητον
ἀνέγκλητος
ἀνεγκλήτους
ἀνεγκλήτων
ἀνέγνω
ἀνέγνων
ἀνεγνωρισάμην
ἀνεγνωρίσθη
top
ἀνεγνωρίζετο
ἀνέγνωσαν
ἀνεγνωσμένον
ἀνεγνωσμένῳ
ἀνεγνώσθη
ἀνεγνώσθησαν
ἀνέγνωτε
ἀνεγράψαμεν
ἀνέγραψεν
ἀνεζεύγνυσαν
ἀνέζευξαν
ἀνέζευξεν
ἀνέζησαν
ἀνέζησε
ἀνέζησεν
ἀνεζητήθη
top
ἀνεζήτησας
ἀνεζήτουν
ἀνεζωπύρησεν
ἀνεζωσμένοι
ἀνέθαλεν
ἀνεθάλετε
ἀνεθεματίσαμεν
ἀνεθεμάτισαν
ἀνεθεμάτισεν
ἀνεθέμην
ἀνέθετο
ἀνέθη
ἀνέθηκαν
ἀνέθηκεν
ἀνεθρέψατο
top
ἀνείχεσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνείκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: immense, unattainable by conjecture
ἀνεῖλαν
ἀνείλατε
ἀνείλατο
ἀνεῖλε
ἀνεῖλεν
ἀνεῖλες
ἀνείλετε
ἀνείλετο
ἀνειλέω
ἀνειληφότας
ἀνειληφότων
ἀνείλησεν
ἀνειλόμην
ἀνεῖλον
top
ἀνειμένα
ἀνειμέναι
ἀνειμένης
ἀνειμένον
ἀνειμένος
ἄνειμι
ἀνεῖναι
ἀνείς
ἀνεῖται
ἀνεκαίνισεν
ἀνεκαινίσθη
ἀνεκάλεσεν
ἀνεκαλύφθη
ἀνεκάλυψα
ἀνεκάλυψας
top
ἀνεκάλυψεν
ἀνέκαμπτες
ἀνεκάμψαμεν
ἀνέκαμψεν
ἀνεκάθισε
ἀνεκάθισεν
ἀνεκαύθη
ἀνεκαύθησαν
ἀνέκαυσαν
ἀνεκδιήγητα
ἀνεκδιήγητον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄνειμι
ἀνεκδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: indescribable, unspeakable, not expounded in full
 • Cognates: ἀδιήγητος, δυσδιήγητος
 • Forms:
  • ἀνεκδιηγήτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀνεκδιήγητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνεκδιήγητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνεκδιηγήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνεκδιηγήτου
ἀνεκδιηγήτῳ
ἀνέκειτο
top
ἀνεκήρυξεν
ἀνεκλάλητον
ἀνεκλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inexpressible, unutterable, unspeakable, not spoken out
 • Forms:
  • ἀνεκλάλητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνεκλαλήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνεκλαλήτῳ
ἀνέκλειπτον
ἀνέκλειπτος
ἀνέκλιναν
ἀνέκλινεν
ἀνεκλιπής
ἀνεκλίθη
ἀνεκοινώσατο
ἀνέκοψε
ἀνέκοψεν
ἀνέκραγε
top
ἀνέκραγεν
ἀνέκραγον
ἀνέκραξαν
ἀνέκραξε
ἀνέκραξεν
ἀνέκρινε
ἀνέκρινον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀνακρίνω
ἀνεκρούετο
ἀνεκρούοντο
ἀνεκτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνεκτός
ἀνεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearable, endurable
 • Forms:
  • ἀνεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀνεκτότερον
ἀνεκτότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more tolerable, more endurable
 • Forms:
  • ἀνεκτότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
ἀνέκυψεν
ἀνέλαβεν
top
ἀνελάβετε
ἀνέλαβον
ἀνέλαμψεν
ἄνελε
ἀνελεήμονα
ἀνελεήμονας
ἀνελεήμονες
ἀνελεήμονος
ἀνελεημόνων
ἀνελεημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mercilessly, ruthlessly
ἀνελεήμοσιν
ἀνελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless, without mercy, unmerciful
 • Forms:
  • ἀνελεήμονα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀνελεήμονας Adj: Acc Plur Masc
  • ἀνελεήμονες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀνελεήμονος Adj: Gen Sing Masc
  • ἀνελεημόνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀνελεήμοσιν Adj: Dat Plur Masc
ἀνελεῖ
ἀνελεῖν
top
ἀνελεῖς
ἀνέλεξαν
ἀνέλεξεν
ἀνέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἀνέλεσθε
ἀνελέτω
ἀνέλῃ
ἀνελήφθη
ἀνελήμφθη
ἀνελήμφθην
ἀνελήμωθην
ἀνέλῃς
ἀνελογισάμην
ἀνελογίσατο
ἀνέλοι
top
ἀνελόμενοι
ἀνελόμενος
ἀνέλπιστον
ἀνέλπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhoped for, not looked for, unexpected
 • Forms:
  • ἀνέλπιστον Adj: Acc Sing Neut
ἀνελπίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, hopelessly
ἀνελύθη
ἀνέλυσα
ἀνέλυσαν
ἀνέλυσεν
ἀνελῶ
ἀνέλωμεν
ἀνελών
ἀνέλωσι
ἀνέλωσιν
ἀνεμείναμεν
ἀνέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναμένω
ἀνεμιζομένῳ
top
ἀνεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be moved by the wind, toss or drive with the wind
 • Forms:
  • ἀνεμιζομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
ἀνεμνήσατε
ἀνεμνήσθη
ἀνεμνήσθην
ἀνεμόφθορα
ἀνεμοφθορία
ἀνεμοφθορίᾳ
ἀνεμόφθοροι
ἀνεμόφθορον
ἀνεμόφθορος
ἄνεμοι
ἀνέμοις
ἄνεμον
ἄνεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wind
  • cardinal point, quarter
 • Forms:
  • ἄνεμοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀνέμοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄνεμον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνέμου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀνέμους Noun: Acc Plur Masc
  • ἀνέμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀνέμων Noun: Gen Plur Masc
top
ἀνέμου
ἀνέμους
ἀνεμποδίστοις
ἀνεμπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: unembarrassed, unhindered, uninhibited, unhindered
 • Forms:
  • ἀνεμποδίστως Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἀνεμποδίστοις Adj: Dat Plur Neut
ἀνεμποδίστως
ἀνέμῳ
ἀνέμων
ἀνένδεκτον
ἀνένδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unadmitted, not supposable, impossible
 • Forms:
  • ἀνένδεκτον Adj: Nom Sing Neut
ἀνενέασεν
ἀνενεχθήσεται
ἀνενέγκαι
ἀνενέγκας
ἀνενεγκεῖν
top
ἀνενεγκέτω
ἀνενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενέγκῃς
ἀνενέγκητε
ἀνένεγκον
ἀνένευσαν
ἀνένευσεν
ἀνενεώσατο
ἀνενέωσε
ἀνενήνοχα
ἀνενηνοχυῖα
ἀνέντες
ἀνέξει
ἀνεξέλεγκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: unquestioned, impossible to be questioned, not able to be disproved, beyond criticism
ἀνεξεραύνητα
ἀνεξερεύνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not searched out, inscrutable, unsearchable, unfathomable
 • Forms:
  • ἀνεξεραύνητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀνεξερεύνητα Adj: Nom Plur Neut
top
ἀνεξερεύνητα
ἀνέξεται
ἀνεξικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forbearance, patient endurance
 • Forms:
  • ἀνεξικακίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀνεξικακίαν
ἀνεξίκακον
ἀνεξίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: patient, enduring ill, forbearing
 • Forms:
  • ἀνεξίκακον Adj: Acc Sing Masc
ἀνεξιχνίαστα
ἀνεξιχνίαστοι
ἀνεξιχνίαστον
ἀνεξιχνίαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsearchable, inscrutable, not to be traced, not tracked out, untraceable, past finding out
 • Forms:
  • ἀνεξιχνιάστου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἀνεξιχνίαστα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀνεξιχνίαστοι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀνεξιχνίαστον Adj: Acc Sing Masc
ἀνεξιχνιάστου
ἀνέξομαι
ἀνέξονται
top
ἀνεπαίσχυντον
ἀνεπαίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unashamed, irreprehensible, that doesn't need to be ashamed
 • Forms:
  • ἀνεπαίσχυντον Adj: Acc Sing Masc
ἀνεπαύθημεν
ἀνεπαυσάμην
ἀνέπαυσαν
ἀνεπαύσαντο
ἀνεπαύσατε
ἀνεπαύσατο
ἀνέπαυσε
ἀνέπαυσεν
ἀνέπεισαν
ἀνεπείσθησαν
ἀνέπεμψα
ἀνέπεμψεν
ἀνέπεσα
top
ἀνέπεσαν
ἀνέπεσε
ἀνέπεσεν
ἀνέπεσον
ἀνεπήδησεν
ἀνεπιδεής
ἀνεπιεικεῖς
ἀνεπιεικής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unreasonable, unfair, without consideration, unmerciful
 • Cognates: ἀνεπιεικής, ἐπιεικής
 • Forms:
  • ἀνεπιεικεῖς Adj: Nom Plur Fem
ἀνεπίλημπτοι
ἀνεπίλημπτον
ἀνεπίληπτοι
ἀνεπίληπτον
ἀνεπίληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not arrested, inculpable, blameless, irreproachable
 • Forms:
  • ἀνεπίλημπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνεπίλημπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀνεπίληπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνεπίληπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀνεπιστρέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, heedlessly, without turning around
top
ἀνεπλάσατο
ἀνεπληρώθη
ἀνεπληρώθησαν
ἀνεπλήρωσαν
ἀνεπλήρωσε
ἀνεπλήρωσεν
ἀνέπλησαν
ἀνεπόδισεν
ἀνεπτερωμένη
ἀνεπτέρωσαν
ἀνέπτυξεν
ἄνερ
ἀνερεῖ
ἀνερευνάω
ἀνερευνώμενοι
top
ἀνέρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to ask about, question, inquire
 • Forms:
  • ἀνερεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀνέῤῥηξαν, ἀνέρρηξαν
ἀνέῤῥηξεν, ἀνέρρηξεν
ἀνέρχομαι
ἀνερωτάω
ἄνες
ἀνέσεισαν
ἄνεσιν
ἄνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, license
  • remission, liberty
  • permission
  • eased, rest, relaxation, relief
 • Forms:
  • ἄνεσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀνεσκαμμένη
ἀνέσκαψεν
top
ἀνέσπασεν
ἀνεσπάσθη
ἀνέστακεν
ἀνεστάλη
ἀνεστάλησαν
ἀνεστέναξεν
ἀνέστη
ἀνέστηκεν
ἀνέστημεν
ἀνέστην
ἀνέστης
ἀνέστησα
ἀνέστησαν
ἀνέστησε
ἀνέστησεν
ἀνέστητε
top
ἀνέστραπται
ἀνεστρατοπέδευσεν
ἀνεστράφημεν
ἀνεστράφησαν
ἀνεστρέφετο
ἀνεστρέφοντο
ἀνέστρεψα
ἀνέστρεψαν
ἀνέστρεψεν
ἀνέσχεν
ἀνέσχιζον
ἀνεσχόμην
ἀνέσχον
ἀνέσχοντο
ἀνέσχου
top
ἀνετάζειν
ἀνετάζεσθαι
ἀνετάζοντες
ἀνετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing.
 • Meaning: to investigate, examine, inquire of, give (someone) a hearing
 • Cognates: ἀνετάζω, ἐξετάζω, ἐτάζω
 • Forms:
  • ἀνετάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνετάζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀνετάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνήταζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀνέτειλαν
ἀνέτειλε
ἀνέτειλεν
ἀνέτεινε
ἀνέτλην
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to endure, bear up against
 • Note: This verb has no present tense
 • Forms:
  • ἀνατλῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνατλῶν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
ἀνετράφη
ἀνετράπην
ἀνετράπησαν
ἀνετράφη
ἀνετράφην
top
ἀνέτρεψε
ἀνέτρεψεν
ἄνευ
 • Parse: PREP
 • Meaning: without, away from, far from
ἀνεύθετος
ἀνευθέτου
ἀνευράμενοι
ἀνεῦραν
ἀνευρίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to discover, find out, search for, make out
 • Cognates: ἀνευρίσκω, ἐξευρίσκω, εὑρίσκω
 • Forms:
  • ἀνευράμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀνεῦραν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεῦρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνευρόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
ἀνεῦρον
ἀνευρόντες
ἀνευφημέω
ἀνεφάνησαν
ἀνέφερεν
ἀνεφέρετο
top
ἀνέφερον
ἀνεφέροσαν
ἀνέφικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of reach, unattainable
ἀνεφύη
ἀνεφύησαν
ἀνεφύοντο
ἀνεφώνησε
ἀνεφώνησεν
ἀνέχεσθαι
ἀνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνέχω
top
ἀνέχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hold up, withhold
   • to cease from
  • Middle:
   • to hold oneself up against, bear up, bear with
   • to tolerate (the presence of someone), put up with
   • to bear (something), endure, forbear, suffer
   • to be content with (someone), abide (someone)
  • Passive:
   • to be held back, be checked, be hindered
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐξέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἔχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπερέχω, ὑπέχω
 • Forms:
  • ἠνέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνασχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀνάσχου Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
  • ἀνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέσχον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέσχοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀνέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imp 2nd Plur
  • ἀνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέχῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀνεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνέχου
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠνείχεσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἠνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
ἀνεχώρησα
ἀνεχώρησαν
ἀνεχώρησας
ἀνεχώρησε
ἀνεχώρησεν
ἀνεψιοῖς
ἀνεψιόν
ἀνεψιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cousin, nephew, sister's son
 • Forms:
  • ἀνεψιοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀνεψιόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνεψιῷ Noun: Dat Sing Masc
top
ἀνεψιῷ
ἀνέψυξαν
ἀνέψυξε
ἀνέψυξεν
ἀνέψυχεν
ἀνεψυχότα
ἀνέῳγε
ἀνέῳγεν
ἀνεῳγμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνοίγνυμι
ἀνεῳγμέναι
ἀνεῳγμένας
ἀνεῳγμένη
ἀνεῳγμένην
ἀνεῳγμένης
ἀνεῳγμένοι
ἀνεῳγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἀνοίγω
ἀνεῳγμένος
top
ἀνεῳγμένους
ἀνεωγμένων
ἀνεῳγότα
ἀνεῳγότων
ἀνεῳγυῖα
ἀνεῳγυιῶν
ἀνέῳκτο
ἀνέῳξε
ἀνέῳξεν
ἀνεῴχθη
ἀνεωχθῆναι
ἀνεῴχθησαν
ἀνεῳχθήσονται