ἄνδρα
ἀνδραγαγαέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do worthy deeds, do brave deeds
 • Forms:
  • ἠνδραγάθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνδραγαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to behave as an adult, behave in a manly, upright manner
  • to act heroically (on the battlefield), act bravely
 • Forms:
  • ἀνδραγαθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνδραγαθήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
ἀνδραγαθῆσαι
ἀνδραγαθήσασιν
ἀνδραγαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bravery, manly virtue, heroism, the character of a brave honest man
 • Forms:
  • ἀνδραγαθίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνδραγαθίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνδραγαθιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀνδραγαθίαν
ἀνδραγαθίας
ἀνδραγαθιῶν
ἀνδράποδα
ἀνδραποδισταῖς
ἀνδραποδιστής
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: an enslaver, slave-dealer, kidnapper, men-stealer
 • Forms:
  • ἀνδραποδισταῖς Noun: Dat Plur Masc
top
ἀνδράποδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • captured slave
  • someone taken in war and sold as a slave
 • Forms:
  • ἀνδράποδα Noun: Acc Plur Neut
ἄνδρας
ἀνδράσι
ἀνδράσιν
ἀνδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • manliness, manhood, manly spirit, virtue, courage
  • brave attitude
  • hard-working life-style, diligence, industry
  • mature skill
 • Forms:
  • ἀνδρείαν Noun: Acc Sing Fem
ἀνδρείᾳ
ἀνδρείαν
ἀνδρείας
ἀνδρεῖοι
ἀνδρεῖον
ἀνδρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • manly, strong, masculine
  • heroic, courageous, bold
  • virtuous, brave
  • staunch, reliable, loyal
  • industrious, hardworking, not lazy or slothful
  • vigorous, diligent
 • Forms:
  • ἀνδρείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀνδρείας Adj: Acc Plur Fem
  • ἀνδρεῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνδρεῖον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀνδρειοτέρα Adj: Nom Sing Fem compar
  • ἀνδρείου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀνδρείους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀνδρείων Adj: Gen Plur Masc
ἀνδρειοτέρα
top
ἀνδρείου
ἀνδρείους
ἀνδρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill with courage, give courage to
 • Forms:
  • ἀνδρειώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀνδρείων
ἀνδρείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly, manfully, maturely, bravely
ἀνδρειώσας
ἄνδρες
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀνήρ
ἄνδρι, ἀνδρί
ἀνδρίζεσθαι
ἀνδρίζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνδρίζω
ἀνδρίζεται
ἀνδρίζομαι
ἀνδριζομένη
ἀνδρίζου
ἀνδρίζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to come to manhood, act like a man, be manly, act manly
   • to come to adulthood, act as an adult
   • to be courageous, be valiant
  • Middle:
   • to strengthen oneself
   • to conduct oneself in a determined (bold) manner
   • to act in a way common to a man
   • to perform the man's part in sexual intercourse
 • Forms:
  • ἀνδριζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀνδρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνδρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνδρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνδρίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἀνδρίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἄνδρισαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνδριοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνδριούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
top
ἀνδριοῦμαι
ἀνδριούμεθα
ἄνδρισαι
ἀνδρογύναιον
ἀνδρογύναιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: effeminate man
 • Forms:
  • ἀνδρογύναιον Adj: Acc Sing Masc
ἀνδρόγυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: effeminate man, a man-woman, hermaphrodite
 • Forms:
  • ἀνδρογύνων Adj: Gen Plur Masc
ἀνδρογύνων
ἀνδρολογία
ἀνδρολογίαν
ἀνδρός
ἀνδροφονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to murder (a man), slay men
 • Forms:
  • ἀνδροφονήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
ἀνδροφονήσαντα
ἀνδροφόνοις
top
ἀνδροφόνος
ἀνδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reach manhood, become a man
  • to become an adult, become an adult man, be mature
 • Forms:
  • ἀνδρωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνδρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἀνδρωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly, courageously (esp. on the battlefield)
ἀνδρωθέντα
ἀνδρωθῶσιν
ἀνδρῶν