ἀνοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a place with no roads, roadless area, pathless road
 • Cognates: ἀνοδία, ἐξοδία, εὐοδία, πολυοδία, συνοδία
 • Forms:
  • ἀνοδίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • ἀνοδίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀνοδίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀνοδίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀνοδίᾳ
ἀνοδίαις
ἀνοδίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἀνοδία
ἀνοδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνοδία
ἄνοδον
ἄνοδος
ἀνόητε
ἀνόητοι
ἀνοήτοις
ἀνόητον
ἀνόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unintelligent, lacking understanding, senseless, sensual, foolish, unwise, not thought on, unheard of
 • Cognates: ἀμετανόητος, ἀνόητος, ἀνυπονόητος, ἀπερινόητος, δυσνόητος, νοητός
 • Forms:
  • ἀνόητε Adj: Voc Sing Masc/Fem
  • ἀνόητοι Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀνοήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀνόητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀνοητότερον Adj: Nom Sing Neut compar
  • ἀνοήτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀνοήτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀνοήτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀνοητότερον
ἀνοήτου
ἀνοήτους
ἀνοήτῳ
­̅α̅ν̅ο̅ι
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἄνθρωποι
 • Root: ἄνθρωπος
ἄνοια
ἀνοίᾳ
ἄνοιαν
ἀνοίας
ἄνοιγε
ἀνοίγει
ἀνοίγειν
ἀνοίγεις
ἀνοιγῆναι
ἀνοιγήσεται
ἀνοιγήσονται
ἀνοίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open
 • Cognates: προσοίγνυμι
 • Forms:
  • ἀνεῳγυιῶν Verb: Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνεῳγυῖα Verb: Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνεῳγμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἀνοιγόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίγονται
ἀνοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to open (e.g., to open a window, open gates, open storehouse, open womb, open lips)
  • to spread out (hands)
  • to lift a siege
  • to make an opening in a surface and cause what is underneath to emerge
  • to disclose, bring into the open, reveal
 • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
 • Forms:
  • ἀνέῳγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέῳγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεῳγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἀνεῳγμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
  • ἀνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀνεῳγμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • ἀνεῳγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀνεῳγμένον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀνεῳγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνεῳγμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀνεωγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀνεῳγότα Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνεῳγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνέῳκτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέῳξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεωχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεῳχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἄνοιγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνοίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνοίγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνοίγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀνοιγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀνοίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνοιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνοιγῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀνοιγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνοιγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνοίξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνοῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνοίξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀνοίξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνοίξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνοίξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνοίξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνοίξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνοίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνοίξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀνοίξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἄνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνοίξωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀνοιχθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ἀνοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνοιχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἠνεῳγμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • ἠνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠνεῳγμένον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἠνεῳγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἠνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠνοίγετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἠνοίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠνοίγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠνοιγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἤνοιγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤνοιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠνοίξαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἤνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤνοιξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠνοίξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠνοίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀνοίγων
ἀνοιγῶσιν
ἀνοικοδομεῖν
ἀνοικοδομεῖσθαι
ἀνοικοδομεῖτε
ἀνοικοδομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to build up, rebuild, build again, restore
   • to wall up, barricade, block up
  • Passive:
   • to be built up, be rebuilt
   • to prosper, achieve distinction, be exalted
 • Cognates: ἀνοικοδομέω, διοικοδομέω, ἐποικοδομέω, κατοικοδομέω, οἰκοδομέω, περιοικοδομέω, συνοικοδομέω
 • Forms:
  • ἀνοικοδομήσουσιν
   • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀνοικοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνοικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνοικοδομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνοικοδομοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνοικοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνῳκοδόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνῳκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνοικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνοικοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνοικοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνοικοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνοικοδομήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἀνοικοδομηθῇ
ἀνοικοδομηθήσεται
ἀνοικοδομήσει
ἀνοικοδομήσεις
ἀνοικοδομήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνοικοδομέω
ἀνοικοδομήσω
ἀνοικοδομήσωμεν
ἀνοικοδομοῦνται
ἄνοικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pitiless, ruthless
 • Forms:
  • ἀνοίκτου Adj: Gen Sing Fem
ἀνοίκτου
ἀνοῖξαι
ἀνοίξαι
ἀνοίξαντα
ἀνοίξαντες
ἀνοίξαντος
ἀνοίξας
ἀνοίξασα
ἀνοίξατε
ἀνοίξει
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄνοιξις
ἀνοίξεις
ἀνοίξῃ
ἀνοίξῃς
ἄνοιξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: opening, open
 • Forms:
  • ἀνοίξει
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνοίξομεν
ἄνοιξον
ἀνοίξω
ἀνοίξωσιν
ἀνοίσατε
ἀνοίσει
ἀνοίσεις
ἀνοίσετε
ἀνοίσουσιν
ἀνοίσω
ἀνοιχθέν
ἀνοιχθήσεται
ἀνοιχθήσονται
ἀνοιχθῶσιν
ἄνομα
ἀνομβρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush out (water), pour forth
 • Cognates: ἐξομβρέω
 • Forms:
  • ἀνώμβρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνομβρήσει
ἄνομε
ἀνομεῖ
ἀνομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to act lawlessly
   • to be lawless
   • to sin
  • Passive:
   • to be considered lawless
   • to be condemned
 • Cognates: ἀνομέω, ἰσονομέω, οἰκονομέω, παρανομέω
 • Forms:
  • ἀνομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνομήσαντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀνομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνομήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀνομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠνόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠνομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠνόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠνόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠνομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠνόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠνομοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνομηθῆναι
ἀνόμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawless action, transgression of the law, iniquity, wickedness
  • punishment for transgression of the law
 • Forms:
  • ἀνομήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀνομημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀνομήματα
ἀνομημάτων
ἀνομήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνομέω
ἀνομήσετε
ἀνομήσητε
ἀνομήσωσιν
ἀνομία
ἀνομίαι
ἀνομίαις
ἀνομίᾳ
ἀνομίαν
ἀνομίας
ἀνομιῶν
ἄνομοι
ἀνόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlike, unequal, dissimilar
ἀνόμοις
ἄνομον
ἄνομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unlawful, in violation of the law
  • unjust (judge)
  • without law, lawless, evil
  • without knowledge or appreciation of the law
 • Cognates: ἄνομος, ἔννομος, νόμος, οἰκονόμος, παράνομος, χριστόνομος
 • Forms:
  • ἀνομωτέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
  • ἄνομα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄνομε Adj: Voc Sing Masc
  • ἄνομοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνόμοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἄνομον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνόμου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀνόμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀνόμῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀνόμων Adj: Gen Plur Masc
ἀνόμου
ἀνομοῦντες
ἀνόμους
ἀνόμῳ
ἀνόμων
ἀνομῶν
ἀνόμως
ἀνομωτέρους
ἀνονειδίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reproaching
ἀνόνητοι
ἀνόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, useless, unproductive
 • Forms:
  • ἀνόνητοι Adj: Nom Plur Masc
ἀνορθοῖ
ἀνορθοῦται
ἀνορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set up again, restore, rebuild
  • to establish firmly
  • to make (something) stand erect
  • to straighten up, make straight
  • to set right, correct
 • Cognates: ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω
 • Forms:
  • ἀνορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνορθώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνώρθωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνορθῶσαι
ἀνορθώσας
ἀνορθώσατε
ἀνορθώσει
ἀνορθώσω
ἀνορύσσοντες
ἀνορύσσω
ἀνορύσσων
ἀνόσια
ἀνοσίαν
ἀνόσιε
ἀνόσιοι
ἀνοσίοις
ἀνόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unholy, profane, wicked godless, opposed to piety
 • Forms:
  • ἀνόσια
   • Adj: Nom Sing fem
   • Adj: Nom/Acc plur neut
  • ἀνοσίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀνοσίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀνόσιε Adj: Voc Sing Masc
  • ἀνόσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνοσίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀνοσίου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀνοσίους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀνοσιώτατον Adj: Acc Sing Masc superl
ἀνοσίου
ἀνοσίους
ἀνοσίων
ἀνοσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unholy, profanely, impiously
ἀνοσιώτατον
ἄνους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: silly, foolish, senseless, lacking understanding
­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἀνθρώπους
 • Root: ἄνθρωπος
ἀνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • opportunity (for doing something)
  • self-restraint, tolerance, a holding back, stopping, delay, pause
  • relief, respite
  • forbearance, clemency
 • Forms:
  • ἀνοχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀνοχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνοχῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀνοχῇ
ἀνοχήν
ἀνοχῆς