ἀνοδία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνοδίαἀνοδίαι
GENἀνοδίαςἀνοδιῶν
DATἀνοδίᾳἀνοδίαις
ACCἀνοδίανἀνοδίας
ἀνοδίᾳ
ἀνοδίαις
ἀνοδίαν
ἀνοδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνοδία
ἄνοδον
ἄνοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMἄνοδοςἄνοδοι
GENἀνόδουἀνόδων
DATἀνόδῳἀνόδοις
ACCἄνοδονἀνόδους
ἀνόητε
ἀνόητοι
ἀνοήτοις
ἀνόητον
ἀνόητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνόητοςἀνόητον
GENἀνοήτου
DATἀνοήτῳ
ACCἀνόητον
VOCἀνόητε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνόητοιἀνόητα
GENἀνοήτων
DATἀνοήτοις
ACCἀνοήτουςἀνόητα
VOCἀνόητα
ἀνοητότερον
ἀνοήτου
ἀνοήτους
ἀνοήτῳ
­̅α̅ν̅ο̅ι
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἄνθρωποι
 • Root: ἄνθρωπος
ἄνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἄνοιαἄνοιαι
GENἀνοίαςἀνοιῶν
DATἀνοίᾳἀνοίαις
ACCἄνοιανἀνοίας
ἀνοίᾳ
ἄνοιαν
ἀνοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄνοια
ἄνοιγε
ἀνοίγει
ἀνοίγειν
ἀνοίγεις
ἀνοιγῆναι
ἀνοιγήσεται
ἀνοιγήσονται
ἄνοιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: opening, door
 • Forms:
  • ἀνοίγματι Noun: Dat Sing Neut
ἀνοίγματι
ἀνοίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open
 • Cognates: προσοίγνυμι
 • Forms:
  • ἀνεῳγυιῶν Verb: Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνεῳγυῖα Verb: Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνεῳγμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἀνοιγόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀνοίγω
ἀνοίγονται
ἀνοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to open (e.g., to open a window, open gates, open storehouse, open womb, open lips)
  • to spread out (hands)
  • to lift a siege
  • to make an opening in a surface and cause what is underneath to emerge
  • to disclose, bring into the open, reveal
 • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
 • Forms:
 • Present
 • ἄνοιγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνοίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοίγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνοίγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοιγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀνοίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠνοίγετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • ἤνοιγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀνεῳχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοιγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοιγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοίξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνέῳξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεωχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνοιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνοιγῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀνοίξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνοῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνοίξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀνοίξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀνοίξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀνοίξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀνοίξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀνοίξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνοίξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνοίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνοιχθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • ἀνοιχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἠνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠνοίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνοίγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤνοιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνοίξαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἤνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤνοιξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠνοίξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνοίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀνέῳγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέῳγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῳγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • ἀνεῳγμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • ἀνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀνεῳγμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
 • ἀνεῳγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀνεῳγμένον
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀνεῳγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνεῳγμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀνεωγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀνεῳγότα Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀνεῳγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἀνέῳκτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
 • ἠνεῳγμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • ἠνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • ἠνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • ἠνεῳγμένον
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • ἠνεῳγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • ἠνοιγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
ἀνοίγων
ἀνοιγῶσιν
ἀνοίκειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not of the family
 • Forms:
  • ἀνοικείως Adverb; Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀνοικείως
ἀνοικοδομεῖν
ἀνοικοδομεῖσθαι
ἀνοικοδομεῖτε
ἀνοικοδομέω
 • Present
 • ἀνοικοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνοικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνοικοδομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνοικοδομοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀνοικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοικοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνοικοδομήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνοικοδομήσουσι(ν)
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Aorist
 • ἀνοικοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνῳκοδόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνῳκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοικοδομήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀνοικοδομηθῇ
ἀνοικοδομηθήσεται
ἀνοικοδομήσει
ἀνοικοδομήσεις
ἀνοικοδομήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνοικοδομέω
ἀνοικοδομήσω
ἀνοικοδομήσωμεν
ἀνοικοδομοῦνται
ἄνοικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pitiless, ruthless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνοικτοςἄνοικτον
GENἀνοίκτου
DATἀνοίκτῳ
ACCἄνοικτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνοικτοιἄνοικτα
GENἀνοίκτων
DATἀνοίκτοις
ACCἀνοίκτουςἄνοικτα
ἀνοίκτου
ἀνοῖξαι
ἀνοίξαι
ἀνοίξαντα
ἀνοίξαντες
ἀνοίξαντος
ἀνοίξας
ἀνοίξασα
ἀνοίξατε
ἀνοίξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀνοίγνυμι
ἀνοίξεις
ἀνοίξῃ
ἀνοίξῃς
ἄνοιξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: opening, open
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄνοιξιςἀνοίξεις
GENἀνοίξεωςἀνοίξεων
DATἀνοίξειἀνοίξεσι(ν)
ACCἄνοιξινἀνοίξεις
ἀνοίξομεν
ἄνοιξον
ἀνοίξω
ἀνοίξωσιν
ἀνοίσατε
ἀνοίσει
ἀνοίσεις
ἀνοίσετε
ἀνοίσουσιν
ἀνοίσω
ἀνοιχθέν
ἀνοιχθήσεται
ἀνοιχθήσονται
ἀνοιχθῶσιν
ἄνομα
ἀνομβρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush out (water), pour forth
 • Cognates: ἐξομβρέω
 • Forms:
  • ἀνώμβρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνομβρήσει
ἄνομε
ἀνομεῖ
ἀνομέω
 • Present
 • ἀνομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀνομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀνομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἀνομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνομήσαντα
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠνόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠνόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠνόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠνομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠνόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνομοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνομηθῆναι
ἀνόμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawless action, transgression of the law, iniquity, wickedness
  • punishment for transgression of the law
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀνόμημαἀνομήματα
GENἀνομήματοςἀνομημάτων
DATἀνομήματιἀνομήμασι(ν)
ACCἀνόμημαἀνομήματα
ἀνομήματα
ἀνομημάτων
ἀνομήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνομέω
ἀνομήσετε
ἀνομήσητε
ἀνομήσωσιν
ἀνομία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνομίαἀνομίαι
GENἀνομίαςἀνομιῶν
DATἀνομίᾳἀνομίαις
ACCἀνομίανἀνομίας
ἀνομίαι
ἀνομίαις
ἀνομίᾳ
ἀνομίαν
ἀνομίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀνομία
ἀνομιῶν
ἄνομοι
ἀνόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlike, unequal, dissimilar
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνόμοιοςἀνόμοιον
GENἀνομοίου
DATἀνομοίῳ
ACCἀνόμοιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνόμοιοιἀνόμοια
GENἀνομοίων
DATἀνομοίοις
ACCἀνομοίουςἀνόμοια
ἀνόμοις
ἄνομον
ἄνομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνομοςἄνομον
GENἀνόμου
DATἀνόμῳ
ACCἄνομον
VOCἄνομε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνομοιἄνομα
GENἀνόμων
DATἀνόμοις
ACCἀνόμουςἄνομα
VOCἀνόμουςἄνομα
 • Comparative
 • ἀνομωτέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
ἀνόμου
ἀνομοῦντες
ἀνόμους
ἀνόμῳ
ἀνόμων
ἀνομῶν
ἀνόμως
ἀνομωτέρους
ἀνονειδίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reproaching
ἀνόνητοι
ἀνόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, useless, unproductive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνόνητοςἀνόνητον
GENἀνονήτου
DATἀνονήτῳ
ACCἀνόνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνόνητοιἀνόνητα
GENἀνονήτων
DATἀνονήτοις
ACCἀνονήτουςἀνόνητα
ἀνορθοῖ
ἀνορθοῦται
ἀνορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set up again, restore, rebuild
  • to establish firmly
  • to make (something) stand erect
  • to straighten up, make straight
  • to set right, correct
 • Cognates: ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω
 • Forms:
  • ἀνορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνορθώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνωρθώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνώρθωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνορθῶσαι
ἀνορθώσας
ἀνορθώσατε
ἀνορθώσει
ἀνορθώσω
ἀνορύσσοντες
ἀνορύσσω
ἀνορύσσων
ἀνόσια
ἀνοσίαν
ἀνόσιε
ἀνόσιοι
ἀνοσίοις
ἀνόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unholy, profane, wicked godless, opposed to piety
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνόσιοςἀνόσιος
ἀνόσια
ἀνόσιον
GENἀνοσίου
DATἀνοσίῳ
ACCἀνόσιονἀνοσίανἀνόσιον
VOCἀνόσιε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνόσιοιἀνόσια
GENἀνοσίων
DATἀνοσίοις
ACCἀνοσίουςἀνόσια
 • Superlative
 • ἀνοσιώτατον Adj: Acc Sing Masc superl
ἀνοσίου
ἀνοσίους
ἀνοσίων
ἀνοσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unholy, profanely, impiously
ἀνοσιώτατον
ἄνους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: silly, foolish, senseless, lacking understanding
­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Note: Abbreviation for ἀνθρώπους
 • Root: ἄνθρωπος
ἀνοχάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem; Noun Gen Sing Fem
 • Root: ἀνοχή
ἀνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • opportunity (for doing something)
  • self-restraint, tolerance, a holding back, stopping, delay, pause
  • relief, respite
  • forbearance, clemency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνοχήἀνοχαί
GENἀνοχῆς ἀνοχάςἀνοχῶν
DATἀνοχῇἀνοχαῖς
ACCἀνοχήνἀνοχάς
VOCἀνοχήἀνοχαί
ἀνοχῇ
ἀνοχήν
ἀνοχῆς