ἀνοδία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνοδία 
GENἀνοδίας 
DATἀνοδίᾳἀνοδίαις
ACCἀνοδίανἀνοδίας
ἀνοδίᾳ
ἀνοδίαις
ἀνοδίαν
ἀνοδίας
  • Parse:
    • Noun: Gen Sing Fem
    • Noun: Acc Plur Fem
  • Root: ἀνοδία
ἄνοδον
ἄνοδος
ἀνόητε
ἀνόητοι
ἀνοήτοις
ἀνόητον
ἀνόητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unintelligent, lacking understanding, senseless, sensual, foolish, unwise, not thought on, unheard of
  • Cognates: ἀμετανόητος, ἀνόητος, ἀνυπονόητος, ἀπερινόητος, δυσνόητος, νοητός
  • Forms:
    • ἀνόητε Adj: Voc Sing Masc/Fem
    • ἀνόητοι Adj: Nom/Voc Plur Masc
    • ἀνοήτοις Adj: Dat Plur Masc
    • ἀνόητον Adj: Nom Sing Neut
    • ἀνοητότερον Adj: Nom Sing Neut compar
    • ἀνοήτου Adj: Gen Sing Masc
    • ἀνοήτους Adj: Acc Plur Fem
    • ἀνοήτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀνοητότερον
ἀνοήτου
ἀνοήτους
ἀνοήτῳ
­̅α̅ν̅ο̅ι
  • Parse: Noun: Nom Plur Masc
  • Note: Abbreviation for ἄνθρωποι
  • Root: ἄνθρωπος
ἄνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἄνοια 
GENἀνοίας 
DATἀνοίᾳ 
ACCἄνοιαν 
ἀνοίᾳ
ἄνοιαν
ἀνοίας
ἄνοιγε
ἀνοίγει
ἀνοίγειν
ἀνοίγεις
ἀνοιγῆναι
ἀνοιγήσεται
ἀνοιγήσονται
ἀνοίγνυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to open
  • Cognates: προσοίγνυμι
  • Forms:
    • ἀνεῳγυιῶν Verb: Act Part Gen Plur Masc
    • ἀνεῳγυῖα Verb: Act Part Nom Sing Fem
    • ἀνεῳγμένα
      • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
      • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἀνοιγόμεναι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • Root: ἀνοίγω
ἀνοίγονται
ἀνοίγω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to open (e.g., to open a window, open gates, open storehouse, open womb, open lips)
    • to spread out (hands)
    • to lift a siege
    • to make an opening in a surface and cause what is underneath to emerge
    • to disclose, bring into the open, reveal
  • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
  • Forms:
    • ἀνέῳγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
    • ἀνέῳγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
    • ἀνεῳγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
    • ἀνεῳγμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
    • ἀνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
    • ἀνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
    • ἀνεῳγμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
    • ἀνεῳγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
    • ἀνεῳγμένον
      • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
      • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
    • ἀνεῳγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
    • ἀνεῳγμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
    • ἀνεωγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
    • ἀνεῳγότα Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
    • ἀνεῳγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
    • ἀνέῳκτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
    • ἀνέῳξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἀνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἀνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνεωχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
    • ἀνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνεῳχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
    • ἄνοιγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
    • ἀνοίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • ἀνοίγειν Verb: Pres Act Infin
    • ἀνοίγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
    • ἀνοιγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
    • ἀνοίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
    • ἀνοιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
    • ἀνοιγῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
    • ἀνοιγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνοιγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνοίξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
    • ἀνοῖξαι Verb: Aor Act Infin
    • ἀνοίξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
    • ἀνοίξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
    • ἀνοίξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
    • ἀνοίξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
    • ἀνοίξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
    • ἀνοίξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
    • ἀνοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
    • ἀνοίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
    • ἀνοίξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
    • ἀνοίξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
    • ἄνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
    • ἀνοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • ἀνοίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
    • ἀνοιχθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
    • ἀνοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνοιχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
    • ἠνεῳγμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
    • ἠνεῳγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
    • ἠνεῳγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
    • ἠνεῳγμένον
      • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
      • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
    • ἠνεῳγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
    • ἠνέῳξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἠνεῴχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἠνεῴχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἠνοίγετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
    • ἠνοίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἠνοίγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἠνοιγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
    • ἤνοιγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
    • ἤνοιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
    • ἠνοίξαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
    • ἤνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἤνοιξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
    • ἠνοίξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
    • ἤνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἤνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἠνοίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἠνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀνοίγων
ἀνοιγῶσιν
ἀνοικοδομεῖν
ἀνοικοδομεῖσθαι
ἀνοικοδομεῖτε
ἀνοικοδομέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Active:
      • to build up, rebuild, build again, restore
      • to wall up, barricade, block up
    • Passive:
      • to be built up, be rebuilt
      • to prosper, achieve distinction, be exalted
  • Cognates: ἀνοικοδομέω, διοικοδομέω, ἐποικοδομέω, κατοικοδομέω, οἰκοδομέω, περιοικοδομέω, συνοικοδομέω
  • Forms:
    • ἀνοικοδομήσουσι(ν)
      • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
      • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
      • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
    • ἀνοικοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
    • ἀνοικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
    • ἀνοικοδομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
    • ἀνοικοδομοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνοικοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
    • ἀνῳκοδόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἀνῳκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἀνοικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνοικοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • ἀνοικοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
    • ἀνοικοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • ἀνοικοδομήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἀνοικοδομηθῇ
ἀνοικοδομηθήσεται
ἀνοικοδομήσει
ἀνοικοδομήσεις
ἀνοικοδομήσουσιν
  • Parse:
    • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
    • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Root: ἀνοικοδομέω
ἀνοικοδομήσω
ἀνοικοδομήσωμεν
ἀνοικοδομοῦνται
ἄνοικτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: pitiless, ruthless
  • Forms:
    • ἀνοίκτου Adj: Gen Sing Fem
ἀνοίκτου
ἀνοῖξαι
ἀνοίξαι
ἀνοίξαντα
ἀνοίξαντες
ἀνοίξαντος
ἀνοίξας
ἀνοίξασα
ἀνοίξατε
ἀνοίξει 
  • Parse:
    • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
    • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Root: ἀνοίγνυμι
ἀνοίξεις
ἀνοίξῃ
ἀνοίξῃς
ἄνοιξις
  • Parse:
    • Noun: Nom Sing Fem
    • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Meaning: opening, open
  • Forms:
    • ἀνοίξει
      • Noun: Dat Sing Fem
      • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνοίξομεν
ἄνοιξον
ἀνοίξω
ἀνοίξωσιν
ἀνοίσατε
ἀνοίσει
ἀνοίσεις
ἀνοίσετε
ἀνοίσουσιν
ἀνοίσω
ἀνοιχθέν
ἀνοιχθήσεται
ἀνοιχθήσονται
ἀνοιχθῶσιν
ἄνομα
ἀνομβρέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to gush out (water), pour forth
  • Cognates: ἐξομβρέω
  • Forms:
    • ἀνώμβρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἀνώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἀνομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνομβρήσει
ἄνομε
ἀνομεῖ
ἀνομέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Active:
      • to act lawlessly
      • to be lawless
      • to sin
    • Passive:
      • to be considered lawless
      • to be condemned
  • Cognates: ἀνομέω, ἰσονομέω, οἰκονομέω, παρανομέω
  • Forms:
    • ἀνομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • ἀνομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
    • ἀνομήσαντα
      • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
      • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
    • ἀνομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
    • ἀνομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
    • ἀνομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
    • ἀνομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
    • ἀνομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
    • ἠνόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
    • ἠνομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
    • ἠνόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἠνόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
    • ἠνομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
    • ἠνόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἠνομοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνομηθῆναι
ἀνόμημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
    • lawless action, transgression of the law, iniquity, wickedness
    • punishment for transgression of the law
  • Pattern:
    Neuter
     SingularPlural
    NOMἀνόμημαἀνομήματα
    GENἀνομήματοςἀνομημάτων
    DATἀνομήματιἀνομήμασι(ν)
    ACCἀνόμημαἀνομήματα
ἀνομήματα
ἀνομημάτων
ἀνομήσαντα
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
    • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ἀνομέω
ἀνομήσετε
ἀνομήσητε
ἀνομήσωσιν
ἀνομία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνομίαἀνομίαι
GENἀνομίαςἀνομιῶν
DATἀνομίᾳἀνομίαις
ACCἀνομίανἀνομίας
ἀνομίαι
ἀνομίαις
ἀνομίᾳ
ἀνομίαν
ἀνομίας
  • Parse:
    • Noun: Gen Sing Fem
    • Noun: Acc Plur Fem
  • Root: ἀνομία
ἀνομιῶν
ἄνομοι
ἀνόμοιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unlike, unequal, dissimilar
ἀνόμοις
ἄνομον
ἄνομος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
    • unlawful, in violation of the law
    • unjust (judge)
    • without law, lawless, evil
    • without knowledge or appreciation of the law
  • Cognates: ἄνομος, ἔννομος, νόμος, οἰκονόμος, παράνομος, χριστόνομος
  • Forms:
    • ἀνομωτέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
    • ἄνομα Adj: Acc Plur Neut
    • ἄνομε Adj: Voc Sing Masc
    • ἄνομοι Adj: Nom Plur Masc
    • ἀνόμοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
    • ἄνομον Adj: Acc Sing Masc
    • ἀνόμου Adj: Gen Sing Fem
    • ἀνόμους Adj: Acc Plur Masc
    • ἀνόμῳ Adj: Dat Sing Masc
    • ἀνόμων Adj: Gen Plur Masc
ἀνόμου
ἀνομοῦντες
ἀνόμους
ἀνόμῳ
ἀνόμων 
ἀνομῶν 
ἀνόμως
ἀνομωτέρους
ἀνονειδίστως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: without reproaching
ἀνόνητοι
ἀνόνητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unprofitable, useless, unproductive
  • Forms:
    • ἀνόνητοι Adj: Nom Plur Masc
ἀνορθοῖ
ἀνορθοῦται
ἀνορθόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to set up again, restore, rebuild
    • to establish firmly
    • to make (something) stand erect
    • to straighten up, make straight
    • to set right, correct
  • Cognates: ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω
  • Forms:
    • ἀνορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • ἀνορθοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνωρθωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
    • ἀνορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
    • ἀνορθώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
    • ἀνορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
    • ἀνωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἀνωρθώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
    • ἀνωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἀνώρθωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἀνορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • ἀνορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνορθῶσαι
ἀνορθώσας
ἀνορθώσατε
ἀνορθώσει
ἀνορθώσω
ἀνορύσσοντες
ἀνορύσσω
ἀνορύσσων
ἀνόσια
ἀνοσίαν
ἀνόσιε
ἀνόσιοι
ἀνοσίοις
ἀνόσιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unholy, profane, wicked godless, opposed to piety
  • Forms:
    • ἀνόσια
      • Adj: Nom Sing fem
      • Adj: Nom/Acc plur neut
    • ἀνοσίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
    • ἀνοσίαν Adj: Acc Sing Fem
    • ἀνόσιε Adj: Voc Sing Masc
    • ἀνόσιοι Adj: Nom Plur Masc
    • ἀνοσίοις Adj: Dat Plur Masc
    • ἀνοσίου Adj: Gen Sing Masc
    • ἀνοσίους Adj: Acc Plur Fem
    • ἀνοσιώτατον Adj: Acc Sing Masc superl
ἀνοσίου
ἀνοσίους
ἀνοσίων
ἀνοσίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: unholy, profanely, impiously
ἀνοσιώτατον
ἄνους
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: silly, foolish, senseless, lacking understanding
­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς
  • Parse: Noun: Acc Plur Masc
  • Note: Abbreviation for ἀνθρώπους
  • Root: ἄνθρωπος
ἀνοχή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • opportunity (for doing something)
    • self-restraint, tolerance, a holding back, stopping, delay, pause
    • relief, respite
    • forbearance, clemency
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνοχή 
GENἀνοχῆς 
DATἀνοχῇ 
ACCἀνοχήν 
  • Forms:
    • ἀνοχῇ Noun: Dat Sing Fem
    • ἀνοχήν Noun: Acc Sing Fem
    • ἀνοχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνοχῇ
    ἀνοχήν
    ἀνοχῆς