ἀνατάξασθαι
ἀνατάσσομαι
ἀνατεθεματισμένον
ἀνατεθέντα
ἀνατεθῇ
ἀνατεθραμμένος
ἀνατεῖλαι
ἀνατείλαι
ἀνατείλαντες
ἀνατείλαντος
ἀνατειλάτω
ἀνατείλῃ
ἀνατείλω
ἀνατείνας
ἀνατείνω
ἀνατελεῖ
ἀνατέλλει
ἀνατέλλοντα
ἀνατέλλοντος
ἀνατέλλουσα
ἀνατέλλουσαν
ἀνατέλλω
 • Present
 • ἀνατέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • ἀνατέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀνατέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀνατέλλουσαν Verb: Pres Act Part ., Acc Sing Fem
 • ἀνατέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀνατελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνατείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνατείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνατείλαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀνατεῖλαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἀνατείλαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνατείλαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀνατειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνέτειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέτειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνατέταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀνατέλλων
ἀνατελοῦσιν
ἀνάτεμε
ἀνατέμνω
ἀνατέταλκεν
ἀνατίθεμαι
ἀνατιθέναι
ἀνατίθημι
 • Present
 • ἀνατιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἀναθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀναθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνατεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • ἀνατεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνεθέμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέθετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἀνέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀνατίκτουσα
ἀνατίκτω
ἀνατιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἀνατιναγμόςἀνατιναγμοί
GENἀνατιναγμοῦἀνατιναγμῶν
DATἀνατιναγμῷἀνατιναγμοῖς
ACCἀνατιναγμόνἀνατιναγμούς
VOCἀνατιναγμέἀνατιναγμοί
ἀνατλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to endure, bear up against
ἀνατλῆναι
ἀνατλῶν
ἀνατολαί
ἀνατολαῖς
ἀνατολάς
ἀνατολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • east
  • morning, a rising of light, dawn, dayspring
  • rising, growing
  • rising (of sun, moon)
  • branch, sprout
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνατολήἀνατολαί
GENἀνατολῆςἀνατολῶν
DATἀνατολῇἀνατολαῖς
ACCἀνατολήνἀνατολάς
ἀνατολῇ
ἀνατολήν
ἀνατολῆς
ἀνατολικοῖς
ἀνατολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eastern, in the eastern lands
 • Forms:
  • ἀνατολικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ἀνατολῶν
ἀνατομαί
ἀνατομή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνατομήἀνατομαί
GENἀνατομῆςἀνατομῶν
DATἀνατομῇἀνατομαῖς
ACCἀνατομήνἀνατομάς
VOCἀνατομήἀνατομαί
ἀνατραπῇ
ἀνατραφέντες
ἀνατρέπει
ἀνατρέποντες
ἀνατρέπουσι
ἀνατρέπουσιν
ἀνατρέπω
 • Present
 • ἀνατρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατρέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀνατρέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀνατρέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἀνατρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀνατραπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνετράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνατρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνατρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέτρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀνατρεφόμενος
ἀνατρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rear, bring up, nourish (up)
   • to feed, nurse
   • to care for something so that it grows and matures
   • to educate
  • Passive:
   • to be brought up
   • to be educated
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • ἀνατρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνατραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνεθρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνατεθραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἀνατρέχω
ἀνατρέχων
ἀνατρέψαι
ἀνατρέψας
ἀνατρέψει
ἀνατροπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνατροπήἀνατροπαί
GENἀνατροπῆςἀνατροπῶν
DATἀνατροπῇἀνατροπαῖς
ACCἀνατροπήνἀνατροπάς
VOCἀνατροπήἀνατροπαί
ἀνατροπῇ
ἀνατροπῆς
ἀνατροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνατροφήἀνατροφαί
GENἀνατροφῆςἀνατροφῶν
DATἀνατροφῇἀνατροφαῖς
ACCἀνατροφήνἀνατροφάς
VOCἀνατροφήἀνατροφαί
ἀνατροφῆς
ἀνατυλίξωμεν
ἀνατυλίσσω
ἀνατυπόω
ἀνατυπωσάμενοι