ἀνατάξασθαι
ἀνατάσσομαι
ἀνατεθεματισμένον
ἀνατεθέντα
ἀνατεθῇ
ἀνατεθραμμένος
ἀνατεῖλαι
ἀνατείλαι
ἀνατείλαντες
ἀνατείλαντος
ἀνατειλάτω
ἀνατείλῃ
ἀνατείλω
ἀνατείνας
ἀνατείνω
ἀνατελεῖ
ἀνατέλλει
ἀνατέλλοντα
ἀνατέλλοντος
ἀνατέλλουσα
ἀνατέλλουσαν
ἀνατέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rise, cause to arise, grow
  • to arise, at the rising of, spring (up), be up
  • to spring up, sprout
  • to rise (above the horizon), come up (e.g, the sun comes up, stars come up, moon rises)
  • to appear, become visible
  • to cause to come into being
 • Cognates: ἀνατέλλω, ἐντέλλω, ἐξανατέλλω, προανατέλλω, τέλλω
 • Forms:
  • ἀνατείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνατείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνατείλαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνατέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἀνατέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνατέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνατέλλουσαν Verb: Pres Act Part ., Acc Sing Fem
  • ἀνατέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνατεῖλαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀνατείλαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνατείλαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνατειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνέτειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέτειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατέταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνατέλλων
ἀνατελοῦσιν
ἀνάτεμε
ἀνατέμνω
ἀνατέταλκεν
ἀνατίθεμαι
ἀνατιθέναι
ἀνατίθημι
ἀνατίκτουσα
ἀνατίκτω
ἀνατιναγμός
ἀνατλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to endure, bear up against
ἀνατλῆναι
ἀνατλῶν
ἀνατολαί
ἀνατολαῖς
ἀνατολάς
ἀνατολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • east
  • morning, a rising of light, dawn, dayspring
  • rising, growing
  • rising (of sun, moon)
  • branch, sprout
 • Forms:
  • ἀνατολαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀνατολαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀνατολάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀνατολῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀνατολήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνατολῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνατολῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀνατολῇ
ἀνατολήν
ἀνατολῆς
ἀνατολικοῖς
ἀνατολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eastern, in the eastern lands
 • Forms:
  • ἀνατολικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ἀνατολῶν
ἀνατομαί
ἀνατομή
ἀνατραπῇ
ἀνατραφέντες
ἀνατρέπει
ἀνατρέποντες
ἀνατρέπουσι
ἀνατρέπουσιν
ἀνατρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to overthrow, fall over backward, overturn, upset
   • to ruin, subvert, destroy, render ineffective, make harmless
   • to dishearten
   • to turn back, put to flight
   • to calm
  • Passive:
   • to be upset
   • to be discouraged
   • to be diverted from
 • Cognates: ἀνατρέπω, ἀποτρέπω, διατρέπω, ἐκτρέπω, ἐντρέπω, ἐπιτρέπω, μετατρέπω, περιτρέπω, προσανατρέπω, προτρέπω, τρέπω
 • Forms:
  • ἀνατρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατρέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνατρέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνατρέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνατραπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνετράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνατρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνατρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέτρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνατρεφόμενος
ἀνατρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rear, bring up, nourish (up)
   • to feed, nurse
   • to care for something so that it grows and matures
   • to educate
  • Passive:
   • to be brought up
   • to be educated
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • ἀνατρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνατραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνεθρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνατεθραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἀνατρέχω
ἀνατρέχων
ἀνατρέψαι
ἀνατρέψας
ἀνατρέψει
ἀνατροπή
ἀνατροπῇ
ἀνατροπῆς
ἀνατροφή
ἀνατροφῆς
ἀνατυλίξωμεν
ἀνατυλίσσω
ἀνατυπόω
ἀνατυπωσάμενοι