ἀνακαθίζω
ἀνακαίεται
ἀνακαινιεῖς
ἀνακαινίζειν
ἀνακαινίζω
Present
 • ἀνακαινίζειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • ἀνακαινιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀνεκαίνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνακαινίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
ἀνακαινίσαι
ἀνακαινίσας
ἀνακαινίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνακαινίζω
ἀνακαινισθήσεται
ἀνακαίνισον
ἀνακαινούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνακαινόω
ἀνακαινοῦται
ἀνακαινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to renew, renovate
 • Cognates: καινόω
 • Forms:
  • ἀνακαινούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀνακαινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινώσει
ἀνακαινώσεως
ἀνακαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: renewal, renewing, renovation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνακαίνωσιςἀνακαινώσεις
GENἀνακαινώσεωςἀνακαινώσεων
DATἀνακαινώσειἀνακαινώσεσι(ν)
ACCἀνακαίνωσι(ν)ἀνακαινώσεις
ἀνακαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set fire to
  • to set on fire, ignite, kindle
 • Forms:
  • ἀνακαίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακαύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀνεκαύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεκαύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνακαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνακαλεῖν
ἀνακαλεσάμενος
ἀνακαλέω
ἀνακαλούμενα
ἀνακαλύπτει
ἀνακαλύπτειν
ἀνακαλυπτόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνακαλύπτω
ἀνακαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uncover, remove a covering
  • to reveal, disclose and make visible
  • to expose and make defenceless
  • to open, unveil
 • Forms:
Present
 • ἀνακαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνακαλυπτόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνακαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀνακαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνακάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνακαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνακεκαλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνακεκαλυμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνακεκαλυμμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ἀνακαλύπτων
ἀνακαλυφθῆναι
ἀνακαλυφθήσεται
ἀνακαλύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνακαλύπτω
ἀνακάλυψαι
ἀνακαλύψει
ἀνακαλύψουσι(ν)
ἀνακάμπτει
ἀνακάμπτειν
ἀνακάμπτουσα
ἀνακάμπτω
Present
 • ἀνακάμπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακάμπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνακάμπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἀνέκαμπτες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ἀνακάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνακάμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνακάμψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακάμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνακάμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνεκάμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέκαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἀνακάμψαι
ἀνακάμψαντες
ἀνακάμψατε
ἀνακάμψει
ἀνακάμψουσι(ν)
ἀνακάμψω
ἀνακαύσαντες
ἀνακαύσεις
ἀνακαύσω
ἀνάκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning:
  • to recline (at a meal), sit down for a meal, be at the table
  • to guest
 • Forms:
Present
 • ἀνακεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνάκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Present Participle
 • ἀνακειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἀνακειμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀνακείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνακείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνακείμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνακειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἀνακειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνακειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἀνέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνακειμένης
ἀνακειμένοις
ἀνακείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἀνάκειμαι
ἀνακείμενος
ἀνακειμένου
ἀνακειμένους
ἀνακειμένων
ἀνάκειται
ἀνακεῖται
ἀνακεκαλυμμένα
ἀνακεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνακαλύπτω
ἀνακεκαλυμμένους
ἀνακεκαλυμμένῳ
ἀνακέκληκεν
ἀνακέκλημαι
ἀνακεκράξεται
ἀνακεκύλισται
ἀνακεφαλαίομαι
ἀνακεφαλαιοῦται
ἀνακεφαλαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sum up, recapitulate, briefly comprehend, gather together in one
 • Cognates: κεφαλαιόω
 • Forms:
  • ἀνακεφαλαίομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνακεφαλαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἀνακεφαλαιώσασθαι
ἀνακεφαλαιώσῃ
ἀνακεχωρηκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναχωρέω
ἀνακηρύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to proclaim by voice of herald, publish publically
 • Forms:
  • ἀνεκήρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνακλάω
ἀνακληθέντας
ἀνάκλησιν
ἀνάκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκλησιςἀνακλήσεις
GENἀνακλήεωςἀνακλήσεων
DATἀνακλήσειἀνακλήσεσι(ν)
ACCἀνάκλησινἀνακλήσεις
ἀνακλιθῆναι
ἀνακλιθήσονται
ἀνακλῖναι
ἀνακλινεῖ
ἀνακλίνω
ἀνακλίσει
ἀνάκλισις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκλισιςἀνακλίσεις
GENἀνακλίσεωςἀνακλίσεων
DATἀνακλίσειἀνακλίσεσι(ν)
ACCἀνάκλισι(ν)ἀνακλίσεις
ἀνάκλιτον
ἀνακλώμενος
ἀνακοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to communicate with, take advice with (someone), share a message with someone
 • Cognates: κοινόω
 • Forms:
  • ἀνεκοινώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνακοινωσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
ἀνακοινωσαμένου
ἀνακομίζω
ἀνακομίσασθαι
ἀνακομισθέντων
ἀνακόπτεσθαι
ἀνακοπτόμενα
ἀνακόπτοντες
ἀνακόπτω
ἀνάκραγε
ἀνακραγέτω
ἀνακραγόντων
ἀνακράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout aloud, speak loudly, scream up, scream aloud, cry out, screech out
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἀνάκραγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακραγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνακραγόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀνακράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέκραγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακεκράξεται Verb: FutPerf Mid Ind 3rd Sing
ἀνακράξας
ἀνακραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out
 • Cognates: κραυγάζω
ἀνακρεμάννυμι
ἀνακριθῶ
ἀνακρίναντες
ἀνακρίνας
ἀνακρίνει
ἀνακρίνεται
ἀνακρινόμεθα
ἀνακρίνοντες
ἀνακρίνουσίν
ἀνακρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to question, inquire, interrogate, ask
  • to examine and judge, call to account, discern
  • to sound
 • Forms:
Present
 • ἀνακρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακρινόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀνακρίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνακρίνουσίν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀνακρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνέκρινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνέκρινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνακρίναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνακρίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνακριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀνέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἀνακρινῶ
ἀνακρίνων
ἀνακρίσεως
ἀνάκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, judicial investigation, examination, preliminary hearing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκρισιςἀνακρίσεις
GENἀνακρίσεωςἀνακρίσεων
DATἀνακρίσειἀνακρίσεσι(ν)
ACCἀνάκρισι(ν)ἀνακρίσεις
ἀνακρουόμενοι
ἀνακρουόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνακρούω
ἀνακρουομένῳ
ἀνακρουομένων
ἀνακρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Music:
   • to sound, strum, strike up, start to play (a musical instrument)
   • to express musically
  • to disturb, push back, stop short, check
 • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
 • Forms:
  • ἀνακρουόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀνακρουόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀνακρουομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἀνακρουομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀνεκρούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεκρούοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀνακτάομαι
ἀνακτήσασθε
ἀνακτίζω
ἀνακυλίω
ἀνακύπτω
ἀνακύψαι
ἀνακύψας
ἀνακύψασα
ἀνακύψατε