ἀνακαθίζω
ἀνακαίεται
ἀνακαινιεῖς
ἀνακαινίζειν
ἀνακαινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to renew, restore, return to a former condition
 • Cognates: ἀνακαινίζω, ἐγκαινίζω, ἐπανακαινίζω, ἐπικαινίζω, καινίζω
 • Forms:
  • ἀνεκαίνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίσει
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαινίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνακαινιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακαινισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινίσαι
ἀνακαινίσας
ἀνακαινίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνακαινίζω
ἀνακαινισθήσεται
ἀνακαίνισον
ἀνακαινούμενον
ἀνακαινοῦται
ἀνακαινόω
 • Parse: Verb: Pres Act 1st Sing
 • Meaning: to renew, renovate
 • Cognates: καινόω
 • Forms:
  • ἀνακαινούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνακαινοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινώσει
ἀνακαινώσεως
ἀνακαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: renewal, renewing, renovation
 • Forms:
  • ἀνακαινώσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀνακαινώσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀνακαίω
ἀνακαλεῖν
ἀνακαλεσάμενος
ἀνακαλέω
ἀνακαλούμενα
ἀνακαλύπτει
ἀνακαλύπτειν
ἀνακαλυπτόμενον
ἀνακαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uncover, remove a covering
  • to reveal, disclose and make visible
  • to expose and make defenceless
  • to open, unveil
 • Cognates: ἀνακαλύπτω, ἀποκαλύπτω, ἐκκαλύπτω, καλύπτω, ἐπικαλύπτω, καλύπτω, κατακαλύπτω, παρακαλύπτω, περικαλύπτω, συγκαλύπτω, ὑποκαλύπτω
 • Forms:
  • ἀνακάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
  • ἀνακαλύψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνακαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνακαλυπτόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ἀνακαλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνακαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεκάλυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνεκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακεκαλυμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἀνακεκαλυμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀνακεκαλυμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἀνακεκαλυμμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Neut
  • ἀνακαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνακαλύπτων
ἀνακαλυφθῆναι
ἀνακαλυφθήσεται
ἀνακαλύψαι 
ἀνακάλυψαι 
ἀνακαλύψει
ἀνακαλύψουσιν
ἀνακάμπτει
ἀνακάμπτειν
ἀνακάμπτουσα
ἀνακάμπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to return, move back
  • to turn back again
  • to bend back
 • Cognates: ἀνακάμπτω, διακάμπτω, ἐπανακάμπτω, κάμπτω, κατακάμπτω, συγκάμπτω
 • Forms:
  • ἀνακάμπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακάμπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνακάμπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνακάμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνακάμψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνακάμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνεκάμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνέκαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκαμπτες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀνακάμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνακάμψαι
ἀνακάμψαντες
ἀνακάμψατε
ἀνακάμψει
ἀνακάμψουσιν
ἀνακάμψω
ἀνακαύσαντες
ἀνακαύσεις
ἀνακαύσω
ἀνάκειμαι
ἀνακειμένης
ἀνακειμένοις
ἀνακείμενον
ἀνακείμενος
ἀνακειμένου
ἀνακειμένους
ἀνακειμένων
ἀνακεῖται 
ἀνακείται 
ἀνακεκαλυμμένα
ἀνακεκαλυμμένον
ἀνακεκαλυμμένους
ἀνακεκαλυμμένῳ
ἀνακέκληκεν
ἀνακέκλημαι
ἀνακεκράξεται
ἀνακεκύλισται
ἀνακεφαλαίομαι
ἀνακεφαλαιοῦται
ἀνακεφαλαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sum up, recapitulate, briefly comprehend, gather together in one
 • Cognates: κεφαλαιόω
 • Forms:
  • ἀνακεφαλαίομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀνακεφαλαιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀνακεφαλαιώσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἀνακεφαλαιώσασθαι
ἀνακεφαλαιώσῃ
ἀνακεχωρηκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναχωρέω
ἀνακηρύσσω
ἀνακλάω
ἀνακληθέντας
ἀνάκλησιν
ἀνάκλησις
ἀνακλιθῆναι
ἀνακλιθήσονται
ἀνακλῖναι
ἀνακλινεῖ
ἀνακλίνω
ἀνακλίσει
ἀνάκλισις
ἀνάκλιτον
ἀνακλώμενος
ἀνακοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to communicate with, take advice with (someone), share a message with someone
 • Cognates: κοινόω
 • Forms:
  • ἀνεκοινώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνακοινωσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
ἀνακοινωσαμένου
ἀνακομίζω
ἀνακομίσασθαι
ἀνακομισθέντων
ἀνακόπτεσθαι
ἀνακοπτόμενα
ἀνακόπτοντες
ἀνακόπτω
ἀνάκραγε
ἀνακραγέτω
ἀνακραγόντων
ἀνακράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout aloud, speak loudly, scream up, scream aloud, cry out, screech out
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἀνάκραγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακραγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνακραγόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνακράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνέκραγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακεκράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀνακράξας
ἀνακραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out
 • Cognates: κραυγάζω
ἀνακρεμάννυμι
ἀνακριθῶ
ἀνακρίναντες
ἀνακρίνας
ἀνακρίνει
ἀνακρίνεται
ἀνακρινόμεθα
ἀνακρίνοντες
ἀνακρίνουσίν
ἀνακρίνω
ἀνακρινῶ
ἀνακρίνων
ἀνακρίσεως
ἀνάκρισις
ἀνακρουόμενοι
ἀνακρουόμενον
ἀνακρουομένῳ
ἀνακρουομένων
ἀνακρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Music:
   • to sound, strum, strike up, start to play (a musical instrument)
   • to express musically
  • to disturb, push back, stop short, check
 • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
 • Forms:
  • ἀνακρουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνακρουόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνακρουομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀνακρουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀνεκρούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνεκρούοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἀνακτάομαι
ἀνακτήσασθε
ἀνακτίζω
ἀνακυλίω
ἀνακύπτω
ἀνακύψαι
ἀνακύψας
ἀνακύψασα
ἀνακύψατε