ἀνακαθίζω
ἀνακαίεται
ἀνακαινιεῖς
ἀνακαινίζειν
ἀνακαινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to renew, restore, return to a former condition
 • Cognates: ἀνακαινίζω, ἐγκαινίζω, ἐπανακαινίζω, ἐπικαινίζω, καινίζω
 • Forms:
  • ἀνεκαίνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίσει
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαινίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνακαινιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακαινισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακαινίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινίσαι
ἀνακαινίσας
ἀνακαινίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνακαινίζω
ἀνακαινισθήσεται
ἀνακαίνισον
ἀνακαινούμενον
ἀνακαινοῦται
ἀνακαινόω
 • Parse: Verb: Pres Act 1st Sing
 • Meaning: to renew, renovate
 • Cognates: καινόω
 • Forms:
  • ἀνακαινούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνακαινοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινώσει
ἀνακαινώσεως
ἀνακαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: renewal, renewing, renovation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνακαίνωσιςἀνακαινώσεις
GENἀνακαινώσεωςἀνακαινώσεων
DATἀνακαινώσειἀνακαινώσεσι(ν)
ACCἀνακαίνωσι(ν)ἀνακαινώσεις
ἀνακαίω
ἀνακαλεῖν
ἀνακαλεσάμενος
ἀνακαλέω
ἀνακαλούμενα
ἀνακαλύπτει
ἀνακαλύπτειν
ἀνακαλυπτόμενον
ἀνακαλύπτω
 • Present
 • ἀνακαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνακαλυπτόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • ἀνακαλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀνακαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνακάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
 • ἀνακαλύψαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνακαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεκάλυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνακεκαλυμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἀνακεκαλυμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • ἀνακεκαλυμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • ἀνακεκαλυμμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Neut
ἀνακαλύπτων
ἀνακαλυφθῆναι
ἀνακαλυφθήσεται
ἀνακαλύψαι
ἀνακάλυψαι
ἀνακαλύψει
ἀνακαλύψουσιν
ἀνακάμπτει
ἀνακάμπτειν
ἀνακάμπτουσα
ἀνακάμπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to return, move back
  • to turn back again
  • to bend back
 • Cognates: ἀνακάμπτω, διακάμπτω, ἐπανακάμπτω, κάμπτω, κατακάμπτω, συγκάμπτω
 • Forms:
  • ἀνακάμπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακάμπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνακάμπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνακάμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνακάμψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνακάμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνεκάμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνέκαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκαμπτες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀνακάμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνακάμψαι
ἀνακάμψαντες
ἀνακάμψατε
ἀνακάμψει
ἀνακάμψουσιν
ἀνακάμψω
ἀνακαύσαντες
ἀνακαύσεις
ἀνακαύσω
ἀνάκειμαι
 • Present
 • ἀνακεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακείται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Present Participle
 • ἀνακειμένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • ἀνακειμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἀνακείμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
 • ἀνακείμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἀνακειμένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • ἀνακειμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • ἀνακειμένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀνέκειτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἀνακειμένης
ἀνακειμένοις
ἀνακείμενον
ἀνακείμενος
ἀνακειμένου
ἀνακειμένους
ἀνακειμένων
ἀνακεῖται
ἀνακείται
ἀνακεκαλυμμένα
ἀνακεκαλυμμένον
ἀνακεκαλυμμένους
ἀνακεκαλυμμένῳ
ἀνακέκληκεν
ἀνακέκλημαι
ἀνακεκράξεται
ἀνακεκύλισται
ἀνακεφαλαίομαι
ἀνακεφαλαιοῦται
ἀνακεφαλαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sum up, recapitulate, briefly comprehend, gather together in one
 • Cognates: κεφαλαιόω
 • Forms:
  • ἀνακεφαλαίομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀνακεφαλαιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀνακεφαλαιώσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἀνακεφαλαιώσασθαι
ἀνακεφαλαιώσῃ
ἀνακεχωρηκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναχωρέω
ἀνακηρύσσω
ἀνακλάω
ἀνακληθέντας
ἀνάκλησιν
ἀνάκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκλησιςἀνακλήσεις
GENἀνακλήεωςἀνακλήσεων
DATἀνακλήσειἀνακλήσεσι(ν)
ACCἀνάκλησινἀνακλήσεις
ἀνακλιθῆναι
ἀνακλιθήσονται
ἀνακλῖναι
ἀνακλινεῖ
ἀνακλίνω
ἀνακλίσει
ἀνάκλισις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκλισιςἀνακλίσεις
GENἀνακλίσεωςἀνακλίσεων
DATἀνακλίσειἀνακλίσεσι(ν)
ACCἀνάκλισι(ν)ἀνακλίσεις
ἀνάκλιτον
ἀνακλώμενος
ἀνακοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to communicate with, take advice with (someone), share a message with someone
 • Cognates: κοινόω
 • Forms:
  • ἀνεκοινώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνακοινωσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
ἀνακοινωσαμένου
ἀνακομίζω
ἀνακομίσασθαι
ἀνακομισθέντων
ἀνακόπτεσθαι
ἀνακοπτόμενα
ἀνακόπτοντες
ἀνακόπτω
ἀνάκραγε
ἀνακραγέτω
ἀνακραγόντων
ἀνακράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout aloud, speak loudly, scream up, scream aloud, cry out, screech out
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἀνάκραγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακραγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνακραγόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνακράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνέκραγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακεκράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀνακράξας
ἀνακραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out
 • Cognates: κραυγάζω
ἀνακρεμάννυμι
ἀνακριθῶ
ἀνακρίναντες
ἀνακρίνας
ἀνακρίνει
ἀνακρίνεται
ἀνακρινόμεθα
ἀνακρίνοντες
ἀνακρίνουσίν
ἀνακρίνω
ἀνακρινῶ
ἀνακρίνων
ἀνακρίσεως
ἀνάκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάκρισιςἀνακρίσεις
GENἀνακρίσεωςἀνακρίσεων
DATἀνακρίσειἀνακρίσεσι(ν)
ACCἀνάκρισι(ν)ἀνακρίσεις
ἀνακρουόμενοι
ἀνακρουόμενον
ἀνακρουομένῳ
ἀνακρουομένων
ἀνακρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Music:
   • to sound, strum, strike up, start to play (a musical instrument)
   • to express musically
  • to disturb, push back, stop short, check
 • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
 • Forms:
  • ἀνακρουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνακρουόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀνακρουομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀνακρουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀνεκρούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνεκρούοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἀνακτάομαι
ἀνακτήσασθε
ἀνακτίζω
ἀνακυλίω
ἀνακύπτω
ἀνακύψαι
ἀνακύψας
ἀνακύψασα
ἀνακύψατε