ἀναμάρτητον
ἀναμάρτητος
ἀναμαρτήτους
ἀναμαρτήτων
ἀναμαρυκάομαι
ἀναμαρυκωμένων
ἀναμείγνυται
ἀναμείνατε
ἀνάμεινον
ἀναμεῖξαι
ἀναμείξεως
ἀνάμειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mingling, intermarriage, mixed marriage, sexual intercourse
 • Forms:
  • ἀναμείξεως Noun: Gen Sing Masc
ἀναμεμειγμένοι
ἀναμεμειγμένον
ἀναμεμειγμένος
ἀναμεμεῖχθαι
ἀνάμενε
ἀναμένει
ἀναμένειν
ἀναμενεῖτε
ἀναμεμίχθαι
ἀναμένοντες
ἀναμένω
ἀναμένων
ἀναμέσον
ἀνάμεσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in the interior, in the midland, within the country
  • between
 • Cognates: ἀνάμεσος, ἔμμεσος, μέσος
 • Forms:
  • ἀνάμεσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀναμίγνυμι
ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε
ἁναμιμνῃσκομένου
ἀναμιμνήσκουσα
ἀναμιμνῄσκουσαν
ἀναμιμνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: also spelled ἀναμιμνῄσκω
 • Meaning:
  • Active:
   • to call to mind, remind, recollect, remember
  • Passive:
   • to record, make mention of
 • Cognates: ἀναμιμνήσκω, ἐπαναμιμνῄσκω, ἐπιμιμνήσκω, καταμιμνήσκω, μιμνήσκω, προσυπομιμνήσκω, ὑπομιμνήσκω
 • Forms:
  • ἀνεμνήσθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἁναμιμνῃσκομένου, ἁναμιμνῃσκομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • ἀναμιμνήσκουσα, ἀναμιμνῄσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναμιμνῄσκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀναμιμνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναμνησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀναμνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναμνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναμνησθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἀναμνήσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀναμνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀνεμνήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναμνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀναμνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀναμιμνῄσκων
ἀνάμιξις
ἀναμίσγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix among, intermingle
 • Forms:
  • ἀναμεμίχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀναμνῆσαι
ἀναμνήσατε
ἀναμνήσει
ἀναμνησθείη
ἀναμνησθείς
ἀναμνησθήσεσθε
ἀναμνησθήσεται
ἀναμνήσθητε
ἀναμνησθῶσιν
ἀνάμνησιν
ἀνάμνησις
ἀναμοχλεύοντες
ἀναμοχλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to raise by a lever, sever with a lever, force open, wrench open
 • Cognates: μοχλεύω
 • Forms:
  • ἀναμοχλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀναμφισβητήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indisputably, unquestionably, unequivocally, without dispute