ἀνῇ
ἄνηβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: young, not yet an adult, not yet come to man's estate, beardless
 • Forms:
  • ἀνήβων Adj: Gen Plur Masc
ἀνήβων
ἀνήγαγεν
ἀνήγαγες
ἀνηγάγετε
ἀνήγαγον
ἀνήγγειλα
ἀνηγγείλαμεν
ἀνήγγειλαν
ἀνήγγειλας
ἀνήγγειλε
ἀνήγγειλεν
ἀνηγγέλη
ἀνήγγελκα
ἀνήγγελλον
ἀνῆγον
ἄνηθον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anise, dill
ἀνῆκα
ἀνῆκε
ἀνήκειν
ἀνῆκεν
ἀνηκέστοις
ἀνήκεστον
ἀνήκεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incurable, fatal, cruel, inescapable
 • Forms:
  • ἀνηκέστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀνήκεστον Adj: Acc Sing Masc
ἀνῆκον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόοι
ἀνήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • without hearing, unwilling to hear, unwilling to listen
  • disobedient
  • unreceptive, heedless
 • Forms:
  • ἀνηκόοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνηκόων Adj: Gen Plur Masc
ἀνήκουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόων
ἀνήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to refer, relate, belong (to something), pertain to, be due to
  • to have come up to (a place)
  • to be concerned with
  • to belong as right (to someone)
  • to be of interest (to someone); to be of relevance (to someone)
  • impersonal: it is proper, convenient, fitting, appropriate
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • ἀνήκουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀνήκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνήκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀνηκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνῆκον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνήκοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνῆκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀνήλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not malleable, unyielding, not hit with a hammer
ἀνηλεεῖς
ἀνηλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without pity, unmerciful, merciless
 • Forms:
  • ἀνηλεεῖς Adj: Acc Plur Masc
ἀνῆλθεν
ἀνῆλθον
ἀνηλίσκετο
ἀνήλουν
ἀνηλώθη
ἀνήλωσεν
ἀνήλωται
ἀνήμεροι
ἀνήμερος
ἀνήνεγκα
ἀνήνεγκαν
ἀνήνεγκας
ἀνήνεγκεν
ἀνηνεγμένος
ἀνηνέχθη
ἀνηντληκώς
ἀνήνυτον
ἀνήνυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: endless, remaining incomplete, impossible to complete
 • Forms:
  • ἀνήνυτον Adj: Acc Sing Fem
ἀνήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • man (in contrast to woman), male person
  • man (in contrast to boy)
  • husband
  • fellow, sir
  • person (not necessarily maleness)
  • personnel
  • each
   • καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀνὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ τάξει καὶ ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν σὺν δυνάμει αὐτῶν· = and the sons of Israel shall encamp, each (man) in his own unit and each (man) according to his own rank, together with their regiment, Num 1:52
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀνήρἄνδρες
  GENἀνδρόςἀνδρῶν
  DATἄνδρι, ἀνδρίἀνδράσι(ν)
  ACCἄνδραἄνδρας
  VOCἄνερἄνδρες
 • Forms:
  • τἀνδρός Noun: Gen Sing Masc
ἀνῃρέθη
ἀνῃρέθησαν
ἀνῄρει
ἀνῃρημένοι
ἀνῃρημένοις
ἀνῃρημένους
ἀνῃρημένων
ἀνῃρῆσθαι
ἀνῄρουν
ἀνήρπαζον
ἀνηρώτα
ἀνῇς
ἀνήσει
ἀνήσεις
ἀνήσομεν
ἀνήσουσιν
ἀνήσω
ἀνήταζον
ἀνήφθη
ἀνήφθησαν
ἀνήχθη
ἀνήχθημεν
ἀνήχθησαν
ἀνῆψεν