ἀνῇ
ἄνηβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: young, not yet an adult, not yet come to man's estate, beardless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνηβοςἄνηβον
GENἀνήβου
DATἀνήβῳ
ACCἄνηβον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνηβοιἄνηβα
GENἀνήβων
DATἀνήβοις
ACCἀνήβουςἄνηβα
ἀνήβων
ἀνήγαγε(ν)
ἀνήγαγες
ἀνηγάγετε
ἀνήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἀνήγγειλα
ἀνηγγείλαμεν
ἀνήγγειλαν
ἀνήγγειλας
ἀνήγγειλε(ν)
ἀνηγγέλη
ἀνήγγελκα
ἀνήγγελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναγγέλλω
ἀνῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἄνηθον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anise, dill
ἀνῆκα
ἀνῆκε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνίημι
 • ----------
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκειν
ἀνηκέστοις
ἀνήκεστον
ἀνήκεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incurable, fatal, cruel, inescapable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήκεστοςἀνήκεστον
GENἀνηκέστου
DATἀνηκέστῳ
ACCἀνήκεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήκεστοιἀνήκεστα
GENἀνηκέστων
DATἀνηκέστοις
ACCἀνηκέστουςἀνήκεστα
ἀνῆκον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοοι
ἀνήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without hearing, unwilling to hear, unwilling to listen
  • disobedient
  • unreceptive, heedless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήκοοςἀνήκοον
GENἀνηκόου
DATἀνηκόῳ
ACCἀνήκοον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήκοοιἀνήκοα
GENἀνηκόων
DATἀνηκόοις
ACCἀνηκόουςἀνήκοα
ἀνήκουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόων
ἀνήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to refer, relate, belong (to something), pertain to, be due to
  • to have come up to (a place)
  • to be concerned with
  • to belong as right (to someone)
  • to be of interest (to someone); to be of relevance (to someone)
  • impersonal: it is proper, convenient, fitting, appropriate
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • ἀνήκουσαν
   • Part: Pres Act Acc Sing Fem
   • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • ἀνήκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνήκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀνηκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀνῆκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἀνήκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἀνήκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνῆκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀνήλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not malleable, unyielding, not hit with a hammer
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήλατοςἀνήλατον
GENἀνηλάτου
DATἀνηλάτῳ
ACCἀνήλατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήλατοιἀνήλατα
GENἀνηλάτων
DATἀνηλάτοις
ACCἀνηλάτουςἀνήλατα
ἀνηλεεῖς
ἀνηλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without pity, unmerciful, merciless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνηλεήςἀνηλεές
GENἀνηλεοῦς
DATἀνηλεεῖ
ACCἀνηλεῆἀνηλεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνηλεεῖςἀνηλεῆ
GENἀνηλεῶν
DATἀνηλεέσι(ν)
ACCἀνηλεεῖςἀνηλεῆ
ἀνῆλθε(ν)
ἀνῆλθον
ἀνηλίσκετο
ἀνήλισκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναλίσκω
ἀνήλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναλίσκω
ἀνηλώθη
ἀνήλωσε(ν)
ἀνήλωται
ἀνήμεροι
ἀνήμερος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήμεροςἀνήμερον
GENἀνημέρου
DATἀνημέρῳ
ACCἀνήμερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήμεροιἀνήμερα
GENἀνημέρων
DATἀνημέροις
ACCἀνημέρουςἀνήμερα
ἀνήνεγκα
ἀνήνεγκαν
ἀνήνεγκας
ἀνήνεγκε(ν)
ἀνηνεγμένος
ἀνηνέχθη
ἀνηντληκώς
ἀνήνυτον
ἀνήνυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: endless, remaining incomplete, impossible to complete
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήνυτοςἀνήνυτον
GENἀνηνύτου
DATἀνηνύτῳ
ACCἀνήνυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήνυτοιἀνήνυτα
GENἀνηνύτων
DATἀνηνύτοις
ACCἀνηνύτουςἀνήνυτα
ἀνήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • man (in contrast to woman), male person
  • man (in contrast to boy)
  • husband
  • fellow, sir
  • person (not necessarily maleness)
  • personnel
  • each

   καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀνὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ τάξει καὶ ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν σὺν δυνάμει αὐτῶν·
   and the sons of Israel shall encamp, each (man) in his own unit and each (man) according to his own rank, together with their regiment (Num 1:52)

 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀνήρἄνδρες
GENἀνδρός
τἀνδρός
ἀνδρῶν
DATἄνδρι, ἀνδρίἀνδράσι(ν)
ACCἄνδραἄνδρας
VOCἄνερἄνδρες
ἀνῃρέθη
ἀνῃρέθησαν
ἀνῄρει
ἀνῃρημένοι
ἀνῃρημένοις
ἀνῃρημένους
ἀνῃρημένων
ἀνῃρῆσθαι
ἀνῄρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναιρέω
ἀνήρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναρπάζω
ἀνηρώτα
ἀνῇς
ἀνήσει
ἀνήσεις
ἀνήσομεν
ἀνήσουσι(ν)
ἀνήσω
ἀνήταζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνετάζω
ἀνήφθη
ἀνήφθησαν
ἀνήχθη
ἀνήχθημεν
ἀνήχθησαν
ἀνῆψε(ν)