ἄνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • high above, above, high, up
  • upward
  • toward higher ground
  • upper, higher
  • upon the top, brim, completely
 • Forms:
  • ἀνωτέρω Adverb Compar.
ἀνῶ
ἀνώγεον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room, above ground, second floor
ἄνωθεν
ἀνῳκοδόμησαν
ἀνῳκοδόμησεν
ἀνώμβρησαν
ἀνώμβρησεν
ἀνῶμεν
ἀνώνυμος
ἀνωνύμων
ἀνωρθώθη
ἀνωρθώθημεν
ἀνωρθώθησαν
ἀνωρθωμένος
ἀνώρθωσεν
ἀνώτατα
ἀνώτατος
ἀνωτέραν
ἀνωτέρας
ἀνωτερικά
ἀνωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: upper, superior
 • Forms:
  • ἀνωτερικά Adj: Acc Plur Neut
ἀνώτερον
ἀνώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • higher, upper
  • beyond, farther, further
  • above, earlier, (i.e., something mentioned previously)
 • Forms:
  • ἀνωτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀνωτέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἀνώτερον Adj: Acc Sing Neut
ἀνωτέρω
 • Parse: Adverb Compar.
 • Root: ἄνω
ἀνωφελεῖς
ἀνωφελές
ἀνωφελέσιν
ἀνωφελῆ
ἀνωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthless, unprofitable, useless, without function, profitless
  • harmful
 • Forms:
  • ἀνωφελέσιν Adj: Nom Plur Fem
  • ἀνωφελεῖς Adj: Nom Plur Fem
  • ἀνωφελές Adj: Acc Sing Neut
  • ἀνωφελῆ Adj: Acc Plur Neut
  • ἀνωφελοῦς Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀνωφελοῦς