ἄνανδροι
ἄνανδρος
ἀνανεάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become young again, renew one's youth, regain a youthful spirit
 • Cognates: ἀνανεάζω, νεάζω
 • Forms:
  • ἀνανεούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνενέασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνανεούμενοι
ἀνανεοῦσθαι
ἀνανεοῦται
ἀνανεόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to renovate, renew, rejuvenate, reform, become young again
  • Middle:
   • to restore
 • Cognates: νεόω
 • Forms:
  • ἀνανεοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνανεοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀνανεωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀνανεώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀνανεώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνανεῶσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἀνενεώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνενέωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνανεῦσαι
ἀνανεύσῃ
ἀνάνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • negative decision
  • refusal, rejection
  • return, revival
ἀνανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw head backward as sign of denial (the up-down motion of the head meant "no" like our "yes" motion of the head, rather than our left-right shaking of the head to mean "no").
  • to give a sign indicating a person's non-consent or non-approval
  • to refuse, deny
 • Cognates: ἀνανεύω, ἀπονεύω, διανεύω, ἐκνεύω, ἐννεύω, ἐπινεύω, κατανεύω, νεύω, συγκατανεύω
 • Forms:
  • ἀνανεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνανεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνανεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνένευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνένευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀνανεύων
ἀνανεῶσαι
ἀνανεωσάμενοι
ἀνανεώσασθαι
ἀνανεώσει
ἀνανεώσεως
ἀνανέωσιν
ἀνανέωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: restoring, a renewal, renewing
 • Forms:
  • ἀνανέωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνανεώσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀνανήφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sober again, regain one's senses, recover self
 • Cognates: ἀνανήφω, ἐκνήφω, νήφω
 • Forms:
  • ἀνανῆψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀνανήψωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀνανῆψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνανήφω
ἀνανήψωσιν
ἀναντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aside
 • Forms:
  • ἀναντίας Noun: Gen Sing Fem
ἀναντίας
top
ἀναντίρρητον
ἀναντίῤῥητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indisputable, cannot be spoken against, not to be contradicted, undeniable
 • Forms:
  • ἀναντίρρητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀναντιῤῥήτων Adj: Gen Plur Masc
ἀναντιῤῥήτων
ἀναντιῤῥήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: promptly, without raising any objection, without gainsaying
ἀναντλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to endure, endure patiently, go through (troubles)
  • to draw up (water), drain out, empty
 • Cognates: ἀντλέω, ἀναντλέω, ἐξαντλέω, καταντλέω, περιαντλέω
 • Forms:
  • ἀνηντληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναντλοῦν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
  • ἀναντλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναντλήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
ἀναντλήσασαν
ἀναντλήσεις
ἀναντλοῦν