ἀνάβα
ἀναβαθμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: step, stair
 • Forms:
  • ἀναβαθμίσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀναβαθμίσιν
ἀναβαθμοί
ἀναβαθμοῖς
ἀναβαθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flight of stairs, stairway, step, stairs
  • degree or markings on a dial
 • Cognates: βαθμός
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναβαθμόςἀναβαθμοί
GENἀναβαθμοῦἀναβαθμῶν
DATἀναβαθμῷἀναβαθμοῖς
ACCἀναβαθμόνἀναβαθμούς
VOCἀναβαθμέἀναβαθμοί
ἀναβαθμούς
ἀναβαθμῶν
ἀνάβαινε
ἀναβαίνει
ἀναβαίνειν
ἀναβαίνεις
ἀναβαίνετε
ἀναβαινέτω
ἀναβαινέτωσαν
ἀναβαίνῃς
ἀναβαίνομεν
ἀναβαῖνον
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβαίνοντα
ἀναβαίνοντας
ἀναβαίνοντες
ἀναβαίνοντος
ἀναβαινόντων
ἀναβαίνουσα
ἀναβαίνουσαι
ἀναβαινούσῃ
ἀναβαινούσης
ἀναβαίνουσι
ἀναβαίνουσιν
ἀναβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Indicating upward movement
   • Upward motion: to go up, ascend, arise, climb, come up
   • Vegetation: to grow up, rise up, spring up, shoot up
   • Travel: to mount up, mount to (i.e., go up to a better country)
   • Water: to flow from, gush up (of rivers, fountains, springs)
   • Sound: to cry out, clamour, shout
   • Smell: to increase, ascend (foul odour rising)
   • Nautical: to go up into a ship, embark
   • Equestrian: to mount a horse (e.g., a rider mounts his horse); to mount a mare (the action of animal copulation)
   • Fire: to rise into the sky (flames or smoke rises up)
   • Cloud: to lift up (as the Shikinah glory lifted off the tabernacle)
   • Military: to set out on a military campaign
  • Without indicating upward movement
   • Appearance: to emerge, make an appearance (with no necessary upward movement implied)
   • Emotion: to arise (of anger, feelings)
   • Food: to arise, appear (e.g., quails appeared in the evening, Ex 16:13)
   • Time: to dawn (of mornings, daybreak)
   • Thought: to think a thought, (e.g., a thought arose in his mind)
   • Medical: to bring healing (Jer 8:22)
   • Medical Symptom: to increase in condition (e.g., leprosy rose up in the skin)
   • Social: to promote to a higher rank or position
 • Cognates: ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
 • Present
 • ἀνάβαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναβαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβαινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβαινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναβαίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀναβαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀναβαῖνον
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • ἀναβαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναβαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀναβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναβαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναβαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀναβαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναβαίνουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ἀναβαινούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ἀναβαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἀναβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναβαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἀνέβαινε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέβαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεβαίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἀνεβαίνομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναβήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἀναβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀναβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνάβα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd sing, Apocopated form
 • ἀναβάντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναβάντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀναβάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναβάντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀναβάντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
 • ἀναβάντων Verb: 2Aor Act Part ., Gen Plur Masc
 • ἀναβάς Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • ἀναβᾶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀνάβατε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνάβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάβητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέβαιναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέβης Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἀναβέβηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀναβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβεβηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἀναβεβηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀναβεβηκυῖαν
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
ἀναβαίνων
ἀναβαίνωσιν
ἀναβάλλομαι
ἀναβαλλόμενος
ἀναβάλλω
ἀναβάντα
ἀναβάντας
ἀναβάντες
ἀναβάντι
ἀναβάντος
ἀναβάντων
ἀναβάς
ἀναβᾶσα
ἀναβάσει
ἀναβάσεις
ἀναβάσεων
ἀναβάσεως
ἀνάβασιν
ἀνάβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάβασιςἀναβάσεις
GENἀναβάσεωςἀναβάσεων
DATἀναβάσειἀναβάσεσι(ν)
ACCἀνάβασινἀναβάσεις
ἀναβαστάζω
ἀναβάται
ἀναβάταις
ἀναβάτας
ἀνάβατε
ἀναβάτῃ
ἀναβάτην
ἀναβάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναβάτηςἀναβάται
GENἀναβάτουἀναβατῶν
DATἀναβάτῃἀναβάταις
ACCἀναβάτηνἀναβάτας
ἀναβέβηκα
ἀναβέβηκεν
ἀναβεβηκόσιν
ἀναβεβηκότες
ἀναβεβηκότων
ἀναβεβηκυῖαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβεβλημένος
ἀναβῇ
ἀνάβηθι
ἀναβῆναι
ἀναβήσει
ἀναβήσεσθε
ἀναβήσεται
ἀναβήσῃ
ἀναβήσομαι
ἀναβησόμεθα
ἀναβήσονται
ἀνάβητε
ἀναβήτω
ἀναβήτωσαν
ἀναβιβάζουσιν
ἀναβιβάζω
 • Present
 • ἀναβιβάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναβιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβιβασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναβιβάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀναβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβιβάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναβιβάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναβιβάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβιβασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβίβασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεβίβασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβίβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβίβασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεβίβασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεβιβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναβιβάσαι
ἀναβιβάσαντες
ἀναβιβάσας
ἀναβιβάσατε
ἀναβιβασάτω
ἀναβιβάσει
ἀναβιβασθήσεται
ἀναβίβασον
ἀναβιβάσω
ἀναβιβῶ
ἀναβιόω
ἀναβιῶναι
ἀναβιῶσαι
ἀναβιώσας
ἀναβίωσιν
ἀναβίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναβίωσιςἀναβιώσεις
GENἀναβιώσεωςἀναβιώσεων
DATἀναβιώσειἀναβιώσεσι(ν)
ACCἀναβίωσι(ν)ἀναβιώσεις
ἀναβλαστάνω
ἀναβλαστήσει
ἀναβλέπουσι
ἀναβλέπουσιν
ἀναβλέπω
 • Present
 • ἀναβλέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναβλέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνέβλεπον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβλέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβλέψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναβλέψαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναβλέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναβλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναβλέψασα Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναβλέψασαι Verb: Aor Act Part ., Nom Plur Fem
 • ἀναβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναβλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνάβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβλέψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνέβλεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβλέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβλεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέβλεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβλέψαι
ἀναβλέψαντα
ἀναβλέψαντες
ἀναβλέψαντος
ἀναβλέψας
ἀναβλέψασα
ἀναβλέψασαι
ἀναβλέψατε
ἀναβλέψει
ἀναβλέψῃ
ἀναβλέψῃς
ἀνάβλεψιν
ἀνάβλεψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recovery of sight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάβλεψιςἀναβλέψεις
GENἀναβλέψεωςἀναβλέψεων
DATἀναβλέψειἀναβλέψεσι(ν)
ACCἀνάβλεψινἀναβλέψεις
ἀνάβλεψον
ἀναβλέψονται
ἀναβλέψω
ἀναβοάω
 • Present
 • Imperfect
 • ἀνεβόων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναβοήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἀναβοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβοῆσαν Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Neut
 • ἀναβοήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναβοήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναβόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεβόησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνεβόησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβόησε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεβόησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀναβοῆσαι
ἀναβοῆσαν
ἀναβοήσας
ἀναβοήσετε
ἀναβοήσῃς
ἀναβόησον
ἀναβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναβολήἀναβολαί
GENἀναβολῆςἀναβολῶν
DATἀναβολῇἀναβολαῖς
ACCἀναβολήνἀναβολάς
VOCἀναβολήἀναβολαί
ἀναβολῇ
ἀναβολήν
ἀναβολῆς
ἀναβράζω
ἀναβράσαι
ἀναβράσσοντος
ἀναβράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw upward
  • to reject
  • to boil well, seethe
  • to jump (of a chariot), leap, bound
  • to cause to move swiftly upward
 • Cognates: βράσσω
 • Forms:
  • ἀναβράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναβράσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνέβρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neigh aloud
 • Cognates: βρυάζω
 • Forms:
  • ἀναβρυήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναβρυήσει
ἀναβῶ
ἀναβῶμεν
ἀναβῶσιν