ἀναρίθμητα
ἀναρίθμητοι
ἀναριθμήτοις
ἀναρίθμητον
ἀναρίθμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: innumerable, unnumbered, countless
 • Forms:
ἀναριθμήτους
ἀναρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to snatch up, snatch away, kidnap, rob
  • to carry out highway robbery on
 • Forms:
  • ἀνήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀναῤῥήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear up, tear open, rip up, rend
 • Forms:
  • ἀνέῤῥηξαν, ἀνέρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέῤῥηξεν, ἀνέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναῤῥήξεις, ἀναρρήξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀναῤῥήξεις, ἀναρρήξεις
ἄναρχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without beginning
 • Forms:
ἀνάρχῳ