ἀναρίθμητα
ἀναρίθμητοι
ἀναριθμήτοις
ἀναρίθμητον
ἀναρίθμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: innumerable, unnumbered, countless
 • Cognates: ἀναρίθμητος, ἀριθμητός
 • Forms:
  • ἀναρίθμητα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀναρίθμητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀναριθμήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀναρίθμητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀναριθμήτους Adj: Acc Plur Masc
ἀναριθμήτους
ἀναρπάζω
ἀναῤῥήγνυμι
ἀναῤῥήξεις, ἀναρρήξεις
ἄναρχος
ἀνάρχῳ