ἀνίατα
ἀνίατον
ἀνίατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • incurable, unrepairable
  • unbeatable
  • rotten (wood)
 • Forms:
  • ἀνίατα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀνίατον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνιάτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνιάτῳ
ἀνιέναι
ἀνιέντες
ἀνιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to dedicate, devote
  • to treat as sacred
  • to confiscate for religious purposes
 • Cognates: ἀφιερόω
 • Forms:
  • ἀνιερώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνιερωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἀνιερωθήσονται
ἀνιερώσαντες
ἀνίεται
ἀνίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spread forth
   • to let loose, free
   • to lift up (the voice)
   • to let go, let go unpunished, leave
   • to forsake, leave
   • to leave unpunished
   • to unfasten, loosen, leave undone
   • to slacken, release tension on
   • to leave unused
   • to leave uncared for
   • to loosen, withhold
   • to ease, lose intensity
   • to neglect
   • to forgive
   • to permit to, allow to (do), concede
   • to cease from (doing)
  • Middle:
   • to relax, slacken
   • to deal gently
  • Passive:
   • to be left to oneself
   • to be ruined
   • to be calmed
   • to be allowed to run wild
 • Cognates: ἀνίημι, ἀφίημι, διεξίημι, ἐγκαθίημι, ἐναφίημι, ἐνίημι, ἐξαφίημι, ἐξίημι, ἐπαφίημι, ἵημι, καθίημι, παρίημι, περίημι, προσίημι, συνίημι
 • Forms:
  • ἀνέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνειμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἀνειμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἀνειμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἀνειμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἀνειμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀνείς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἄνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνιέναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀνιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνιόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἀνίκητοι
ἀνίκητον
ἀνίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem/Masc
 • Meaning: unconquered, unconquerable, invincible
 • Forms:
  • ἀνίκητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνίκητον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνικήτου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀνικήτους Adj: Acc Plur Masc
ἀνικήτου
ἀνικήτους
ἀνίλεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without mercy, inexorable
ἀνιόντος
ἀνίπταμαι
ἀνιπτάμενοι
ἀνιπταμένου
ἀνίπτοις
ἄνιπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwashed, without ablution
 • Forms:
  • ἀνίπτοις Adj: Dat Plur Masc
ἀνιστᾷ
ἀνιστάμενοι
ἀνιστάμενος
ἀνιστᾶν
ἀνίστανται
ἀνίστασθαι
ἀνίσταται
ἀνίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to stand up, rise
   • to rise to go
   • to set up, hold upright
   • to build, rear up, erect
   • to assign (to an office or a task)
   • to establish (anew)
   • to resist, stand up against
   • to confirm (something)
   • to restore (something)
   • to re-establish (something)
   • to cause to come into existence, help become reality
   • to cause to become alive after death
   • to make an appearance
   • to present oneself
   • to come true
  • Middle:
   • to rise (from the dead)
   • to stand
   • to arise, rise
 • Cognates: ἀνθίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • ἀνάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναστῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd plur
  • ἀναστήσαι Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • ἀναστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναστάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνάστα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd sing, Apocopated form
  • ἀνασταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνασταθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀναστάν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἀναστάντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναστάντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀναστάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναστάντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀναστάς Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀναστᾶσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναστᾶσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀναστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνάστηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναστήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἀναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναστήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἀναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀναστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀνάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀναστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀναστήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναστήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀναστῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀναστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀναστῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναστῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀνέστακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνέστησα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀνιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνιστᾶν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀνίστησιν
ἀνιστῶν
ἀνίσχυες
ἄνισχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without strength, lacking strength
 • Forms:
  • ἀνίσχυες Adj: Nom Plur Masc/Fem
ἀνισχύω