ἀνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγεῖν
ἀναγάγετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγῃς
ἀναγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγω
ἀναγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγαιον
 • Parse: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room
ἀναγγεῖλαι
ἀναγγείλαντες
ἀναγγείλατε
ἀναγγειλάτω
ἀναγγειλάτωσαν
ἀναγγείλῃ
top
ἀναγγείλῃς
ἀναγγείλητε
ἀνάγγειλον
ἀναγγείλω
ἀναγγείλωμεν
ἀναγγείλωσιν
ἀναγγελεῖ
ἀναγγελεῖς
ἀναγγελεῖτε
ἀναγγελῇ
ἀναγγελήσεται
ἀνάγγελλε
ἀναγγελλεῖ
ἀναγγέλλειν
ἀναγγέλλετε
top
ἀναγγέλλομεν
ἀναγγέλλοντες
ἀναγγέλλοντος
ἀναγγέλλουσιν
ἀναγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to report, carry back news of, tell
  • to disclose, announce, proclaim, teach
 • Construct: ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀναγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναγγείλαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναγγειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀναγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγγείλω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀναγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀναγγείλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγγελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγγελῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγγελήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνάγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγγελλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγγέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀναγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀναγγέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγγελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀναγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναγγελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀνήγγελλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀναγγέλλων
ἀναγγελοῦμεν
ἀναγγελοῦσιν
ἀναγγέλω
ἀναγγελῶ
top
ἀναγεγεννημένοι
ἀναγεγραμμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένοι
ἀναγεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένων
ἀναγέγραπται
ἀνάγει
ἀνάγειν
ἀνάγεις
ἀναγεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget again, cause to be born again, bear again
 • Construct: ἀναγεννάω, γεννάω, ἐκγεννάω
 • Forms:
  • ἀναγεγεννημένοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναγεννήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀναγεννήσας
ἀνάγεσθαι
ἀναγινώσκειν
ἀναγινώσκεις
top
ἀναγινώσκεται
ἀναγινώσκετε
ἀναγινώσκῃς
ἀναγινώσκηται
ἀναγινωσκομένας
ἀναγινωσκομένη
ἀναγινωσκόμενος
ἀναγινώσκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκοντας
ἀναγινώσκοντες
ἀναγινώσκοντος
ἀναγινώσκουσα
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκουσαν
ἀναγινωσκούσης
ἀναγινώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to read, read aloud (lit.: to know again)
  • to know well, know certainly
 • Construct: ἀναγινώσκω, ἀπογινώσκω, γινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταγινώσκω, προγινώσκω
 • Forms:
  • ἀναγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγινώσκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναγινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγινώσκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγινώσκηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγινωσκομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
  • ἀναγινωσκομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀναγινωσκόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναγινώσκοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγινώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀναγινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγινώσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀναγινώσκουσα
   • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναγινώσκουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀναγινωσκούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀναγινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγνούς Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀναγνῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνάγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναγνώσεσθε Verb: Fut Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀναγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναγνωσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀναγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναγνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναγνῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγνῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀναγνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνεγίγνωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγιγνώσκοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνεγίνωσκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγίνωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγίνωσκον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀνέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέγνων Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεγνωσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀνεγνωσμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • ἀνέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
top
ἀναγινώσκων
ἀναγκάζει
ἀναγκάζειν
ἀναγκάζεις
ἀναγκάζεσθαι
ἀναγκάζοι
ἀναγκάζομαι
ἀναγκαζόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκάζοντα
ἀναγκάζοντες
ἀναγκάζουσιν
ἀναγκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to force, compel, invite, urge, necessitate
 • Construct: ἀναγκάζω, καταναγκάζω
 • Forms:
  • ἀναγκάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀναγκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγκάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγκάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγκάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναγκάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἀναγκαζόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀναγκάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀναγκάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγκάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγκάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγκάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναγκάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγκασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνάγκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγκάσω
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἠνάγκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάζετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἠνάγκαζον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἠναγκάζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἠνάγκασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠναγκάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠνάγκασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠνάγκασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠναγκασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
ἀναγκάζων
top
ἀναγκαῖα
ἀναγκαίαν
ἀναγκαίας
ἀναγκαῖον
ἀναγκαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: necessary, constraining, near, necessity, needful
 • Forms:
  • ἀναγκαῖα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀναγκαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀναγκαίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἀναγκαῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγκαιότατος Adj: Nom Sing Masc Superl
  • ἀναγκαιοτάτη Adj: Nom Sing Fem Superl
  • ἀναγκαιότατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
  • ἀναγκαιότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • ἀναγκαίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναγκαίων Adj: Gen Plur Neut
  • ἀναγκαίως Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀναγκαιοτάτη
ἀναγκαιότατον
ἀναγκαιότατος
ἀναγκαιότερον
ἀναγκαίους
ἀνάγκαις
ἀναγκαίων
ἀναγκαίως
ἀνάγκας
top
ἀναγκάσαι
ἀναγκάσετε
ἀναγκασθείς
ἀνάγκασον
ἀναγκαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by constraint, compulsorily
ἀναγκάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀναγκάζω
ἀνάγκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • necessity, compulsion, constraint, destiny, pressure
  • distress, calamity, tribulation, punishment
 • Forms:
  • ἀνάγκαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀνάγκας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀνάγκῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀνάγκην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνάγκης Noun: Gen Sing Fem
  • ἀναγκῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀνάγκῃ
ἀνάγκην
ἀνάγκης
ἀναγκῶν
ἀναγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scooped out cavity, a work in low relief
 • Forms:
  • ἀναγλυφήν Noun: Acc Sing Fem
ἀναγλυφήν
top
ἀναγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abominable wickedness
 • Forms:
  • ἀναγνείαν Noun: Acc Sing Fem
ἀναγνείαν
ἀναγνόντες
ἄναγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unchaste, impure, unclean, unholy, defiled
 • Forms:
  • ἀναγνῶ Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀναγνούς
ἀναγνῷ
ἀναγνῶ
ἀνάγνωθι
ἀναγνῶναι
ἀναγνωρίζομαι
ἀναγνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reveal, make known
 • Construct: γνωρίζω, ἀναγνωρίζω, ἀπογνωρίζω, διαγνωρίζω
 • Forms:
  • ἀναγνωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνωρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναγνώσει
ἀναγνώσεσθε
top
ἀναγνώσεσι
ἀναγνώσεται
ἀναγνώσεως
ἀναγνώσῃ
ἀναγνωσθέντων
ἀναγνωσθῇ
ἀναγνωσθῆναι
ἀναγνωσθήσονται
ἀναγνῶσι
ἀνάγνωσιν
ἀναγνῶσιν
ἀνάγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reading, public reading
 • Forms:
  • ἀναγνώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀναγνώσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀναγνώσεσι Noun: Dat Plur Fem
  • ἀνάγνωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀναγνώσομαι
ἀναγνώστῃ
ἀναγνώστην
top
ἀναγνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a reader, a person who reads aloud and explains, a slave trained to read
 • Forms:
  • ἀναγνώστῃ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀναγνώστην Noun: Gen Sing Masc
ἀναγνῶτε
ἀναγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγορεύεσθαι
ἀναγορεύω
ἀνάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγουσιν
ἀναγραφαῖς
ἀναγραφάς
ἀναγράφεσθαι
top
ἀναγράφεται
ἀναγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: public records, a registering, registration, writing
 • Forms:
  • ἀναγραφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀναγραφάς
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀναγραφήν
ἀναγραφομένων
ἀναγράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to record, register, engrave and set up
 • Construct: ἀναγράφω, ἀντιγράφω, ἀπογράφω, γράφω, διαγράφω, ἐγγράφω, ἐκγράφω, ἐπιγράφω, καταγράφω, μεταγράφω, προγράφω, προσγράφω, συγγράφω, ὑπογράφω
 • Forms:
  • ἀναγεγραμμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναγεγραμμέναι
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀναγεγραμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγεγραμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναγεγραμμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀναγέγραπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναγράφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναγράφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναγραφήν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναγραφομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀναγράφουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀναγράψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνεγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνέγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναγράψαι
ἀνάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead, bring
  • nautical: to launch, set forth, sail
  • to restore, bring back
 • Construct: ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀναγαγών Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνάγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀνάγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀναγομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀνάγον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀνάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἀνάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνάγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνάξει
  • ἀνάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνῆγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ἀναγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who leads upward
  • strap holding shield
ἀναγωγότερον
ἀναγώγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: contemptuously, rudely
 • Forms:
  • ἀναγωγότερον Adverb
ἀνάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω