ἀνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγεῖν
ἀναγάγετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγῃς
ἀναγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγω
ἀναγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room; lit: above the land, above ground floor
ἀναγγεῖλαι
ἀναγγείλαντες
ἀναγγείλατε
ἀναγγειλάτω
ἀναγγειλάτωσαν
ἀναγγείλῃ
ἀναγγείλῃς
ἀναγγείλητε
ἀνάγγειλον
ἀναγγείλω
ἀναγγείλωμεν
ἀναγγείλωσιν
ἀναγγελεῖ
ἀναγγελεῖς
ἀναγγελεῖτε
ἀναγγελῇ
ἀναγγελήσεται
ἀνάγγελλε
ἀναγγελλεῖ
ἀναγγέλλειν
ἀναγγέλλεις
ἀναγγέλλετε
ἀναγγέλλομεν
ἀναγγέλλοντες
ἀναγγέλλοντι
ἀναγγέλλοντος
ἀναγγέλλουσιν
ἀναγγέλλω
 • Present
 • ἀναγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • ἀνάγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγγελλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγγέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγγέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀναγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀνήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀναγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγγελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγγελήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγγελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀναγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναγγελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀναγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναγγείλαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναγγειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγγείλω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναγγείλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγγελῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνήγγειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἀναγγέλλων
ἀναγγελοῦμεν
ἀναγγελοῦσιν
ἀναγγέλω
ἀναγγελῶ
ἀναγεγεννημένοι
ἀναγεγραμμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένοι
ἀναγεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένων
ἀναγέγραπται
ἀνάγει
ἀνάγειν
ἀνάγεις
ἀναγεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget again, cause to be born again, bear again
 • Cognates: ἀναγεννάω, γεννάω, ἐκγεννάω
 • Forms:
  • ἀναγεγεννημένοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναγεννήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀναγεννήσας
ἀνάγεσθαι
ἀναγινώσκειν
ἀναγινώσκεις
ἀναγινώσκεται
ἀναγινώσκετε
ἀναγινώσκῃς
ἀναγινώσκηται
ἀναγινωσκομένας
ἀναγινωσκομένη
ἀναγινωσκόμενος
ἀναγινώσκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκοντας
ἀναγινώσκοντες
ἀναγινώσκοντος
ἀναγινώσκουσα
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκουσαν
ἀναγινωσκούσης
ἀναγινώσκω
 • Present
 • ἀναγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγινώσκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναγινωσκομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἀναγινωσκομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀναγινωσκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναγινώσκοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναγινώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀναγινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγινώσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναγινώσκουσα
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναγινώσκουσαν
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • ἀναγινωσκούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἀναγινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀνεγίγνωσκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεγιγνώσκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνεγίνωσκε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεγίνωσκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεγινώσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεγίνωσκον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing*
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναγνώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναγνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνήφθησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγνούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναγνῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνάγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναγνωσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀναγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναγνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναγνῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγνῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἀνεγνωσμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνεγνωσμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
ἀναγινώσκων
ἀναγκάζει
ἀναγκάζειν
ἀναγκάζεις
ἀναγκάζεσθαι
ἀναγκάζοι
ἀναγκάζομαι
ἀναγκαζόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκάζοντα
ἀναγκάζοντες
ἀναγκάζουσιν
ἀναγκάζω
 • Present
 • ἀναγκάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναγκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγκάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγκάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγκάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγκάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἀναγκαζόμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀναγκάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναγκάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγκάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγκάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠνάγκαζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνάγκαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠναγκάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναγκάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγκάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀναγκάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναγκασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνάγκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγκάσω
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἠνάγκασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠναγκάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠνάγκασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνάγκασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Perfect
 • ἠναγκασμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
ἀναγκάζων
ἀναγκαῖα
ἀναγκαίαν
ἀναγκαίας
ἀναγκαῖον
ἀναγκαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: necessary, constraining, near, necessity, needful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναγκαῖοςἀναγκαίαἀναγκαῖον
GENἀναγκαίουἀναγκαίαςἀναγκαίου
DATἀναγκαίῳἀναγκαίᾳἀναγκαίῳ
ACCἀναγκαῖονἀναγκαίανἀναγκαῖον
VOCἀναγκαῖεἀναγκαίαἀναγκαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναγκαῖοιἀναγκαῖαιἀναγκαῖα
GENἀναγκαίωνἀναγκαίωνἀναγκαίων
DATἀναγκαίοιςἀναγκαίαιςἀναγκαίοις
ACCἀναγκαίουςἀναγκαίαςἀναγκαῖα
VOCἀναγκαῖοιἀναγκαῖαιἀναγκαῖα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀναγκαιότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • ἀναγκαιότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • ἀναγκαιοτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • ἀναγκαιότατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
ἀναγκαιοτάτη
ἀναγκαιότατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
 • Root: ἀναγκαῖος
ἀναγκαιότατος
ἀναγκαιότερον
ἀναγκαίους
ἀνάγκαις
ἀνάγκαι
ἀναγκαίων
ἀναγκαίως
ἀνάγκας
ἀναγκάσαι
ἀναγκάσετε
ἀναγκασθείς
ἀνάγκασον
ἀναγκαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by constraint, compulsorily
ἀναγκάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀναγκάζω
ἀνάγκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • necessity, compulsion, constraint, destiny, pressure
  • distress, calamity, tribulation, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάγκηἀνάγκαι
GENἀνάγκηςἀναγκῶν
DATἀνάγκῃἀνάγκαις
ACCἀνάγκηνἀνάγκας
VOCἀνάγκηἀνάγκαι
ἀνάγκῃ
ἀνάγκην
ἀνάγκης
ἀναγκῶν
ἀνάγλυφα
ἀναγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scooped out cavity, a work in low relief
 • Cognates: γλυφή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναγλυφήἀναγλυφαί
GENἀναγλυφῆςἀναγλυφῶν
DATἀναγλυφῇἀναγλυφαῖς
ACCἀναγλυφήνἀναγλυφάς
VOCἀναγλυφήἀναγλυφαί
ἀναγλυφήν
ἀνάγλυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: scooped out cavity, worked in low relief
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνάγλυφοςἀνάγλυφον
GENἀναγλύφου
DATἀναγλύφῳ
ACCἀνάγλυφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνάγλυφοιἀνάγλυφα
GENἀναγλύφων
DATἀναγλύφοις
ACCἀναγλύφουςἀνάγλυφα
ἀναγνεία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναγνείαἀναγνεῖαι
GENἀναγνείαςἀναγνειῶν
DATἀναγνείᾳἀναγνείαις
ACCἀναγνείανἀναγνείας
ἀναγνείαν
ἀναγνόντες
ἄναγνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄναγνοςἄναγνον
GENἀνάγνου
DATἀνάγνῳ
ACCἄναγνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄναγνοιἄναγνα
GENἀνάγνων
DATἀνάγνοις
ACCἀνάγνουςἄναγνα
ἀναγνούς
ἀνάγνους
ἀναγνῷ
ἀνάγνωθι
ἀναγνῶναι
ἀναγνωρίζομαι
ἀναγνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to reveal, make known
  • Middle: to reveal one's identity
 • Cognates: γνωρίζω, ἀναγνωρίζω, ἀπογνωρίζω, διαγνωρίζω
 • Forms:
  • ἀναγνωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνωρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναγνώσει
ἀναγνώσεσθε
ἀναγνώσεσι
ἀναγνώσεται
ἀναγνώσεως
ἀναγνώσῃ
ἀναγνωσθέντων
ἀναγνωσθῇ
ἀναγνωσθῆναι
ἀναγνωσθήσονται
ἀναγνῶσι(ν)
ἀνάγνωσι(ν)
ἀνάγνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάγνωσιςἀναγνώσεις
GENἀναγνώσεωςἀναγνώσεων
DATἀναγνώσειἀναγνώσεσι(ν)
ACCἀνάγνωσι(ν)ἀναγνώσεις
ἀναγνώσομαι
ἀναγνῶσται
ἀναγνώστῃ
ἀναγνώστην
ἀναγνώστης
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναγνώστηςἀναγνῶσται
GENἀναγνώστουἀναγνωστῶν
DATἀναγνώστῃἀναγνώσταις
ACCἀναγνώστηνἀναγνώστας
ἀναγνῶτε
ἀναγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγορεύεσθαι
ἀναγορευθῆναι
ἀναγορεύω
ἀνάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγουσιν
ἀναγραφαῖς
ἀναγραφάς
ἀναγράφεσθαι
ἀναγράφεται
ἀναγραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναγραφήἀναγραφαί
GENἀναγραφάς
ἀναγραφῆς
ἀναγραφῶν
DATἀναγραφῇἀναγραφαῖς
ACCἀναγραφήνἀναγραφάς
ἀναγραφήν
ἀναγραφομένων
ἀναγράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγράφω
 • Present
 • ἀναγράφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγράφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγραφήν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγραφομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἀναγράφουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ἀναγραφήν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγράψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνεγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγράφουσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀναγεγραμμένα
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναγεγραμμέναι
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀναγεγραμμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναγεγραμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀναγεγραμμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἀναγέγραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναγράψαι
ἀνάγω
 • Present
 • ἀνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀνάγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀνάγον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • ἀνάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀνάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀνάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀνῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀνάξει
 • ἀνάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀναγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who leads upward
  • strap holding shield
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναγωγεύςἀναγωγεῖς
GENἀναγωγέωςἀναγωγέων
DATἀναγωγεῖἀναγωγεῦσι(ν)
ACCἀναγωγέαἀναγωγέας
ἀναγωγότερον
ἀναγώγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: contemptuously, rudely
 • Forms:
  • ἀναγωγότερον Adverb
ἀνάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω