ἀνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγεῖν
ἀναγάγετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγῃς
ἀναγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγω
ἀναγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγαιον
 • Parse: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room; lit: above the land, above ground floor
ἀναγγεῖλαι
ἀναγγείλαντες
ἀναγγείλατε
ἀναγγειλάτω
ἀναγγειλάτωσαν
ἀναγγείλῃ
ἀναγγείλῃς
ἀναγγείλητε
ἀνάγγειλον
ἀναγγείλω
ἀναγγείλωμεν
ἀναγγείλωσιν
ἀναγγελεῖ
ἀναγγελεῖς
ἀναγγελεῖτε
ἀναγγελῇ
ἀναγγελήσεται
ἀνάγγελλε
ἀναγγελλεῖ
ἀναγγέλλειν
ἀναγγέλλετε
ἀναγγέλλομεν
ἀναγγέλλοντες
ἀναγγέλλοντος
ἀναγγέλλουσιν
ἀναγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to report, carry back news of, tell, inform
  • to disclose, announce, proclaim, teach, make known publically
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀναγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναγγείλαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναγγειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀναγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγγείλω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀναγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀναγγείλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγγελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγγελῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγγελήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνάγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγγελλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγγέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀναγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀναγγέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγγελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀναγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναγγελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀνήγγελλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀναγγέλλων
ἀναγγελοῦμεν
ἀναγγελοῦσιν
ἀναγγέλω
ἀναγγελῶ
ἀναγεγεννημένοι
ἀναγεγραμμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένοι
ἀναγεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένων
ἀναγέγραπται
ἀνάγει
ἀνάγειν
ἀνάγεις
ἀναγεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget again, cause to be born again, bear again
 • Cognates: ἀναγεννάω, γεννάω, ἐκγεννάω
 • Forms:
  • ἀναγεγεννημένοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναγεννήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀναγεννήσας
ἀνάγεσθαι
ἀναγινώσκειν
ἀναγινώσκεις
ἀναγινώσκεται
ἀναγινώσκετε
ἀναγινώσκῃς
ἀναγινώσκηται
ἀναγινωσκομένας
ἀναγινωσκομένη
ἀναγινωσκόμενος
ἀναγινώσκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκοντας
ἀναγινώσκοντες
ἀναγινώσκοντος
ἀναγινώσκουσα
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀναγινώσκω
ἀναγινώσκουσαν
ἀναγινωσκούσης
ἀναγινώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to read, read aloud (lit.: to know again)
  • to know well, know certainly
 • Cognates: ἀναγινώσκω, ἀπογινώσκω, γινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταγινώσκω, προγινώσκω
 • Forms:
  • ἀναγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγινώσκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναγινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγινώσκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγινώσκηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγινωσκομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
  • ἀναγινωσκομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀναγινωσκόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναγινώσκοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγινώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀναγινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγινώσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀναγινώσκουσα
   • Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναγινώσκουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀναγινωσκούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀναγινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγνούς Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀναγνῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνάγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναγνώσεσθε Verb: Fut Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀναγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναγνωσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀναγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναγνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναγνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναγνῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγνῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀναγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀναγνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνεγίγνωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγιγνώσκοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνεγίνωσκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγίνωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεγινώσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεγίνωσκον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀνέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέγνων Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεγνωσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀνεγνωσμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • ἀνέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
ἀναγινώσκων
ἀναγκάζει
ἀναγκάζειν
ἀναγκάζεις
ἀναγκάζεσθαι
ἀναγκάζοι
ἀναγκάζομαι
ἀναγκαζόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκάζοντα
ἀναγκάζοντες
ἀναγκάζουσιν
ἀναγκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to force, compel, invite, urge, necessitate
 • Cognates: ἀναγκάζω, καταναγκάζω, συναναγκάζω
 • Forms:
  • ἀναγκάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀναγκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναγκάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναγκάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀναγκάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναγκάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἀναγκαζόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀναγκάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀναγκάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγκάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναγκάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναγκάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναγκάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναγκασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνάγκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγκάσω
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἠνάγκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάζετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἠνάγκαζον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἠναγκάζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἠνάγκασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠναγκάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠνάγκασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠνάγκασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠναγκάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠναγκασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
ἀναγκάζων
ἀναγκαῖα
ἀναγκαίαν
ἀναγκαίας
ἀναγκαῖον
ἀναγκαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: necessary, constraining, near, necessity, needful
 • Forms:
  • ἀναγκαῖα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀναγκαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀναγκαίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἀναγκαῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγκαιότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • ἀναγκαιοτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • ἀναγκαιότατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
  • ἀναγκαιότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • ἀναγκαίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναγκαίων Adj: Gen Plur Neut
  • ἀναγκαίως Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀναγκαιοτάτη
ἀναγκαιότατον
ἀναγκαιότατος
ἀναγκαιότερον
ἀναγκαίους
ἀνάγκαις
ἀναγκαίων
ἀναγκαίως
ἀνάγκας
ἀναγκάσαι
ἀναγκάσετε
ἀναγκασθείς
ἀνάγκασον
ἀναγκαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by constraint, compulsorily
ἀναγκάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀναγκάζω
ἀνάγκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • necessity, compulsion, constraint, destiny, pressure
  • distress, calamity, tribulation, punishment
 • Forms:
  • ἀνάγκαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀνάγκας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀνάγκῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀνάγκην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀνάγκης Noun: Gen Sing Fem
  • ἀναγκῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀνάγκῃ
ἀνάγκην
ἀνάγκης
ἀναγκῶν
ἀνάγλυφα
ἀναγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scooped out cavity, a work in low relief
 • Cognates: γλυφή
 • Forms:
  • ἀνάγλυφα
   • Noun: Nom Sing Fem
   • Noun: Acc Dual Fem
  • ἀναγλυφήν Noun: Acc Sing Fem
ἀναγλυφήν
ἀνάγλυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: scooped out cavity, worked in low relief
 • Forms:
  • ἀνάγλυφα
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
ἀναγνεία
ἀναγνείαν
ἀναγνόντες
ἄναγνος
ἀναγνούς
ἀναγνῷ
ἀναγνῶ
ἀνάγνωθι
ἀναγνῶναι
ἀναγνωρίζομαι
ἀναγνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to reveal, make known
  • Middle: to reveal one's identity
 • Cognates: γνωρίζω, ἀναγνωρίζω, ἀπογνωρίζω, διαγνωρίζω
 • Forms:
  • ἀναγνωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνωρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναγνώσει
ἀναγνώσεσθε
ἀναγνώσεσι
ἀναγνώσεται
ἀναγνώσεως
ἀναγνώσῃ
ἀναγνωσθέντων
ἀναγνωσθῇ
ἀναγνωσθῆναι
ἀναγνωσθήσονται
ἀναγνῶσι
ἀνάγνωσιν
ἀναγνῶσιν
ἀνάγνωσις
ἀναγνώσομαι
ἀναγνῶσται
ἀναγνώστῃ
ἀναγνώστην
ἀναγνώστης
ἀναγνῶτε
ἀναγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγορεύεσθαι
ἀναγορευθῆναι
ἀναγορεύω
ἀνάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγουσιν
ἀναγραφαῖς
ἀναγραφάς
ἀναγράφεσθαι
ἀναγράφεται
ἀναγραφή
ἀναγραφήν
ἀναγραφομένων
ἀναγράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to record in writing, engrave and set up
  • to enrol in a register
 • Cognates: ἀναγράφω, ἀντιγράφω, ἀπογράφω, γράφω, διαγράφω, ἐγγράφω, ἐκγράφω, ἐπιγράφω, καταγράφω, μεταγράφω, προγράφω, προσγράφω, συγγράφω, ὑπογράφω
 • Forms:
  • ἀναγεγραμμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναγεγραμμέναι
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀναγεγραμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναγεγραμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναγεγραμμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀναγέγραπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναγράφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναγράφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναγραφήν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναγραφομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀναγράφουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀναγράψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνεγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀνέγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναγράψαι
ἀνάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead, guide, bring
   • to move from a lower to a higher position
   • to move from the south to the north
   • to move to a more central location
   • to restore, bring back, move back (to the starting point)
   • to remove, do away with
   • to cause to emerge, to effect
   • to deploy
   • to deliver (for execution)
   • nautical: to launch, set forth, sail
   • chew: ἀνάγω μηκυκισμόν = to chew the cud
  • Middle/Passive:
   • to put out to sea, sail
 • Cognates: ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀναγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀναγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀναγαγών Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
  • ἀνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνάγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀνάγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀναγομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀνάγον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀνάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἀνάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνάγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνάξει
  • ἀνάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνῆγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀναγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who leads upward
  • strap holding shield
ἀναγωγότερον
ἀναγώγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: contemptuously, rudely
 • Forms:
  • ἀναγωγότερον Adverb
ἀνάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω