ἀνθ᾿
ἀνθαιρεῖσθε
ἀνθαιρέω
ἀνθειστήκει
ἀνθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀνθέω
ἀνθέμιον
ἀνθέξεται
ἄνθεσιν
ἀνθέστηκας
ἀνθεστήκασιν
ἀνθέστηκε
ἀνθέστηκεν
ἀνθεστηκότα
ἀνθεστηκότας
ἀνθεστηκότες
ἀνθεστηκότων
ἀνθεστηκώς
ἀνθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bloom, flourish, blossom; to flower
 • Cognates: ἀνθέω, ἐξανθέω, ἐπανθέω,
 • Forms:
  • ἀνθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνθήσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνθῆσαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἀνθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤνθηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤνθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤνθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄνθη
ἀνθηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: splendid, brilliant
ἀνθήσαι
ἀνθῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἀνθέω
ἀνθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνθέω
ἀνθήσει
ἀνθήσῃ
ἄνθινον
ἄνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: like flowers, of flowers
 • Forms:
  • ἄνθινον Adj: Acc Sing Neut
ἀνθίστανται
ἀνθίστασθαι
ἀνθίστατο
ἀνθίστημι
ἀνθομολογέομαι
ἀνθομολογέω
ἀνθομολογήσει
ἀνθομολόγησιν
ἀνθομολόγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thanksgiving, mutual agreement
 • Cognates: ἀνθομολόγησις, ἐξομολόγησις, ὁμολόγησις
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνθομολόγησιςἀνθομολογήσεις
  GENἀνθομολογήεωςἀνθομολογήσεων
  DATἀνθομολογήσειἀνθομολογήσεσι(ν)
  ACCἀνθομολόγησινἀνθομολογήσεις
ἀνθομολογησόμεθα
ἀνθομολογοῦμαι
ἀνθομολογούμενος
ἄνθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a blossom, flower
  • a shoot
 • Forms:
  • ἄνθεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • ἄνθη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄνθους Noun: Gen Sing Neut
ἄνθους
ἄνθρακα
ἄνθρακας
ἄνθρακες
ἄνθρακι
ἀνθρακιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hot embers, a bed of burning coals, fire of coals, burning charcoal
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνθρακιά 
GENἀνθρακιᾶς 
DAT  
ACCἀνθρακιάν 
ἀνθρακιάν
ἀνθρακιᾶς
ἀνθράκινον
ἀνθράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of carbuncle; bright red gem such as a garnet
 • Forms:
  • ἀνθράκινον Adj: Nom Sing Neut
ἄνθρακος
ἀνθράκων
ἄνθραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • charcoal, coal, ember, live coal, coal of fire
  • ruby, garnet, carbuncle, bdellium, any red gem
 • Forms:
  • ἄνθρακα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄνθρακας Noun: Acc Plur Masc
  • ἄνθρακες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄνθρακι Noun: Dat Sing Masc
  • ἄνθρακος Noun: Gen Plur Masc
  • ἀνθράκων Noun: Gen Plur Masc
  • ἄνθραξιν Noun: Dat Plur Masc
ἄνθραξιν
ἀνθρωπαρεσκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a man-pleaser, court the favour of men
 • Forms:
  • ἀνθρωπαρεσκῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἀνθρωπαρεσκῆσαι
ἀνθρωπάρεσκοι
ἀνθρωπαρέσκοις
ἀνθρωπάρεσκον
ἀνθρωπάρεσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: fawning, flattering
  • Substantival: a man-pleaser, flatterer, sycophant, "yes man"
 • Forms:
  • ἀνθρωπάρεσκοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνθρωπαρέσκοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἀνθρωπάρεσκον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνθρωπαρέσκων Noun: Gen Plur Masc
ἀνθρωπαρέσκων
ἄνθρωπε
ἀνθρώπινα
ἀνθρωπίνη
ἀνθρωπίνῃ
ἀνθρωπίνην
ἀνθρωπίνης
ἀνθρώπινοι
ἀνθρώπινον
ἀνθρώπινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • human, common to man, man, mankind, after the manner of men
  • humane
 • Forms:
  • ἀνθρωπίνη Adj: Nom Sing Fem
  • ἀνθρωπίνην Adj: Acc Sing Fem
  • ἀνθρώπινα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀνθρωπίνῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀνθρωπίνης Adj: Gen Sing Fem
  • ἀνθρώπινοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνθρώπινον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀνθρωπίνου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀνθρωπίνους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἀνθρωπίνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀνθρωπίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀνθρωπίνου
ἀνθρωπίνους
ἀνθρωπίνῳ
ἀνθρωπίνων
ἀνθρωπίνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as a man, in a human form
ἄνθρωποι
ἀνθρώποις
ἀνθρωποκτόνος
ἀνθρωπόμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in human form
 • Forms:
  • ἀνθρωπομόρφων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀνθρωπομόρφων
ἄνθρωπον
ἀνθρωποποιέω
ἀνθρωποποίητον
ἀνθρωποποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: man-made
ἄνθρωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a person, man, a human being
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἄνθρωποςἄνθρωποι
  GENἀνθρώπουἀνθρώπων
  DATἀνθρώπῳἀνθρώποις
  ACCἄνθρωπονἀνθρώπους
  VOCἄνθρωπεἄνθρωποι
 • Forms:
  • ­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς̅ Noun: Acc Plur Masc abbreviation for ἀνθρώπους
  • ­̅α̅ν̅ο̅ι̅ Noun: Nom Plur Masc abbreviation for ἄνθρωποι
ἀνθρωπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abstract humanity
 • Forms:
  • ἀνθρωπότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀνθρωπότητος
ἀνθρώπου
ἀνθρώπους
ἀνθρώπῳ
ἀνθρώπων
ἀνθυπατεύοντος
ἀνθυπατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the deputy, act as proconsul
 • Forms:
  • ἀνθυπατεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἀνθύπατοι
ἀνθύπατον
ἀνθύπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deputy, Roman proconsul
 • Forms:
  • ἀνθύπατοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀνθύπατον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνθυπάτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀνθυπάτῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀνθυπάτου
ἀνθυπάτῳ
ἀνθυφαιρεθήσεται
ἀνθυφαιρέω
ἀνθωμολογεῖτο
ἀνθωμολογήσατο