ἀναπαήσονται
ἀνάπαλιν
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: imperfect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναπάρτιστοςἀναπάρτιστον
GENἀναπαρτίστου
DATἀναπαρτίστῳ
ACCἀναπάρτιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναπάρτιστοιἀναπάρτιστα
GENἀναπαρτίστων
DATἀναπαρτίστοις
ACCἀναπαρτίστουςἀναπάρτιστα
ἀναπαύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύεται
ἀναπαυθῆναι
ἀνάπαυμα
ἀναπαυόμενα
ἀναπαυομένην
ἀναπαυόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαυόμενος
ἀναπαυομένων
ἀναπαύου
ἀνάπαυσαι
ἀναπαῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσασθαι
ἀναπαύσασθε
ἀναπαύσει
ἀναπαύσεις
ἀναπαύσεται
ἀναπαύσεως
ἀναπαύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσηται
ἀνάπαυσιν
ἀνάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stopping, ceasing
  • rest, intermission, recreation
  • a resting place
  • being freed from danger or threat, liberation
 • Cognates: ἀνάπαυσις, κατάπαυσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάπαυσιςἀναπαύσεις
GENἀναπαύσεωςἀναπαύσεων
DATἀναπαύσειἀναπαύσεσι(ν)
ACCἀνάπαυσι(ν)ἀναπαύσεις
ἀναπαύσομαι
ἀνάπαυσον
ἀναπαύσονται
ἀναπαύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσωμαι
ἀναπαύσωνται
ἀναπαύω
Present
 • ἀναπαύεσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀναπαύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναπαυόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναπαυομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀναπαυόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναπαυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀναπαυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀναπαύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ἀναπαήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσῃ
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναπαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναπαύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνεπαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀναπαυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνάπαυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀναπαύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀναπαύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀνάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀναπαύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀνεπαύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνεπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέπαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναπέπαυμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναπέπαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναπείθει
ἀναπειθέτωσαν
ἀναπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persuade, incite, bring over, convince, induce
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • ἀνεπείσθησαν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπείθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπειθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέπεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπείρεσθαι
ἀνάπειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: maimed, mutilated, piercing
 • Forms:
 
 SingularPlural
NOMἀνάπειροςἀνάπειροι
GENἀναπείρουἀναπείρων
DATἀναπείρῳἀναπείροις
ACCἀνάπειρονἀναπείρους
ἀναπείρους
ἀναπείρω
ἀναπέμπω
ἀναπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναπέμπω
ἀναπέμψαντες
ἀναπέμψαντος
ἀναπέμψατε
ἀναπέμψω
ἀναπέπαυμαι
ἀναπέπαυται
ἀναπεπλάσμεθα
ἀναπεπλήρωνται
ἀναπεποιημένα
ἀναπεποιημένη
ἀναπεποιημένην
ἀναπεποιημένης
ἀναπεποιημένους
ἀνάπεσαι
ἀνάπεσε
ἀναπεσεῖν
ἀναπεσεῖται
ἀνάπεσον
ἀναπεσών
ἀναπετάζω, ἀναπετάννυμι
ἀναπετάσας
ἀναπέτομαι
ἀναπέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναπηδάω
ἀναπηδήσας
ἀναπηδήσω
ἀναπηδύει
ἀναπηδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spring forth, gush forth
 • Note: alternate spelling of ἀναπιδύω
 • Forms:
  • ἀναπηδύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀνάπηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: maimed, crippled, mutilated, mangled
 • Cognates: πηρός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνάπηροςἀνάπηρον
GENἀναπήρου
DATἀναπήρῳ
ACCἀνάπηρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνάπηροιἀνάπηρα
GENἀναπήρων
DATἀναπήροις
ACCἀναπήρουςἀνάπηρα
ἀναπήρους
ἀναπιδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush forth
 • Note: alternate spelling of ἀναπηδύω
ἀναπίμπλημι
ἀναπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall back, lean, lie down, lean back, sit down (to eat), recline
  • to have sexual intercourse
 • Forms:
  • ἀναπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀνέπεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνάπεσε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀναπεσών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
ἀναπλάσσει
ἀναπλάσσοντος
ἀναπλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mould (mold), do the work of a potter
  • to form anew, mould again, remodel, renew, reshape
 • Cognates: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
 • Forms:
  • ἀναπλάσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀναπεπλάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀναπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀναπληροῦνται
ἀναπληροῦσθαι
ἀναπληροῦται
ἀναπληροῦτε
ἀναπληρόω
Present
 • ἀναπληροῦτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀναπληροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναπληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναπληρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀναπληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπληρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀναπληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναπληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀναπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναπληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναπληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναπληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνεπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεπληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνεπλήρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεπλήρωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναπεπλήρωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀναπληρωθῇ
ἀναπληρωθήσονται
ἀναπληρωθῶσιν
ἀναπληρῶν
ἀναπληρῶσαι
ἀναπληρώσατε
ἀναπληρώσετε
ἀναπληρώσεως
ἀναπληρώσῃ
ἀναπλήρωσιν
ἀναπλήρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναπλήρωσιςἀναπληρώσεις
GENἀναπληρώσεωςἀναπληρώσεων
DATἀναπληρώσειἀναπληρώσεσι(ν)
ACCἀναπλήρωσι(ν)ἀναπληρώσεις
ἀναπληρώσω
ἀναπνεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναπνέω
ἀναπνέω
ἀναποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to revert, return
  • to step back, make to step back, move backward
  • to cross-examine, call back
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἀναποδισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀνεπόδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναποδισάντων
ἀναποδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: return, reversal, going back
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναποδισμόςἀναποδισμοί
GENἀναποδισμοῦἀναποδισμῶν
DATἀναποδισμῷἀναποδισμοῖς
ACCἀναποδισμόνἀναποδισμούς
VOCἀναποδισμέἀναποδισμοί
ἀναποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make up, prepare
  • to prepare by mixing various ingredients
 • Forms:
  • ἀναπεποιημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναπεποιημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀναπεποιημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀναπεποιημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἀναπεποιημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀναπολόγητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναπολόγητοςἀναπολόγητον
GENἀναπολογήτου
DATἀναπολογήτῳ
ACCἀναπολόγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναπολόγητοιἀναπολόγητα
GENἀναπολογήτων
DATἀναπολογήτοις
ACCἀναπολογήτουςἀναπολόγητα
ἀναπολογήτους
ἀναπράσσω
ἀνάπτει
ἀναπτεροῦσιν
ἀναπτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to excite with expectation
   • to raise its feathers
   • to carry on wings
  • Passive:
   • to be capricious, flighty, fickle
 • Cognates: πτερόω
 • Forms:
  • ἀναπτερωμένοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀναπτεροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπτερωμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • ἀνεπτέρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπτερωμένοι
ἀναπτερώσεως
ἀναπτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clamour, commotion, ruckus
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναπτέρωσιςἀναπτερώσεις
GENἀναπτερώσεωςἀναπτερώσεων
DATἀναπτερώσειἀναπτερώσεσι(ν)
ACCἀναπτέρωσι(ν)ἀναπτερώσεις
ἀναπτομένη
ἀνάπτον
ἀνάπτοντες
ἀναπτύξας
ἀναπτύξουσι(ν)
ἀναπτυσσόμεναι
ἀναπτυσσόμενος
ἀναπτύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unroll (a scroll)
   • to unfold
   • to open
   • to spread out
  • Passive:
   • to be folded back (e.g., doors folded back)
   • to be opened, make an opening
 • Cognates: πτύσσω
 • Forms:
  • ἀναπτυσσόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • ἀναπτυσσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀναπτύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέπτυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνάπτω
Present
 • ἀνάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπτομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀνάπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνάπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἀνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάψεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀνάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀναφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνάψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing