ἀναπαήσονται
ἀνάπαλιν
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: imperfect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναπάρτιστοςἀναπάρτιστον
GENἀναπαρτίστου
DATἀναπαρτίστῳ
ACCἀναπάρτιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναπάρτιστοιἀναπάρτιστα
GENἀναπαρτίστων
DATἀναπαρτίστοις
ACCἀναπαρτίστουςἀναπάρτιστα
ἀναπαύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύεται
ἀναπαυθῆναι
ἀνάπαυμα
ἀναπαυόμενα
ἀναπαυομένην
ἀναπαυόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαυόμενος
ἀναπαυομένων
ἀναπαύου
ἀνάπαυσαι
ἀναπαῦσαι
ἀναπαύσασθαι
ἀναπαύσασθε
ἀναπαύσει
ἀναπαύσεις
ἀναπαύσεται
ἀναπαύσεως
ἀναπαύσῃ
ἀναπαύσηται
ἀνάπαυσιν
ἀνάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stopping, ceasing
  • rest, intermission, recreation
  • a resting place
  • being freed from danger or threat, liberation
 • Cognates: ἀνάπαυσις, κατάπαυσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάπαυσιςἀναπαύσεις
GENἀναπαύσεωςἀναπαύσεων
DATἀναπαύσειἀναπαύσεσι(ν)
ACCἀνάπαυσι(ν)ἀναπαύσεις
ἀναπαύσομαι
ἀνάπαυσον
ἀναπαύσονται
ἀναπαύσω
ἀναπαύσωμαι
ἀναπαύσωνται
ἀναπαύω
 • Present
 • ἀναπαύεσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀναπαύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναπαυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • ἀναπαυομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀναπαυόμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναπαυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναπαυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀναπαύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναπαήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναπαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνεπαύσατε Verb: Aor Act ind 2nd plur
 • ἀναπαυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνάπαυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀναπαύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀναπαύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀνάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀναπαύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀνεπαύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνεπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέπαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀναπέπαυμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • ἀναπέπαυται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀναπείθει
ἀναπειθέτωσαν
ἀναπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persuade, incite, bring over, convince, induce
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • ἀνεπείσθησαν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπείθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπειθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπείρεσθαι
ἀνάπειρος
 
 SingularPlural
NOMἀνάπειροςἀνάπειροι
GENἀναπείρουἀναπείρων
DATἀναπείρῳἀναπείροις
ACCἀνάπειρονἀναπείρους
ἀναπείρους
ἀναπείρω
ἀναπέμπω
ἀναπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναπέμπω
ἀναπέμψαντες
ἀναπέμψαντος
ἀναπέμψατε
ἀναπέμψω
ἀναπέπαυμαι
ἀναπέπαυται
ἀναπεπλάσμεθα
ἀναπεπλήρωνται
ἀναπεποιημένα
ἀναπεποιημένη
ἀναπεποιημένην
ἀναπεποιημένης
ἀναπεποιημένους
ἀνάπεσαι
ἀνάπεσε
ἀναπεσεῖν
ἀναπεσεῖται
ἀνάπεσον
ἀναπεσών
ἀναπετάζω, ἀναπετάννυμι
ἀναπετάσας
ἀναπέτομαι
ἀναπέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναπηδάω
ἀναπηδήσας
ἀναπηδήσω
ἀναπηδύει
ἀναπηδύω
ἀνάπηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: maimed, crippled, mutilated, mangled
 • Cognates: πηρός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνάπηροςἀνάπηρον
GENἀναπήρου
DATἀναπήρῳ
ACCἀνάπηρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνάπηροιἀνάπηρα
GENἀναπήρων
DATἀναπήροις
ACCἀναπήρουςἀνάπηρα
 • Forms:
  • ἀναπείρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναπήρους Adj: Acc Plur Masc
 • ἀναπήρους
  ἀναπιδύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to gush forth
  • Note: alternate spelling of ἀναπηδύω
  ἀναπίμπλημι
  ἀναπίπτω
  ἀναπλάσσει
  ἀναπλάσσοντος
  ἀναπλάσσω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to mould (mold), do the work of a potter
   • to form anew, mould again, remodel, renew, reshape
  • Cognates: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
  • Forms:
   • ἀναπλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
   • ἀναπεπλάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
   • ἀναπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • ἀνεπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  ἀναπληροῦνται
  ἀναπληροῦσθαι
  ἀναπληροῦται
  ἀναπληροῦτε
  ἀναπληρόω
  • Present
  • ἀναπληροῦτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναπληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναπληρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Future
  • ἀναπληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Aorist
  • ἀναπληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναπληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀναπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναπληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναπληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνεπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεπληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • Perfect
  • ἀναπεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  ἀναπληρωθῇ
  ἀναπληρωθήσονται
  ἀναπληρωθῶσιν
  ἀναπληρῶν
  ἀναπληρῶσαι
  ἀναπληρώσατε
  ἀναπληρώσετε
  ἀναπληρώσεως
  ἀναπληρώσῃ
  ἀναπλήρωσιν
  ἀναπλήρωσις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀναπλήρωσιςἀναπληρώσεις
  GENἀναπληρώσεωςἀναπληρώσεων
  DATἀναπληρώσειἀναπληρώσεσι(ν)
  ACCἀναπλήρωσι(ν)ἀναπληρώσεις
  ἀναπληρώσω
  ἀναπνεῦσαι
  ἀναπνέω
  ἀναποδίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to revert, return
   • to step back, make to step back, move backward
   • to cross-examine, call back
  • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
  • Forms:
   • ἀναποδισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
   • ἀνεπόδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ἀναποδισάντων
  ἀναποδισμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: return, reversal, going back
  ἀναποιέω
  ἀναπολόγητος
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀναπολόγητοςἀναπολόγητον
  GENἀναπολογήτου
  DATἀναπολογήτῳ
  ACCἀναπολόγητον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀναπολόγητοιἀναπολόγητα
  GENἀναπολογήτων
  DATἀναπολογήτοις
  ACCἀναπολογήτουςἀναπολόγητα
  ἀναπολογήτους
  ἀναπράσσω
  ἀνάπτει
  ἀναπτεροῦσιν
  ἀναπτερόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to excite with expectation
    • to raise its feathers
    • to carry on wings
   • Passive:
    • to be capricious, flighty, fickle
  • Cognates: πτερόω
  • Forms:
   • ἀναπτερωμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
   • ἀναπτεροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • ἀνεπτερωμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
   • ἀνεπτέρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  ἀναπτερωμένοι
  ἀναπτερώσεως
  ἀναπτέρωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: clamour, commotion, ruckus
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀναπτέρωσιςἀναπτερώσεις
  GENἀναπτερώσεωςἀναπτερώσεων
  DATἀναπτερώσειἀναπτερώσεσι(ν)
  ACCἀναπτέρωσι(ν)ἀναπτερώσεις
  ἀναπτομένη
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Root: ἀνάπτω
  ἀνάπτον
  ἀνάπτοντες
  ἀναπτύξας
  ἀναπτύξουσιν
  ἀναπτυσσόμεναι
  ἀναπτυσσόμενος
  ἀναπτύσσω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to unroll (a scroll)
    • to unfold
    • to open
    • to spread out
   • Passive:
    • to be folded back (e.g., doors folded back)
    • to be opened, make an opening
  • Cognates: πτύσσω
  • Forms:
   • ἀναπτυσσόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
   • ἀναπτυσσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
   • ἀναπτύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • ἀνέπτυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἀναπτύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  ἀνάπτω
  • Present
  • ἀνάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀνάπτον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνάπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Future
  • ἀνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀνάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Aorist
  • ἀναφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνάψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνάψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνῆψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing