ἀναπαήσονται
ἀνάπαλιν
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: imperfect
ἀναπαύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύεται
ἀναπαυθῆναι
ἀνάπαυμα
ἀναπαυόμενα
ἀναπαυομένην
ἀναπαυόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαυόμενος
ἀναπαυομένων
ἀναπαύου
ἀνάπαυσαι 
ἀναπαῦσαι 
ἀναπαύσασθαι
ἀναπαύσασθε
ἀναπαύσει
ἀναπαύσεις
ἀναπαύσεται
ἀναπαύσεως
ἀναπαύσῃ
ἀναπαύσηται
ἀνάπαυσιν
ἀνάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stopping, ceasing
  • rest, intermission, recreation
  • a resting place
  • being freed from danger or threat, liberation
 • Cognates: ἀνάπαυσις, κατάπαυσις
 • Forms:
  • ἀναπαύσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀναπαύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνάπαυσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀναπαύσομαι
ἀνάπαυσον
ἀναπαύσονται
ἀναπαύσω
ἀναπαύσωμαι
ἀναπαύσωνται
ἀναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to rest
   • to give rest
   • to put an end to
   • to refresh
   • to revive
  • Middle:
   • to rest, take ease, leave off working
   • to give rest
   • to relax
   • to top moving and come to rest
   • to be free from agitation and worries
  • Passive:
   • to have a rest
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύω
 • Forms:
  • ἀνεπαύσατε Verb: Aor Act ind 2nd plur
  • ἀναπαυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναπαήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπαύεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀναπαύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναπαυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἀναπαυομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀναπαυόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναπαυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναπαυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀναπαύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπαυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀναπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀναπαύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναπαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναπαύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναπαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναπαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀναπαύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀναπέπαυμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἀναπέπαυται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεπαύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνεπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέπαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέπαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναπείθει
ἀναπειθέτωσαν
ἀναπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persuade, incite, bring over, convince, induce
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • ἀνεπείσθησαν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπείθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπειθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπείρεσθαι
ἀνάπειρος
ἀναπείρους
ἀναπείρω
ἀναπέμπω
ἀναπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναπέμπω
ἀναπέμψαντες
ἀναπέμψαντος
ἀναπέμψατε
ἀναπέμψω
ἀναπέπαυμαι
ἀναπέπαυται
ἀναπεπλάσμεθα
ἀναπεπλήρωνται
ἀναπεποιημένα
ἀναπεποιημένη
ἀναπεποιημένην
ἀναπεποιημένης
ἀναπεποιημένους
ἀνάπεσαι
ἀνάπεσε
ἀναπεσεῖν
ἀναπεσεῖται
ἀνάπεσον
ἀναπεσών
ἀναπετάζω, ἀναπετάννυμι
ἀναπετάσας
ἀναπέτομαι
ἀναπέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναπηδάω
ἀναπηδήσας
ἀναπηδήσω
ἀναπηδύει
ἀναπηδύω
ἀνάπηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: maimed, crippled, mutilated, mangled
 • Cognates: ἀνάπηρος, πηρός
 • Forms:
  • ἀναπείρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναπήρους Adj: Acc Plur Masc
ἀναπήρους
ἀναπιδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush forth
 • Note: alternate spelling of ἀναπηδύω
ἀναπίμπλημι
ἀναπίπτω
ἀναπλάσσει
ἀναπλάσσοντος
ἀναπλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mould (mold), do the work of a potter
  • to form anew, mould again, remodel, renew, reshape
 • Cognates: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
 • Forms:
  • ἀναπλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀναπεπλάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀναπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀναπληροῦνται
ἀναπληροῦσθαι
ἀναπληροῦται
ἀναπληροῦτε
ἀναπληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill a gap, fill a void (by supplying what is lacking)
   • to fulfill
   • to replace
   • to make complete, finish
   • to go through a period of time, last (i.e., to last two months) (Est 2:12)
   • to increase abundantly (Ex 23:26)
  • Passive:
   • to elapse, spend a period of time
 • Cognates: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
 • Forms:
  • ἀναπληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναπληροῦτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναπληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναπληρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναπληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀναπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναπληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναπληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνεπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεπληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναπληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
ἀναπληρωθῇ
ἀναπληρωθήσονται
ἀναπληρωθῶσιν
ἀναπληρῶν
ἀναπληρῶσαι
ἀναπληρώσατε
ἀναπληρώσετε
ἀναπληρώσεως
ἀναπληρώσῃ
ἀναπλήρωσιν
ἀναπλήρωσις
ἀναπληρώσω
ἀναπνεῦσαι
ἀναπνέω
ἀναποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to revert, return
  • to step back, make to step back, move backward
  • to cross-examine, call back
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἀναποδισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνεπόδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναποδισάντων
ἀναποδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: return, reversal, going back
ἀναποιέω
ἀναπολόγητος
ἀναπολογήτους
ἀναπράσσω
ἀνάπτει
ἀναπτεροῦσιν
ἀναπτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to excite with expectation
   • to raise its feathers
   • to carry on wings
  • Passive:
   • to be capricious, flighty, fickle
 • Cognates: πτερόω
 • Forms:
  • ἀναπτερωμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀναπτεροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπτερωμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀνεπτέρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπτερωμένοι
ἀναπτερώσεως
ἀναπτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clamour, commotion, ruckus
 • Forms:
  • ἀναπτερώσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀναπτομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀνάπτω
ἀνάπτον
ἀνάπτοντες
ἀναπτύξας
ἀναπτύξουσιν
ἀναπτυσσόμεναι
ἀναπτυσσόμενος
ἀναπτύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unroll (a scroll)
   • to unfold
   • to open
   • to spread out
  • Passive:
   • to be folded back (e.g., doors folded back)
   • to be opened, make an opening
 • Cognates: πτύσσω
 • Forms:
  • ἀναπτυσσόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀναπτυσσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναπτύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνέπτυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kindle, light, ignite, burn
  • to set on fire
  • to cause to flare up
  • to fasten up, attach
 • Cognates: ἅπτω, ἀφάπτω, ἐξάπτω, ἐφάπτω, καθάπτω, περιάπτω, προσάπτω, συνάπτω, ὑφάπτω
 • Forms:
  • ἀναφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀνάπτον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνάπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνάψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνάψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀνάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνῆψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing