ἀναπαήσονται
ἀνάπαλιν
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: imperfect
ἀναπαύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύεται
ἀναπαυθῆναι
ἀνάπαυμα
ἀναπαυόμενα
ἀναπαυομένην
ἀναπαυόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαυόμενος
ἀναπαυομένων
ἀναπαύου
ἀνάπαυσαι
ἀναπαύσασθαι
top
ἀναπαύσασθε
ἀναπαύσει
ἀναπαύσεις
ἀναπαύσεται
ἀναπαύσεως
ἀναπαύσῃ
ἀναπαύσηται
ἀνάπαυσιν
ἀνάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stopping, ceasing
  • rest, intermission, recreation
  • a resting place
  • being freed from danger or threat, liberation
 • Cognates: ἀνάπαυσις, κατάπαυσις
 • Forms:
  • ἀναπαύσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀναπαύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνάπαυσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀναπαύσομαι
ἀνάπαυσον
ἀναπαύσονται
ἀναπαύσω
ἀναπαύσωμαι
top
ἀναπαύσωνται
ἀναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to rest
   • to give rest
   • to put an end to
   • to refresh
   • to revive
  • Middle:
   • to rest, take ease, leave off working
   • to give rest
   • to relax
   • to top moving and come to rest
   • to be free from agitation and worries
  • Passive:
   • to have a rest
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύω
 • Forms:
  • ἀνεπαύσατε Verb: Aor Act ind 2nd plur
  • ἀναπαυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναπαήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπαύεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀναπαύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναπαυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἀναπαυομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀναπαυόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναπαυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναπαυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀναπαύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπαυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀναπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀναπαύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναπαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναπαύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀναπαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναπαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀναπαύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀναπέπαυμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἀναπέπαυται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεπαύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀνεπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνέπαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέπαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναπείθει
ἀναπειθέτωσαν
ἀναπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persuade, incite, bring over, convince, induce
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • ἀνεπείσθησαν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπείθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπειθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπείρεσθαι
ἀνάπειρος
ἀναπείρους
top
ἀναπείρω
ἀναπέμπω
ἀναπέμψαντες
ἀναπέμψαντος
ἀναπέμψατε
ἀναπέμψω
ἀναπέπαυμαι
ἀναπέπαυται
ἀναπεπλάσμεθα
ἀναπεπλήρωνται
ἀναπεποιημένα
ἀναπεποιημένη
ἀναπεποιημένην
top
ἀναπεποιημένης
ἀναπεποιημένους
ἀνάπεσαι
ἀνάπεσε
ἀναπεσεῖν
ἀναπεσεῖται
ἀνάπεσον
ἀναπεσών
ἀναπετάζω, ἀναπετάννυμι
ἀναπετάσας
ἀναπέτομαι
ἀναπέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναπηδάω
top
ἀναπηδήσας
ἀναπηδήσω
ἀναπηδύει
ἀναπηδύω
ἀνάπηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: maimed, crippled, mutilated, mangled
 • Cognates: ἀνάπηρος, πηρός
 • Forms:
  • ἀναπείρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναπήρους Adj: Acc Plur Masc
ἀναπήρους
ἀναπιδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush forth
 • Note: alternate spelling of ἀναπηδύω
ἀναπίμπλημι
ἀναπίπτω
ἀναπλάσσει
ἀναπλάσσοντος
ἀναπλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mould (mold), do the work of a potter
  • to form anew, mould again, remodel, renew, reshape
 • Cognates: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
 • Forms:
  • ἀναπλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀναπεπλάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀναπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἀναπληροῦνται
ἀναπληροῦσθαι
ἀναπληροῦται
ἀναπληροῦτε
ἀναπληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill a gap, fill a void (by supplying what is lacking)
   • to fulfill
   • to replace
   • to make complete, finish
   • to go through a period of time, last (i.e., to last two months) (Est 2:12)
   • to increase abundantly (Ex 23:26)
  • Passive:
   • to elapse, spend a period of time
 • Cognates: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
 • Forms:
  • ἀναπληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναπληροῦτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναπληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναπληρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναπληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀναπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναπληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναπληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναπληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνεπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεπληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπλήρωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναπληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναπληρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
ἀναπληρωθῇ
ἀναπληρωθήσονται
ἀναπληρωθῶσιν
ἀναπληρῶν
ἀναπληρῶσαι
ἀναπληρώσατε
ἀναπληρώσετε
top
ἀναπληρώσεως
ἀναπληρώσῃ
ἀναπλήρωσιν
ἀναπλήρωσις
ἀναπληρώσω
ἀναπνεῦσαι
ἀναπνέω
ἀναποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to revert, return
  • to step back, make to step back, move backward
  • to cross-examine, call back
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἀναποδισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνεπόδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναποδισάντων
ἀναποδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: return, reversal, going back
ἀναποιέω
top
ἀναπολόγητος
ἀναπολογήτους
ἀναπράσσω
ἀνάπτει
ἀναπτεροῦσιν
ἀναπτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to excite with expectation
   • to raise its feathers
   • to carry on wings
  • Passive:
   • to be capricious, flighty, fickle
 • Cognates: πτερόω
 • Forms:
  • ἀναπτερωμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀναπτεροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπτερωμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀνεπτέρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπτερωμένοι
ἀναπτερώσεως
ἀναπτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clamour, commotion, ruckus
 • Forms:
  • ἀναπτερώσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀναπτομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀνάπτω
ἀνάπτον
ἀνάπτοντες
top
ἀναπτύξας
ἀναπτύξουσιν
ἀναπτυσσόμεναι
ἀναπτυσσόμενος
ἀναπτύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unroll (a scroll)
   • to unfold
   • to open
   • to spread out
  • Passive:
   • to be folded back (e.g., doors folded back)
   • to be opened, make an opening
 • Cognates: πτύσσω
 • Forms:
  • ἀναπτυσσόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀναπτυσσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναπτύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνέπτυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτύξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kindle, light, ignite, burn
  • to set on fire
  • to cause to flare up
  • to fasten up, attach
 • Cognates: ἅπτω, ἀφάπτω, ἐξάπτω, ἐφάπτω, καθάπτω, περιάπτω, προσάπτω, συνάπτω, ὑφάπτω
 • Forms:
  • ἀναφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀνάπτον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνάπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνάψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνάψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀνάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνῆψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing