αναφαθι
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: region, district
 • Concord: 1Kings 4:11
ἀναφαίνεσθαι
ἀναφαίνεται
ἀναφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to show, appear, discover, make to shine, cause to appear
   • to make an appearance
  • Passive:
   • to give the impression of, to be seen as (being such and such)
 • Cognates: ἀναφαίνω, ἀποφαίνω, διαφαίνω, ἐκφαίνω, ἐμφαίνω, ἐπιφαίνω, καταφαίνω, παραφαίνω, προσφαίνω, ὑποφαίνω, φαίνω
 • Forms:
  • ἀναπέφηνεν
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἀναφαίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀναφαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναφάναντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναφανείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀναφανέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναφανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀνεφάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναφανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναφανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀναφανείς
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀναφανήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ἀναφάλαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forehead-bald, having a receding hairline
ἀναφαλάντωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forehead-baldness, receding hairline
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀναφαλαντώμαἀναφαλαντώματα
  GENἀναφαλαντώματοςἀναφαλατωμάτων
  DATἀναφαλαντώματιἀναφαλαντώμασι(ν)
  ACCἀναφαλαντώμαἀναφαλαντώματα
ἀναφαλαντώματι
ἀναφάναντες
ἀναφανείη
ἀναφανείς
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναφανεῖται
ἀναφανέντες
ἀναφανῇς
ἀναφανήτω
ἀναφανοῦμαι
ἀναφθῇ
ἀναφθῆναι
ἀναφέρει
ἀναφέρειν
ἀναφερέτω
ἀναφερόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερόμενοι
ἀναφερόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερομένων
ἀναφέροντα
ἀναφέροντες
ἀναφέρουσα
ἀναφέρουσι
ἀναφέρουσιν
ἀναφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring up, bring back, carry up, carry back
  • to carry
  • to raise up
  • to fetch
  • to uphold, bear, take up
  • to offer (up), present
  • to pay (to), repay
  • to report, bring (something) back to, communicate, transmit (something to a higher authority)
  • to utter
  • to produce, shoot forth, make appear
  • to send up
  • to add to
 • Cognates: ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, ἐκφέρω, ἐμφέρω, ἐπεισφέρω, ἐπιφέρω, καταφέρω, μεταφέρω, παραφέρω, παρεισφέρω, παρεκφέρω, περιφέρω, προεκφέρω, προσαναφέρω, προσφέρω, συγκαταφέρω, συμπεριφέρω, προφέρω, συμφέρω, συναναφέρω, ὑπερφέρω, ὑποφέρω, φέρω
 • Forms:
  • ἀναφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναφερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναφερόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀναφερόμενον
  • Parse:
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναφερομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • ἀναφέροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀναφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναφέρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀναφέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀνέφερεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεφέρετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέφερον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεφέροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνενέγκαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνενέγκας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀνενεγκέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνενέγκῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀνενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀνενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀνένεγκον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνενήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀνενηνοχυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἀνηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνήνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνηνεγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀνοίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀνοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀνοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναφερόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναφέρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
ἀναφέρωμεν
ἀναφέρων
ἀναφέρωσιν
ἀναφορά
ἀναφοράν
ἀναφορεῖς
ἀναφορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearer, bearing-pole, carry-pole, stave
 • Cognates: φορεύς
 • Forms:
  • ἀναφορεῖς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀναφορεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἀναφορεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • ἀναφορέων Noun: Gen Plur Masc
ἀναφορεῦσι
ἀναφορεῦσιν
ἀναφορέων
ἀναφράσσεσθαι
ἀναφράσσω
ἀναφυεισῶν
ἀναφύσει
ἀναφύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to produce again, grow up
   • to let grow
   • to spring up, arise
  • Middle:
   • to grow in size, grow bigger
   • to grow in quantity, multiply
 • Cognates: ἀναφύω, ἐκφύω, ἐπιφύω, προσφύω, συμφύω, φύω
 • Forms:
  • ἀναφυεισῶν Verb: 2Aor Pass Part Gen Plur Fem
  • ἀνεφύη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεφύησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεφύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναφύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναφωνεῖν
ἀναφωνέω
ἀναφωνοῦντας
ἀναφωνοῦντες
ἀναφωνῶν