αναφαθι
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: region, district
 • Concord: 1Kings 4:11
ἀναφαίνεσθαι
ἀναφαίνεται
ἀναφαίνω
 • Present
 • ἀναφαίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀναφαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναφανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναφανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναφανείςVerb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἀναφάναντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναφανείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • ἀναφανέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναφανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀνεφάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναφανείς
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναφανήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀναπέφηνεν
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
ἀναφάλαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forehead-bald, having a receding hairline
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναφάλαντοςἀναφάλαντον
GENἀναφαλάντου
DATἀναφαλάντῳ
ACCἀναφάλαντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναφάλαντοιἀναφάλαντα
GENἀναφαλάντων
DATἀναφαλάντοις
ACCἀναφαλάντουςἀναφάλαντα
ἀναφαλάντωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forehead-baldness, receding hairline
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀναφαλαντώμαἀναφαλαντώματα
GENἀναφαλαντώματοςἀναφαλατωμάτων
DATἀναφαλαντώματιἀναφαλαντώμασι(ν)
ACCἀναφαλαντώμαἀναφαλαντώματα
ἀναφαλαντώματι
ἀναφάναντες
ἀναφανείη
ἀναφανείς
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναφανεῖται
ἀναφανέντες
ἀναφανῇς
ἀναφανήτω
ἀναφανοῦμαι
ἀναφθῇ
ἀναφθῆναι
ἀναφέρει
ἀναφέρειν
ἀναφερέτω
ἀναφερόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερόμενοι
ἀναφερόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερομένων
ἀναφέροντα
ἀναφέροντες
ἀναφέρουσα
ἀναφέρουσι
ἀναφέρουσιν
ἀναφέρω
 • Present
 • ἀναφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναφερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναφερόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀναφερόμενονParse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναφερομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • ἀναφέροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναφέρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀναφέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀναφερόμενα
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναφέρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἀνέφερεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεφέρετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέφερον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀνενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀνοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνεφέροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνενέγκας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀνενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνενεγκέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνενέγκῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀνενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνένεγκον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • ἀνενήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀνενηνοχυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • ἀνηνεγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἀναφέρωμεν
ἀναφέρων
ἀναφέρωσιν
ἀναφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναφορά 
GEN  
DAT  
ACCἀναφοράν 
ἀναφοράν
ἀναφορεῖς
ἀναφορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearer, bearing-pole, carry-pole, stave
 • Cognates: φορεύς
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναφορεύςἀναφορεῖς
GEN ἀναφορέων
DAT ἀναφορεῦσι(ν)
ACC ἀναφορεῖς
ἀναφορεῦσι
ἀναφορεῦσιν
ἀναφορέων
ἀναφράσσεσθαι
ἀναφράσσω
ἀναφυεισῶν
ἀναφύσει
ἀναφύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to produce again, grow up
   • to let grow
   • to spring up, arise
  • Middle:
   • to grow in size, grow bigger
   • to grow in quantity, multiply
 • Cognates: ἀναφύω, ἐκφύω, ἐπιφύω, προσφύω, συμφύω, φύω
 • Forms:
  • ἀναφυεισῶν Verb: 2Aor Pass Part Gen Plur Fem
  • ἀνεφύη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεφύησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεφύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀναφύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναφωνεῖν
ἀναφωνέω
ἀναφωνοῦντας
ἀναφωνοῦντες
ἀναφωνῶν