ἐπέπεσαν
ἐπέπεσε(ν)
ἐπέπεσον
ἐπέπιπτε(ν)
ἐπεπληθύνθη
ἐπεπληροῦτο
ἐπεπλήρωτο
ἐπεπόθησα
ἐπεπόθησεν
ἐπεπόθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιποθέω
ἐπεποίθει
 • Parse: Verb: 2PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεις
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεπόλασε(ν)
ἐπεπόνθεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω