ἐπέπεσαν
ἐπέπεσε
ἐπέπεσεν
ἐπέπεσον
ἐπέπιπτεν
ἐπεπληθύνθη
ἐπεπληροῦτο
ἐπεπλήρωτο
ἐπεπόθησα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεπόθησεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεπόθουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιποθέω
ἐπεποίθει
 • Parse: Verb: 2nd Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθειν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεις
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησα
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεπόλασεν
ἐπεπόνθεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω