ἐπεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Temporal:
   • when, after
  • Causal:
   • because, since
   • for, for the reason that
   • seeing that
ἐπείγοντας
ἐπείγουσιν
ἐπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to urge, be urgent
  • to drive on, urge forward
  • to press down, weigh down
  • to exert great pressure on to act (in a certain way)
  • to pursue
  • to be executed with speed and urgency
  • to call for urgent attention
 • Cognates: κατεπείγω
 • Forms:
  • ἐπείγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπείγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἤπειγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐπεῖδε
ἐπεῖδεν
ἐπεῖδες
ἐπειδή
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Temporal:
   • when, during the time when, while
   • after that
  • Causal:
   • because, since, since then
   • for the reason that
ἐπειδήπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: inasmuch as, since indeed (of cause)
ἐπεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to look upon (approvingly)
 • Root: ἐποράω
ἔπειθε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἔπειθεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείθετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπειθόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
ἔπειθον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπείθοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπειλημμένη
ἔπειμι
ἐπείνας
ἐπείνασα
ἐπείνασαν
ἐπείνασε
ἐπείνασεν
ἐπείπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: since indeed (of cause)
ἐπείραζεν
ἐπείραζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: πειράζω
ἐπειράθη
ἐπειράθημεν
ἐπείρασα
ἐπείρασαν
ἐπείρασας
ἐπειράσατε
ἐπείρασε
ἐπείρασεν
ἐπειράσθησαν
ἐπειράσω
ἐπειρᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: πειράω
ἐπειρῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: πειράω
ἐπεισαγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπεισαγωγήἐπεισαγωγαί
GENἐπεισαγωγῆςἐπεισαγωγῶν
DATἐπεισαγωγῇἐπεισαγωγαῖς
ACCἐπεισαγωγήνἐπεισαγωγάς
VOCἐπεισαγωγήἐπεισαγωγαί
ἔπεισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἔπεισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισελεύσεται
ἔπεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισέρχομαι
ἐπεισῆλθον
ἐπεισήνεγκεν
ἐπείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεισφέρω
ἔπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • afterward, thereafter, thereupon
  • that being so, then, therefore
ἐπεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπέχω