πειθαρχεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πειθαρχέω
πειθαρχεῖν
πειθαρχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to obey (magistrates)
  • to follow advice
  • to be persuaded by a ruler
  • + Gen to submit to authority
 • Forms:
  • πειθαρχεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πειθαρχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πειθαρχῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • πειθαρχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πειθαρχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πειθαρχοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
πειθαρχῇ
πειθαρχήσαντας
πειθαρχήσουσιν
πειθαρχοῦσιν
πείθειν
πείθεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείθεσθαι
πείθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείθοις
πείθομαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πειθόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πείθομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πειθομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: πείθω
πειθομένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: πείθω
πείθονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πείθοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πειθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persuasive
  • enticing
 • Forms:
  • πείθοις Adj: Dat Plur Masc
πείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active (all tense except 2nd Perfect):
   • to convince
   • to persuade, appeal
   • to put trust in
   • Negative: to cajole, mislead
   • to win over, strive to please
   • to conciliate, pacify, set at ease, set at rest
  • Active 2nd Perfect:
   • to depend on, trust in, put confidence in, rely
   • to rely on, trust with confidence
   • to be convinced, be sure, be certain
   • to feel secure and free from worries
   • to feel confidence
  • Passive (all tense except 2nd Perfect):
   • to be persuaded, be convinced, come to believe, believe, trust
   • to obey, follow, rely
  • Passive Perfect:
   • to believe firmly
   • to be certain of the veracity of
   • to be convinced, be certain
  • Future:
   • to persuade
   • to convince someone to accept a proposition
 • Note: The perfect tense has the present meaning and the pluperfect has the preterite (i.e., past tense)
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • πεπεισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πείσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πεισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πέπεισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πείθειν Verb: Pres Act Infin
  • πείθοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἔπειθε Verb: Imp act Ind 3rd Sing
  • ἔπειθεν Verb: Imp act Ind 3rd Sing
  • ἐπείθετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπειθόμεθα Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἔπειθον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπείθοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἔπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔπεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεπόθησα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐπεπόθησεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεποίθει Verb: 2nd Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐπεποίθειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἐπεποίθεις Verb: Pluperfect act Ind 2nd Sing
  • ἐπεποίθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἐπεποίθησα Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἐπεποίθησαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • πείθεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πείθεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • πείθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • πείθομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • πείθομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πειθομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • πειθομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • πειθόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • πείθονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πείθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • πείσαιμ᾿ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • πείσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πείσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πείσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πείσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • πείσειν Verb: Fut Act Infin
  • πείσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • πείσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • πεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πεισθείημεν Verb: Aor Pass opt 1st Plur
  • πεισθείης Verb: Aor Pass opt 2nd Sing
  • πεισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πεισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • πεισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πεισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • πείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πέπεισμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπεισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπεισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπείσμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
  • πέποιθα Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
  • πεποίθαμεν Verb: 2nd Perfect act Ind 1st. Plur
  • πέποιθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέποιθας Verb: 2nd Perfect act Ind 2nd Sing
  • πεποίθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πεποίθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πέποιθεν Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • πεποιθέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
  • πεποιθέτω Verb: Perf Act Imperative 3rd Sing
  • πεποιθόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • πεποιθότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • πεποιθότας Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Plur Masc
  • πεποιθότες Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Plur Masc
  • πεποιθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • πεποιθυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • πεποιθυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
  • πεποιθώς Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Sing Masc
πειθώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persuasiveness, persuasion
 • Note: Because of its meaning, this noun is defective in that there are no plural forms
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπειθώN/A
GENπειθοῦςN/A
DATπειθοῖN/A
ACCπειθώN/A
VOCπειθοῖN/A
πείθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πειν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: πίνω
πεῖνα
πεινᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πεινάω
πεινᾶν, πεινᾷν
πεινάσει
πεινάσετε
πεινάσῃ
πεινάσητε
πεινάσουσιν
πεινάσω
πεινάσωμεν
πεινάσωσιν
πεινάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be hungry, crave, famish, "pine"
  • to suffer from loss of physical strength
 • Forms:
  • πεινῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπείνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπείνασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπείνασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπείνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπείνασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεῖνα Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • πεινᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • πεινᾶν Verb: Pres Act Infin
  • πεινᾷν Verb: Pres Act Infin
  • πεινάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πεινάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πεινάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πεινάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πεινάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πεινάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πεινάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πεινάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πεινῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πεινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πεινῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πεινῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πεινῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πεινῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • πεινώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πεινῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πεινῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • πεινώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • πεινῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πεινῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πεινῶμεν
πεινῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεινώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πεινάω
πεινῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: πεινάω
πεινώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: πεινάω
πεινῶσι
πεινῶσιν
πεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active:
   • an attempt
   • trial, test
   • experience, experiment
  • Passive:
   • experience (won by test)
 • Forms:
  • πείρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πεῖραν Noun: Acc Sing Fem
πείρᾳ
πείραζε
πειράζει
πειράζειν
πειράζεται
πειράζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πειράζω
πειράζῃ
πειράζομαι
πειραζομένοις
πειραζόμενος
πειράζοντες
πειράζουσιν
πειράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to try, attempt, make an attempt
  • to try, put to the test, make a trial of
  • to experience
  • to tempt, entice
 • Cognates: διαπειράζω, ἐκπειράζω, καταπειράζω, πειράζω
 • Forms:
  • ἐπείραζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπείραζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπείρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπείρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπείρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπείρασε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπείρασεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπειράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπειράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • πειράσαι Verb: Aor Act Infin
  • πειράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πειράσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πειράσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πείρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πειράσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πειρασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πειρασθεῖσα Verb: Aor Pass Part Voc Sing Fem
  • πειρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πειρασθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πειρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πειρασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πειράσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πειράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πείραζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πειράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πειράζειν Verb: Pres Act Infin
  • πειράζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πειράζετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πειράζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πειράζομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • πειραζομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • πειραζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • πειράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πειράζουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πειράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πεπειρασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
πειράζων
πεῖραν
πειράσαι
πειράσει
πειράσετε
πειράσῃ
πειράσητε
πειρασθείς
πειρασθεῖσα
πειρασθῆναι
πειρασθῇς
πειρασθῆτε
πειρασθῶσι
πειρασμοῖς
πειρασμόν
πειρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • test, trial
  • temptation, enticement (to sin)
 • Note: LXX translates Massah as Πειρασμῷ (Deut 6:16)
 • Forms:
  • πειρασμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πειρασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πειρασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πειρασμούς Noun: Acc Plur Masc
  • πειρασμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • πειρασμῶν Noun: Gen Plur Masc
πειρασμοῦ
πειρασμούς
πειρασμῷ
πειρασμῶν
πειράσομαι
πειρασόμεθα
πείρασον
πειράσουσιν
πειράσω
πειράσωμεν
πειραταῖς
πειρατεύσει
πειρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to maraud, plunder, attack, raid
 • Forms:
  • πειρατεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πειρατήρια
πειρατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trial, test, harsh experience
  • marauder, plunderer, pirate, gang of pirates, gang of raiders
 • Forms:
  • πειρατήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πειρατηρίου Noun: Gen Sing Neut
πειρατηρίου
πειρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pirate, raider, brigand, bandit, outlaw
 • Forms:
  • πειραταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πειρατοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πειρατῶν Noun: Gen Plur Masc
πειρατοῦ
πειρατῶν
πειράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to test, put to the test
   • to prove
   • to try, attempt, endeavour, strive
   • to experience
  • Middle:
   • to be used to
 • Cognates: ἀποπειράω
 • Forms:
  • ἐπειράθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπειράθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπειρᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπειρῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • πειρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • πειράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • πειρασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • πεπείραμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεπειραμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • πεπειραμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
πείρω
πειρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: πειράω
πεῖσαι
πείσαιμ᾿
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: πείθω
πείσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πείσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πείσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πείθω
πείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειν
πείσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 1st Plur
 • Root: πείθω
πεισθείης
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθῆναι
πεισθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πεισθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • persuasion
   • credulity, gullible
 • Forms:
  • πεισμονῆς Noun: Gen Sing Fem
πεισμονῆς
πείσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω