πειθαρχεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πειθαρχέω
πειθαρχεῖν
πειθαρχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to obey (magistrates)
  • to follow advice
  • to be persuaded by a ruler
  • + Gen to submit to authority
 • Forms:
  • πειθαρχεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πειθαρχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πειθαρχῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • πειθαρχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πειθαρχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πειθαρχοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
πειθαρχῇ
πειθαρχήσαντας
πειθαρχήσουσιν
πειθαρχοῦσιν
πείθειν
πείθεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείθεσθαι
πείθεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείθοις
πείθομαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πειθόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πείθομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πειθομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: πείθω
πειθομένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: πείθω
πείθονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πείθοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πειθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persuasive
  • enticing
 • Forms:
  • πείθοις Adj: Dat Plur Masc
πείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active (all tense except 2nd Perfect):
   • to convince
   • to persuade, appeal
   • to put trust in
   • Negative: to cajole, mislead
   • to win over, strive to please
   • to conciliate, pacify, set at ease, set at rest
  • Active 2nd Perfect:
   • to depend on, trust in, put confidence in, rely
   • to rely on, trust with confidence
   • to be convinced, be sure, be certain
   • to feel secure and free from worries
   • to feel confidence
  • Passive (all tense except 2nd Perfect):
   • to be persuaded, be convinced, come to believe, believe, trust
   • to obey, follow, rely
  • Passive Perfect:
   • to believe firmly
   • to be certain of the veracity of
   • to be convinced, be certain
  • Future:
   • to persuade
   • to convince someone to accept a proposition
 • Note: The perfect tense has the present meaning and the pluperfect has the preterite (i.e., past tense)
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
 • Present
 • πείθειν Verb: Pres Act Infin
 • πείθεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πείθεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • πείθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πείθομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • πείθομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πειθομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • πειθομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • πειθόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • πείθονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πείθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πείθοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἔπειθε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἔπειθεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείθετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • ἐπειθόμεθα Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔπειθον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείθοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • πείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πείσειν Verb: Fut Act Infin
 • πείσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • πείσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • πείσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πεισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἔπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔπεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • πεῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • πείσαιμ᾿ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • πείσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • πείσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • πείσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • πείσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • πεισθείημεν Verb: Aor Pass opt 1st Plur
 • πεισθείης Verb: Aor Pass opt 2nd Sing
 • πεισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • πεισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • πεισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • πεισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • πεπεισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • πέπεισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπεπόθησα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐπεπόθησεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεποίθει Verb: 2nd Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεποίθειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεποίθεις Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεποίθεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεποίθησα Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεποίθησαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • πέπεισμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • πεπεισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • πεπεισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • πεπείσμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
 • πέποιθα Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
 • πεποίθαμεν Verb: 2nd Perfect Act Ind 1st. Plur
 • πέποιθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέποιθας Verb: 2nd Perfect Act Ind 2nd Sing
 • πεποίθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεποίθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πέποιθεν Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • πεποιθέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
 • πεποιθέτω Verb: Perf Act Imperative 3rd Sing
 • πεποιθόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • πεποιθότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • πεποιθότας Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Plur Masc
 • πεποιθότες Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Plur Masc
 • πεποιθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • πεποιθυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • πεποιθώς Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Sing Masc
 • πεποιθυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
πειθώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persuasiveness, persuasion
 • Note: Because of its meaning, this noun is defective in that there are no plural forms
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπειθώN/A
GENπειθοῦςN/A
DATπειθοῖN/A
ACCπειθώN/A
VOCπειθοῖN/A
πείθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πειν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: πίνω
πεῖνα
πεινᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πεινάω
πεινᾶν, πεινᾷν
πεινάσει
πεινάσετε
πεινάσῃ
πεινάσητε
πεινάσουσιν
πεινάσω
πεινάσωμεν
πεινάσωσιν
πεινάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be hungry, crave, famish, "pine"
  • to suffer from loss of physical strength
 • Forms:
 • Present
 • πεινῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • πεῖνα Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • πεινᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • πεινᾶν Verb: Pres Act Infin
 • πεινᾷν Verb: Pres Act Infin
 • πεινῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πεινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πεινῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • πεινῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πεινῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πεινῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • πεινώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • πεινῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • πεινῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • πεινώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • πεινῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πεινῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • πεινάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πεινάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πεινάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἐπείνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπείνασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπείνασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείνασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πεινάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πεινάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πεινάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πεινάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πεινάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
πεινῶμεν
πεινῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πεινάω
πεινώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πεινάω
πεινῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πεινάω
πεινῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: πεινάω
πεινώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: πεινάω
πεινῶσι
πεινῶσιν
πεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active:
   • an attempt
   • trial, test
   • experience, experiment
  • Passive:
   • experience (won by test)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεῖραπεῖραι
GENπείρας$ῶν
DATπείρᾳπείραις
ACCπεῖρανπείρας
πείρᾳ
πείραζε
πειράζει
πειράζειν
πειράζεται
πειράζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πειράζω
πειράζῃ
πειράζομαι
πειραζομένοις
πειραζόμενος
πειράζοντες
πειράζουσιν
πειράζω
 • Present
 • πείραζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πειράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πειράζειν Verb: Pres Act Infin
 • πειράζετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πειράζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πειράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πειράζομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • πειραζομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • πειραζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • πειράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πειράζουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • πειράζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐπείραζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείραζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείρασε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπείρασεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • πειράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πειράσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πειράσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπείρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπείρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπείρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπειράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπειράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • πειράσαι Verb: Aor Act Infin
 • πειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πειράσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πείρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πειρασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • πειρασθεῖσα Verb: Aor Pass Part Voc Sing Fem
 • πειρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • πειρασθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • πειρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πειρασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πειράσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πειράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • πεπειρασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
πειράζων
πεῖραν
πειράσαι
πειράσει
πειράσετε
πειράσῃ
πειράσητε
πειρασθείς
πειρασθεῖσα
πειρασθῆναι
πειρασθῇς
πειρασθῆτε
πειρασθῶσι
πειρασμοῖς
πειρασμόν
πειρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • test, trial
  • temptation, enticement (to sin)
 • Note: LXX translates Massah as Πειρασμῷ (Deut 6:16)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπειρασμόςπειρασμοί
GENπειρασμοῦπειρασμῶν
DATπειρασμῷπειρασμοῖς
ACCπειρασμόνπειρασμούς
VOCπειρασμέπειρασμοί
πειρασμοῦ
πειρασμούς
πειρασμῷ
πειρασμῶν
πειράσομαι
πειρασόμεθα
πείρασον
πειράσουσιν
πειράσω
πειράσωμεν
πειραταῖς
πειρατεύσει
πειρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to maraud, plunder, attack, raid
 • Forms:
  • πειρατεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πειρατήρια
πειρατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trial, test, harsh experience
  • marauder, plunderer, pirate, gang of pirates, gang of raiders
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπειρατήριονπειρατήρια
GENπειρατηρίουπειρατηρίων
DATπειρατηρίῳπειρατηρίοις
ACCπειρατήριονπειρατήρια
πειρατηρίου
πειρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pirate, raider, brigand, bandit, outlaw
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπειρατήςπειραταί
GENπειρατοῦπειρατῶν
DATπειρατῇπειραταῖς
ACCπειρατήνπειρατάς
VOCπειρατάπειραταί
πειρατοῦ
πειρατῶν
πειράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to test, put to the test
   • to prove
   • to try, attempt, endeavour, strive
   • to experience
  • Middle:
   • to be used to
 • Cognates: ἀποπειράω
 • Forms:
  • ἐπειράθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπειράθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπειρᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπειρῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • πειρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • πειράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • πειρασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • πεπείραμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεπειραμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • πεπειραμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
πείρω
πειρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: πειράω
πεῖσαι
πείσαιμ᾿
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: πείθω
πείσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πείσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πείσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πείθω
πείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πείθω
πείσειν
πείσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 1st Plur
 • Root: πείθω
πεισθείης
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεισθῆναι
πεισθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πεισθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πείθω
πείσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεισμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • persuasion
   • credulity, gullible
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεισμονήπεισμοναί
GENπεισμονῆςπεισμονῶν
DATπεισμονῇπεισμοναῖς
ACCπεισμονήνπεισμονάς
VOCπεισμονήπεισμοναί
πεισμονῆς
πείσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πείθω
πείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω