ἐπευθυμέω
 • Meaning: to rejoice at
 • Concord: Wis 18:6
 • Forms:
  • ἐπευθυμήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἐπευθυμήσωσιν
ἐπευκτή
ἐπευκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed for, blessed, welcomed
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπευκτόςἐπευκτήἐπευκτόν
GENἐπευκτοῦἐπευκτῆς
ἐπευκτής
ἐπευκτοῦ
DATἐπευκτῷἐπευκτῇἐπευκτῷ
ACCἐπευκτόνἐπευκτήνἐπευκτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπευκτοίἐπευκταίἐπευκτά
GENἐπευκτῶνἐπευκτῶνἐπευκτῶν
DATἐπευκτοῖςἐπευκταῖςἐπευκτοῖς
ACCἐπευκτούςἐπευκτάςἐπευκτά
ἐπεύξασθαι
ἐπεύχεσθαι
ἐπεύχομαι
 • Meaning: to pray
 • Forms:
  • ἐπεύξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπεύχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin