ἐπετάγη
ἐπέταντο
ἐπετάσθη
ἐπετάσθησαν
ἐπέταξα
ἐπέταξαν
ἐπέταξας
ἐπέταξε
ἐπέταξεν
ἐπέτεινεν
ἐπέτεινον
ἐπέτειον
ἐπέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lasting for one year, annual
 • Concord: Sir 37:11 ἐφετίου
 • Forms:
  • ἐπέτειον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἐπετέλει
ἐπετελεῖτε
ἐπετελέσαντο
ἐπετέλεσεν
ἐπετελέσθη
ἐπετέτατο
ἐπετήδευσαν
ἐπετήδευσεν
ἐπετίθεντο
ἐπετίθεσαν
ἐπετίθετο
ἐπετίθουν
ἐπετίμα
ἐπετίμησαν
ἐπετίμησας
ἐπετίμησε
ἐπετίμησεν
ἐπετίμων
ἐπετράπη
ἐπετρέπετε
ἐπέτρεψα
ἐπετρέψατε
ἐπέτρεψε
ἐπέτρεψεν
ἐπέτυχε
ἐπέτυχεν
ἐπέτυχον