ἐπετάγη
ἐπέταντο
ἐπέταξα
ἐπέταξαν
ἐπέταξας
ἐπέταξε(ν)
ἐπετάσθη
ἐπετάσθησαν
ἐπέτεινε(ν)
ἐπέτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτείνω
ἐπέτειον
ἐπέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lasting for one year, annual
 • Concord: Sir 37:11 ἐφετίου
 • Forms:
ἐπετέλει
ἐπετελεῖτε
ἐπετελέσαντο
ἐπετέλεσε(ν)
ἐπετελέσθη
ἐπετέτατο
ἐπετήδευσαν
ἐπετήδευσε(ν)
ἐπετίθεντο
ἐπετίθεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτίθημι
ἐπετίθετο
ἐπετίθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτίθημι
ἐπετίμα
ἐπετίμησαν
ἐπετίμησας
ἐπετίμησε(ν)
ἐπετίμων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτιμάω
ἐπετράπη
ἐπετρέπετε
ἐπέτρεψα
ἐπετρέψατε
ἐπέτρεψε(ν)
ἐπέτυχε(ν)
ἐπέτυχον