ἐπεγαμβρεύσατο
ἐπεγγελάσῃς
ἐπεγγελάω
 • Meaning:
  • to ridicule, deride, laugh at, exult over
  • to look on and mock about
 • Forms:
  • ἐπεγγελάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐπεγέγραπτο
ἐπεγειρομένους
ἐπεγειρομένων
ἐπεγείροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to awaken, rouse up
 • Root: ἐπεγείρω
ἐπεγείρω
 • Active Meaning:
  • to awaken, arouse, rouse up
  • to excite
  • to raise up against
  • to make rise, raise
  • to stir up against
  • to cause to befall
 • Middle Meaning:
  • to rise up against
 • Passive Meaning:
  • to rise up against
 • Forms:
  • ἐπεγειρομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐπεγειρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐπεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπήγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπεγείρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐπεγείρω
ἐπεγέλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιγελάω
ἐπεγερεῖ
ἐπεγερθῆναι
ἐπεγερθήσονται
ἐπεγερῶ
ἐπεγίνωσκον
ἐπέγνω
ἐπεγνωκέναι
ἐπεγνωκόσι, ἐπεγνωκόσιν
ἐπεγνωκότες
ἐπεγνωκότων
ἐπεγνωκώς
ἐπέγνωμεν
ἐπέγνων
ἐπέγνωσαν
ἐπεγνώσθη
ἐπεγνώσθην
ἐπεγνώσθησαν
ἐπέγνωτε
ἐπέγραψαν