ἐπεγαμβρεύσατο
ἐπεγγελάσῃς
ἐπεγγελάω
ἐπεγέγραπτο
ἐπεγειρομένους
ἐπεγειρομένων
ἐπεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to awaken, arouse, rouse up
   • to excite
   • to raise up against
   • to make rise, raise
   • to stir up against
   • to cause to befall
  • Middle:
   • to rise up against
  • Passive:
   • to rise up against
 • Cognates: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • ἐπεγειρομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπεγειρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπήγειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπεγέλων
ἐπεγερεῖ
ἐπεγερθῆναι
ἐπεγερθήσονται
ἐπεγερῶ
ἐπεγίνωσκον
ἐπέγνω
ἐπεγνωκέναι
ἐπεγνωκόσι
ἐπεγνωκόσιν
ἐπεγνωκότες
ἐπεγνωκότων
ἐπεγνωκώς
ἐπέγνωμεν
ἐπέγνων
ἐπέγνωσαν
ἐπεγνώσθη
ἐπεγνώσθην
ἐπεγνώσθησαν
ἐπέγνωτε
ἐπέγραψαν