πᾶς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • every, all, the whole, always
  • complete, entire, utter
 • Note:
  • οὐ πᾶς = "none, not any" (Ps. 142(143):2)
  • πᾶς + article + noun = "all"
   • πᾶσα ἡ πόλις = all the city
  • article + πᾶς + noun = "whole"
   • ἡ πᾶσα πόλις = the whole city
  • (no article) + πᾶς + noun = "every, any"
   • πᾶσα πόλις = every city, any city
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπᾶςπᾶσαπᾶν
GENπαντόςπάσηςπαντός
DATπαντίπάσῃπαντί
πάνθ᾿
ACCπάντα
πάντ᾿
πᾶσανπᾶν
Plural
 MascFemNeut
NOMπάντεςπᾶσαιπάντα
πάντ᾿
GENπάντωνπασῶνπάντων
DATπᾶσι(ν)πάσαιςπᾶσι(ν)
ACCπάνταςπάσαςπάντα
πάντ᾿
πᾶσα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πᾶς
πᾶσαι
 • Parse: Adj: Nom Plur Fem
 • Root: πᾶς
πάσαις, πᾶσαις
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: πᾶς
πασάμεναι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: πάσσω
πᾶσαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: πᾶς
πάσας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem
 • Root: πᾶς
πασάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πάσσω
πάσῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: πᾶς
πάσης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Root: πᾶς
πᾶσι
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut
 • Root: πᾶς
πᾶσιν
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πᾶς
πάσσαλοι
πασσάλοις
πάσσαλον
πάσσαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a peg (for hanging something), post
  • euphemism for penis (Sir 26:12)
 • Forms:
  • πάσσαλοι Noun: Nom Plur Masc
  • πασσάλοις Noun: Dat Plur Masc
  • πάσσαλον Noun: Acc Sing Masc
  • πασσάλου Noun: Gen Sing Masc
  • πασσάλους Noun: Acc Plur Masc
  • πασσάλῳ Noun: Dat Sing Masc
πασσάλου
πασσάλους
πασσάλῳ
πάσσει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσσω
πάσσοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πάσσω
πάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strew, sprinkle, scatter
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω, προσπάσσω
 • Forms:
  • ἔπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπασμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • πασάμεναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
  • πασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πάσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πάσσω
παστόν
παστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bridal bedroom
  • bed chamber of a newly wed person
 • Forms:
  • παστόν Noun: Acc Sing Masc
  • παστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • παστούς Noun: Acc Plur Masc
  • παστῷ Noun: Dat Sing Masc
παστοῦ
παστούς
παστοφόρια
παστοφορίοις
παστοφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: priest's chamber (in the temple), chamber of someone who carries holy things
 • Forms:
  • παστοφόρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • παστοφορίοις Noun: Dat Plur Neut
  • παστοφορίου Noun: Gen Sing Neut
  • παστοφορίων Noun: Gen Plur Neut
παστοφορίου
παστοφορίων
παστῷ
πάσχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut (Hebrew word)
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • Passover festival
  • Passover, Easter, lit. a passing over
  • paschal lamb
 • Forms:
  • πάσχᾳ Noun: Dat Sing Masc
πάσχᾳ
πάσχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάσχειν
πάσχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πασχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάσχοιτε
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πάσχομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πάσχω
πάσχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πάσχω
πάσχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πάσχω
πάσχουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πάσχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feel passion, suffer, vex, endure, undergo
   • to have something done to oneself
   • to experience a sensation or impression (usually painful)
   • to grieve oneself (over something)
  • Passive:
   • to suffer, inflict, do (something painful)
 • Cognates: προπάσχω, συμπάσχω
 • Forms:
  • πεπονθέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεπόνθατε Verb: 2nd Perf act Ind 2nd Plur
  • πάσχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • πάσχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πάθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παθοῦσαν
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Aor Act Part Gen Plur Fem
  • παθόντων
   • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • παθόντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἔπαθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔπαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπασχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεπόνθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • παθοῦσαι
   • Verb: Aor Act Part Dat sing fem
   • Verb: Aor Act Part Nom plur fem
  • παθόντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • παθεῖται Verb: Fut MP Ind 3rd Sing
  • παθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • πάθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παθόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • παθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • παθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πάθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πάσχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πάσχειν Verb: Pres Act Infin
  • πάσχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πασχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πάσχοιτε Verb: Pres Act Optative 2nd Plur
  • πάσχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πάσχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πάσχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πάσχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πάσχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • πεπόνθασι Verb: 2nd Perfect act Ind 3rd Plur
  • πεπόνθασιν Verb: 2nd Perfect act Ind 3rd Plur
  • πέπονθε Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • πέπονθεν Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • πεπονθώς Verb: 2nd perfect Act Part Nom Sing Masc
πάσχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: πάσχω
πάσχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
πασῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem
 • Root: πᾶς