πῇ
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning: in what way? how?
 • Forms:
  • πῆ Interrogative adverb
πῄ
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: somewhere, anywhere
 • Forms:
  • πη Enclitic particle
πηγαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πηγή
πήγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rue (an herb)
πηγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πηγή
πηγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • source of stream of fluid, esp. water
  • oasis (in an uninhabited area)
  • fountain, well, spring, running waters, streams
  • source of (assets, funds, income)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπηγήπηγαί
GENπηγῆςπηγῶν
DATπηγῇπηγαῖς
ACCπηγήνπηγάς
VOCπηγήπηγαί
πηγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πηγή
πηγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πηγή
πηγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πηγή
πῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • solid mass
  • something (like water) that is formed into a solid mass (like ice)
  • anything joined together, framework, skeleton
πήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make firm, stick, fix, impale

    δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει
    a spear was impaled in his heart

   • to fasten, attach
   • to position firmly
   • to make solid, congeal, freeze solid
   • to put together, build, pitch (a tent)
  • Passive:
   • to become solid
 • Cognates: ἐμπήγνυμι, καταπήγνυμι, πήγνυμι, προσπήγνυμι
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • παγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπάγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔπηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • παγεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • πήξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • πῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • πεπήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπηγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπηγός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • πεπηγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
πηγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πηγή
πηδάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rudder; a "pedal", i.e., helm
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπηδάλιονπηδάλια
GENπηδαλίουπηδαλίων
DATπηδαλίῳπηδαλίοις
ACCπηδάλιονπηδάλια
πηδαλίου
πηδαλιουχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to steer (a ship), govern, pilot (a ship)
 • Forms:
  • πηδαλιουχῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πηδαλιουχῶν
πηδαλίων
πηδᾶν
πηδάω
πηδῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πηδάω
πηλίκαις
πηλίκοις
πηλίκον
πηλίκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of size: how great?, how large?
  • Of quantity: how much?
  • Of quality: how great?, how dignified?
  • Of age: how old?, of what age?, of a certain age?
 • Forms:
  • πηλίκαις Adj: Dat Plur Fem
  • πηλίκοις Adj: Dat Plur Neut
  • πηλίκον Adj: Acc Sing Neut
πηλίνας
πήλινον
πήλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of clay
 • Forms:
  • πηλίνας Adj: Acc Plur Fem
  • πήλινον Adj: Acc Sing Neut
  • πηλίνῳ Adj: Dat Sing Neut
πηλίνῳ
πηλόν
πηλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: clay, mortar, mud
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπηλόςπηλοί
GENπηλοῦπηλῶν
DATπηλῷπηλοῖς
ACCπηλόνπηλούς
VOCπηλέπηλοί
πηλοῦ
πηλουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • working in clay
  • Substantival:
   • potter, a worker in clay
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπηλουργόςπηλουργοί
GENπηλουργοῦπηλουργῶν
DATπηλουργῷπηλουργοῖς
ACCπηλουργόνπηλουργούς
VOCπηλουργέπηλουργοί
πηλῷ
πήξας
πήξει
πήξεως
πῆξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an affixing, gluing, adhering, assembling, constructing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπῆξιςπήξεις
GENπήξεωςπήξεων
DATπήξειπήξεσι(ν)
ACCπῆξινπήξεις
πῆξον
πήξουσι(ν)
πήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather pouch for food, small backpack, wallet, script, bag
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπήραπήραι
GENπήραςπηρῶν
DATπήρᾳπήραις
ACCπήρανπήρας
πήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πήρα
πήρας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πήρα
πηροί
πηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disabled, maimed, blinded
 • Cognates: ἀνάπηρος, πηρός
 • Forms:
  • πηροί Adj: Nom Plur Masc
πηρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lame, maim, mutilate, blind (the eyes)
 • Forms:
  • ἐπήρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πήχει
πήχεις
πήχεος, πήχεως
πήχεσιν
πήχεων, πηχέων
πηχυαῖα
πηχυαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cubit long (about 46 cm)
 • Forms:
  • πηχυαῖα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
πῦχυν
πῆχυς
πῆχυς
πῆχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the forearm
  • cubit, the distance from elbow to fingertip (about 46 cm)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπῆχυςπήχεις
GENπήχεως, πήχεοςπήχεων, πηχῶν
DATπήχειπήχεσι(ν)
ACCπῆχυνπήχεις
VOCπῆχυπήχεις
πηχῶν