ποῖ
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning: to where? whither?
ποί
 • Parse: Enclitic adverb
 • Meaning: somewhere, to some place, in some way
ποῖα
, ποία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grass, herb, weed
ποίᾳ
ποιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Root: πόα
ποῖαι
ποίαν
ποιᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ποῖος
ποίει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖν
ποιεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Infin
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur;
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιέω
 • Present
 • ποίει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ποιεῖσθαι
  • Verb: Pres Pass Infin
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ποιεῖτε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur;
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ποιείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ποιείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ποιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ποιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ποιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ποιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ποιοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ποιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ποιῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ποιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ποιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Present Participle
 • ποιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ποιοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ποιούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ποιοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ποιοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • ποιοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • ποιοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ποιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ποιούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ποιουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ποιουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ποιοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ποιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ποιουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ποιούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ποιοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ποιοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ποιοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • ποιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐποίει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • ποιούμεθα Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐποιοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • ἐποίουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐποιοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • ἐποιείτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐποιεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ποιηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ποιηθησόμενον Verb: Fut Pass Part Nom Sing Neut
 • ποιήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποιήσω >Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ποιήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • ποιήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ποιήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ποιήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ποιήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ποιήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ποιησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐποιήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐποίησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐποιήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐποιησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐποίησαν, ἐποιήσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποιήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐποιήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐποιοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ποιηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
 • ποιήσαιεν Verb: Aor Act 3rd Plur
 • ποιήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ποιῆσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ποιήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ποιήσειαν Verb: Aor Act Optative 3rd Plur Aeolic
 • ποίησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ποιήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ποιήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ποιήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ποιήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ποιήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ποιήσηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • ποιήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ποιησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ποιησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist Participle
 • ποιησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ποιησαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ποιῆσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc/Neut
 • ποιήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ποιήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ποιήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
 • ποιησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ποιῆσαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • ποιήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ποιήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ποιήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ποιήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ποιήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ποιησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ποιήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • πεποίηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεποιήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • πεποίηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεποιήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεποιήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πεποιήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • πεποίηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεποίηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεποιηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • πεποιῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • πεποίηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect Participle
 • πεποιηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • πεποιηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • πεποιηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • πεποιηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • πεποιηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • πεποιηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
 • πεποιηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • πεποιημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • πεποιημέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • πεποιημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • πεποιημένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • πεποιημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
ποιῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθησόμενον
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποίημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, thing that is made, workmanship
  • a product, i.e., fabric, working, work
  • a creation
  • act
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίημαποιήματα
GENποιήματοςποιημάτων
DATποιήματιποιήμασι(ν)
ACCποίημαποιήματα
ποιήμασι
ποιήμασιν
ποιήματα
ποιήματι
ποιήματος
ποιημάτων
ποιῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιῆσαι
ποιήσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποίησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
 • Root: ποιέω
ποιήσαιεν
ποιήσαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιησαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῆσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασθαι
ποιήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσει
ποιήσειαν
 • Parse: Verb: Aor Act Optative 3rd Plur Aeolic
 • Root: ποιέω
ποιήσειν
ποιήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσεως
ποιήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποίησιν
ποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMποίησιςποιήσεις
GENποιήσεωςποιήσεων
DATποιήσειποιήσεσι(ν)
ACCποίησινποιήσεις
ποιήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποίησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῆται
ποιητάς
ποιῆτε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who does something
  • someone who puts into practice
  • a maker
  • poet, performer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποιητήςποιηταί, ποιῆται
GENποιητοῦποιητῶν
DATποιητῇποιηταῖς
ACCποιητήνποιητάς
VOCποιητάποιηταί, ποιῆται
ποιητῶν
ποικίλα
ποικίλαι
ποικίλαις
ποικίλας
ποικίλη
ποικίλην
ποικίλης
ποικιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • marking with various colours
  • something multi-coloured
  • variety, diversity
  • embroidering, embroidery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποικιλίαποικιλίαι
GENποικιλίαςποικιλιῶν
DATποικιλίᾳποικιλίαις
ACCποικιλίανποικιλίας
VOCποικιλίαποικιλίαι
ποικιλίᾳ
ποικιλίαι
ποικιλίαν
ποικιλίας
ποικίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clothe elegantly
   • to wrought with skill
   • to manufacture skillfully
  • Passive:
   • to be dressed with embroidery
   • to be adorned with embroidery
 • Forms:
  • πεποικιλμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
ποίκιλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • embroidery, colourful embroidered work
  • something multicoloured
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίκιλμαποικίλματα
GENποικίλματοςποικιλμάτων
DATποικίλματιποικίλμασι(ν)
ACCποίκιλμαποικίλματα
ποικίλματα
ποικίλοι
ποικίλοις
ποικίλον
ποικίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • multi-coloured, variegated, spotted, dappled
  • various kinds, diversified, manifold
  • of various sorts
  • various in character
  • ambiguous, crafty, sly, deceitful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMποικίλοςποικίληποικίλον
GENποικίλουποικίληςποικίλου
DATποικίλῳποικίλῃποικίλῳ
ACCποικίλονποικίληνποικίλον
VOCποικίλεποικίληποικίλε
Plural
 MascFemNeut
NOMποικίλοιποικίλαιποικίλα
GENποικίλωνποικίλωνποικίλων
DATποικίλοιςποικίλαιςποικίλοις
ACCποικίλουςποικίλαςποικίλα
VOCποικίλοιποικίλαιποικίλα
ποικίλους
ποικιλτά
ποικιλτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embroiderer, pattern-weaver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποικιλτήςποικιλταί
GENποικιλτοῦποικιλτῶν
DATποικιλτῇποικιλταῖς
ACCποικιλτήνποικιλτάς
VOCποικιλτάποικιλταί
ποικιλτικά
ποικιλτικήν
ποικιλτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful in embroidery
 • Forms:
  • ποικιλτικά Adj: Acc Plur Neut
  • ποικιλτικήν Adj: Acc Sing Fem
ποικιλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: variegated, embroidered
 • Forms:
  • ποικιλτά Adj: Acc Plur Neut
ποικιλτοῦ
ποικιλτῶν
ποικίλων
ποικίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • variously, motley, spotted
  • in various manners
  • by various colours
ποίμαινε
ποιμαίνει
ποιμαίνειν
ποιμαίνεις
ποιμαίνετε
ποιμαίνοντα
ποιμαίνοντας
ποιμαίνοντες
ποιμαίνοντι
ποιμαίνουσαι
ποιμαίνουσιν
ποιμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to herd, tend, (lead to) pasture
  • to tend a flock, feed (cattle)
  • Figurative: to rule, supervise, lead, guide
  • to act as a shepherd
  • to protect, care for, nurture
 • Forms:
 • Present
 • ποίμαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποιμαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιμαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ποιμαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ποιμαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ποιμαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ποιμαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ποιμαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ποιμαίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ποιμαίνουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ποιμαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιμαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐποίμαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίμαινον Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Future
 • ποιμανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποιμανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποιμανοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποιμανθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ποιμανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐποίμανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ποιμάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ποίμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
ποιμαίνων
ποιμάνατε
ποιμανεῖ
ποιμανεῖς
ποιμανθήσῃ
ποίμανον
ποιμανοῦσιν
ποιμανῶ
ποιμένα
ποιμένας
ποιμένες
ποιμένι
ποιμενικά
ποιμενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for a shepherd
 • Forms:
  • ποιμενικά Adj: Acc Plur Neut
  • ποιμενικῷ Adj: Dat Sing Neut
ποιμενικῷ
ποιμένος
ποιμένων
ποιμέσι
ποιμέσιν
ποιμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shepherd, sheep-herder, pastor
  • someone who tends livestock
  • Figuratively: leader
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποιμήνποιμένες
GENποιμένοςποιμένων
DATποιμένιποιμέσι(ν)
ACCποιμέναποιμένας
VOCποιμήνποιμένες
ποίμνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flock, fold (of sheep)
  • herd of small livestock
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποίμνηποῖμναι
GENποίμνηςποιμνῶν
DATποίμνῃποίμναις
ACCποίμνηνποίμνας
VOCποίμνηποῖμναι
ποίμνην
ποίμνης
ποίμνια
ποιμνίοις
ποίμνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flock (of sheep)
  • herd (of goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίμνιονποίμνια
GENποιμνίουποιμνίων
DATποιμνίῳποιμνίοις
ACCποίμνιονποίμνια
ποιμνίου
ποιμνίῳ
ποιμνίων
ποῖοι
ποίοις
ποῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποῖος
ποῖος
Singular
 MascFemNeut
NOMποῖοςποίαποῖον
GENποίουποίας
ποιᾶς
ποίου
DATποίῳποίᾳποίῳ
ACCποῖονποίανποῖον
VOCποῖεποίαποῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMποῖοιποῖαιποῖα
GENποίωνποίωνποίων
DATποίοιςποίαιςποίοις
ACCποίουςποίας
ποιᾶς
ποῖα
VOCποῖοιποῖαιποῖα
ποίου
ποιοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιούμεθα
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποίους
ποιοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποίῳ
ποιῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω