πληγαί
πληγαῖς
πληγάς
πληγείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω
πληγέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήσσω
πληγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • blow, stroke (of a whip)
  • wound, bruise (as a result of a blow)
  • the act of hitting
  • plague, misfortune, a calamity
 • Forms:
  • πληγαί Noun: Nom Plur Fem
  • πληγαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πληγάς Noun: Acc Plur Fem
  • πληγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πληγήν Noun: Acc Sing Fem
  • πληγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • πληγῶν Noun: Gen Plur Fem
πληγῇ
πληγήν
πληγῆς
πληγήσεσθε
πληγήσεται
πληγῆτε
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
  • πεπλήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
top
πληγμός
πληγῶν
πλήθει
top
πλήθεσιν
πλήθη
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host
  • a meeting, assembly
  • the majority
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
  • πλήθει Noun: Dat Sing Neut
  • πλήθεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • πλήθη Noun: Nom Plur Neut
  • πλήθους Noun: Gen Sing Neut
  • πληθῶν Noun: Gen Plur Neut
πλήθους
πληθύν
πληθύναι
πληθῦναι
πληθύνας
πληθύνατε
πληθυνεῖ
πληθύνει
πληθυνεῖτε
πληθύνεσθε
πληθυνέσθωσαν
top
πληθύνεται
πληθύνῃ
πληθύνῃς
πληθύνητε
πληθυνθείη
πληθυνθείησαν
πληθυνθέντος
πληθυνθέντων
πληθυνθῇ
πληθυνθῆναι
πληθυνθήσεται
πληθυνθήσονται
πληθυνθῆτε
πληθυνθῶσιν
πλήθυνον
top
πληθύνοντα
πληθύνοντες
πληθυνόντων
πληθύνου
πληθύνουσα
πληθυνοῦσι
πληθύνουσιν
πληθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase the quantity of
  • to abound, multiply, enhance
 • Cognates: ἐμπληθύνω, πληθύνω, πολυπληθύνω
 • Forms:
  • ἐπλήθυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπληθύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλήθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήθυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήθυνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπληθύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • πεπληθυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεπληθυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλήθυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληθύναι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πληθύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πληθυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πληθύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • πληθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πληθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πληθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληθύνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • πλήθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληθύνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • πληθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληθυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πληθύνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • πληθύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πληθύνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πληθυνθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • πληθυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πληθυνθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • πληθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληθυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληθυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληθυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληθυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληθύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πληθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
πληθυνῶ
πληθύνων
top
πληθύνωσιν
πληθύουσα
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fullness
  • a great quantity (of people), a throng, a crowd
 • Forms:
  • πληθύν Noun: Acc Sing Fem
πληθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, become full
 • Note: intransitive of πληθύνω
πλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish, fill, imbue, influence, supply, fulfill (time)
 • Forms:
  • ἔπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλησθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλησθήναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πληθῶν
πλήκτην
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully
 • Forms:
  • πλήκτην Noun: Acc Sing Masc
πληκτίζομαι
πληκτός
πλημμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fault, error, sin, trespass
  • offering for sin
  • lie, deceit
  • a mistake in music, false note
 • Forms:
  • πλημμελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλημμέλειαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλημμελείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλημμέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλημμελείας Noun: Gen Sing Fem
πλημμελείᾳ
πλημμέλειαι
πλημμελείαις
πλημμέλειαν
πλημμελείας
πλημμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go wrong, do wrong, transgress, offend
  • to misstep, make a mistake
  • to make a false note in music
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἐπλημμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλημμελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλημμέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλημμελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλημμέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλημμέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλημμελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλημμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλημμελήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλημμελήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a moral fault, trespass, mistake
  • something given or paid as compensation (for an offence or damage caused)
top
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • faulty, erring
  • out of favour
  • out of tune
  • wrongful, outrageous
πλημμελήσατε
πλημμελήσει
πλημμελήσεως
πλημμελήσῃ
πλημμελήσῃς
πλημμέλησιν
πλημμέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of trespassing, act of sinning
  • act of committing an error
  • transgression, mistake
 • Forms:
  • πλημμελήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμέλησιν Noun: Acc Sing Fem
πλημμελήσουσιν
πλημμελήσωσιν
πλήμμυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flood, high water, the flood-tide, a freshet
 • Forms:
  • πλημμύρας Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμύρης Noun: Gen Sing Fem
πλημμύρας
πλημμύρης
πλήν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adversative: but
  • only, nevertheless, however, but
  • only, in any case, however, but
  • except that
πλῆξις
πλήρει
πλήρεις
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πλήρης
πλῆρες
πλήρη
πλήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filled, full (of something)
  • complete (without lacking), full
  • rich in content
  • replete, covered over
 • Forms:
  • πλήρει Adj: Dat Sing Fem
  • πλήρεις
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • Adj: Nom Plur Masc
  • πλῆρες Adj: Acc Sing Neut
  • πλήρη Adj: Acc Sing Masc
  • πλήρους Adj: Gen Sing Masc
top
πληροῖ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληροῖς
πληρουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πληρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: πληρόω
πληροῦν
πληροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πλήρους
πληροῦσθαι
πληροῦσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληροῦται
πληροῦτε
top
πληροφορείσθω
πληροφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill (completely), fulfill
   • to fill out, complement, aid, accomplish
   • to convince fully
  • Passive:
   • to be fully convinced, assured, certain
   • to be fully bent on
   • to be set to (e.g., he is set to do evil)
 • Cognates: διαφορέω, δυσφορέω, εὐφορέω, καρποφορέω, κλοποφορέω, κοσμοφορέω, κυοφορέω, πληροφορέω, στεφανηφορέω, τελεσφορέω, τροφοφορέω, φορέω, χρυσοφορέω
 • Forms:
  • πεπληροφορημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληροφορημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληροφορῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἐπληροφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληροφορημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληροφορημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπληροφορημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
  • πληροφορείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • πληροφορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληροφορηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληροφορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληροφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληροφορηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληροφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληροφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληροφορηθείς
πληροφορηθέντες
πληροφορηθῇ
πληροφορηθῆναι
πληροφορήσει
πληροφόρησον
πληροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (full) assurance, entire confidence, certainty
 • Forms:
  • πληροφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πληροφορίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πληροφορίας Noun: Gen Sing Fem
πληροφορίᾳ
πληροφορίαν
top
πληροφορίας
πληροφοροῦσι
πληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make full
   • to fill full of, gorge, satiate, satisfy, glut, cram (a net)
   • to fill with (something)
   • to man (a ship)
   • to complete (the number of)
   • to increase the quantity of, multiply
   • to fulfill, pay in full, make up
   • to accomplish, finish, end, perfect
   • to conserate (someone) as priest
   • to expire
   • to bring to the end of life and existence of
   • to execute (an office)
   • to fill (to a certain level)
   • to verify (or coincide with a prediction)
  • Passive:
   • to be filled full of
   • to be filled with (something)
   • to become full
   • to reach the end (of a period)
 • Cognates: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
 • Forms:
  • ἐπλήρου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληροῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐπληροῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπληρώθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • πεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεπληρωκώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπληρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • πεπληρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • πεπληρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληρωμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • πεπληρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεπληρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπληρωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • πεπληρωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληρωμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • πεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπληρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • πεπλήρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
  • πληροῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληρουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πληρούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • πληρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • πληρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • πληροῦν Verb: Pres Act Infin
  • πληροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πληροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πληροῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • πληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πληρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληρωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • πληρωθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • πληρωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληρωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • πληρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληρωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πληρωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • πληρωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • πληρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πληρώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρώσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλήρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληρώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • πληρώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πληρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πληρώσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πληρῶ
πληρωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρωθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: πληρόω
top
πληρωθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθῇ
πληρωθῆναι
πληρωθήσεσθαι
πληρωθήσεται
πληρωθήσονται
πληρωθῆτε
πληρωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρωθῶ
πληρωθῶσι
πληρωθῶσιν
πλήρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which fills, content
  • that which makes something full or complete, supplement, complement
  • that which is full of something
  • that which is brought to fullness or completion (e.g., full number, sum total)
  • the full content
  • fulfilling, fulfillment
  • the state of being full, fullness (of time)
 • Forms:
  • πληρώματα Noun: Acc Plur Neut
  • πληρώματι Noun: Dat Sing Neut
  • πληρώματος Noun: Gen Sing Neut
top
πληρώματα
πληρώματι
πληρώματος
πληρώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρῶσαι
πληρώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληρώσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρώσας
πληρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσει
πληρώσεις
πληρώσεως
πληρώσῃ
πλήρωσιν
πλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of filling in
  • state of being full, abundance
  • act of bringing to realization
  • complete elapse of (a period of time)
  • that which goes to fill
  • a filling up, filling, fullness, plenty (in value or quantity)
 • Cognates: ἀναπλήρωσις, ἐκπλήρωσις, πλήρωσις, συμπλήρωσις
 • Forms:
  • πληρώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλήρωσιν Noun: Acc Sing Fem
πλήρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πληρόω
top
πληρώσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσουσιν
πληρώσω
πληρώσωσι
πληρώσωσιν
πλήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήθω
πλήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλήσατε
πλήσει
πλησθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλησθῇ
πλησθήναι
πλησθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσεσθε
πλησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
top
πλησθήσῃ
πλησθησόμεθα
πλησθήσονται
πλησθῶμεν
πλησθῶσιν
πλησιαζόντων
πλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have sexual intercourse with (someone)
  • to have intimate relationship with
  • to bring near
 • Forms:
  • πλησιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
πλησιέστερον
πλησίοι
πλησίον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adverbial: near, close by, nearer to oneself, in th vicinity of
  • Substantival: neighbour, someone near by, fellow man
  • Preposition: near, close to (something)
 • Forms:
  • πλησιέστερον Adj: Acc Sing Masc compar
πλησίος
πλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a filling, being filled, satiety, fullness, satisfying
  • abundant quantity
  • a filling up, gratification
 • Forms:
  • πλησμονῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πλησμονήν Noun: Acc Sing Fem
  • πλησμονῆς Noun: Gen Sing Fem
top
πλησμονῇ
πλησμονήν
πλησμονῆς
πλῆσον
πλήσουσιν
πλήσσουσι
πλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike, smite, pound, pierce, sting
  • to attack
  • to hit (in order to harm)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • ἐπλήγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπλήγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεπληγμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πεπληγότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • πεπληγυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • πεπληγυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • πεπληγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πληγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληγήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • πληγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληγῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πλήσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληστεύομαι
πλήσω
πλήσωμεν