ἔπεσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἔπεσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
ἐπέσαξαν
ἐπέσαξε
ἐπέσαξεν
top
ἔπεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσάσσετο
ἔπεσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπέσεισεν
ἔπεσεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσημήνω
ἕπεσθαι
ἐπεσιτίσαντο
ἐπέσκαζεν
ἐπέσκεμμαι
ἐπεσκεμμένοι
ἐπεσκεμμένων
ἐπεσκέπασας
ἐπεσκέπη
ἐπεσκέπησαν
top
ἐπέσκεπται
ἐπεσκεύασεν
ἐπεσκεψάμεθα
ἐπεσκεψάμην
ἐπεσκέψαντο
ἐπεσκέψασθε
ἐπεσκέψατο
ἐπεσκέψω
ἐπεσκίαζε
ἐπεσκίαζεν
ἐπεσκίασας
ἐπεσκίασε
ἐπεσκίασεν
ἔπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσπάσαντο
top
ἐπεσπάσατο
ἐπέσπειρε
ἐπέσπειρεν
ἐπεσπούδαζον
ἐπεσπῶντο
ἐπέσται
ἐπεστάτουν
ἐπέστειλα
ἐπεστείλαμεν
ἐπέστειλεν
ἐπέστη
ἐπέστην
ἐπεστήρικται
ἐπεστήρικτο
ἐπεστήριξαν
top
ἐπεστήρισας
ἐπεστηρίσατο
ἐπεστήρισται
ἐπεστηρίχθη
ἐπεστηρίχθην
ἐπέστησα
ἐπέστησαν
ἐπέστησας
ἐπέστησεν
ἔπεστί
ἔπεστιν
ἐπεστράτευσαν
ἐπεστράτευσεν
ἐπεστρατοπέδευσαν
ἐπεστράφη
top
ἐπεστράφην
ἐπεστράφησαν
ἐπεστράφητε
ἐπέστρεφεν
ἐπέστρεφον
ἐπεστρέφοντο
ἐπέστρεψα
ἐπεστρέψαμεν
ἐπέστρεψαν
ἐπέστρεψας
ἐπεστρέψατε
ἐπέστρεψε
ἐπέστρεψεν
ἐπεσύναξεν
ἐπέσχε
ἐπέσχεν
ἐπέσχον