ἔπεσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἔπεσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
ἐπέσαξαν
ἐπέσαξε
ἐπέσαξεν
ἔπεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσάσσετο
ἔπεσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπέσεισεν
ἔπεσεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσημήνω
ἕπεσθαι
ἐπεσιτίσαντο
ἐπέσκαζεν
ἐπέσκεμμαι
ἐπεσκεμμένοι
ἐπεσκεμμένων
ἐπεσκέπασας
ἐπεσκέπη
ἐπεσκέπησαν
ἐπέσκεπται
ἐπεσκεύασεν
ἐπεσκεψάμεθα
ἐπεσκεψάμην
ἐπεσκέψαντο
ἐπεσκέψασθε
ἐπεσκέψατο
ἐπεσκέψω
ἐπεσκίαζε
ἐπεσκίαζεν
ἐπεσκίασας
ἐπεσκίασε
ἐπεσκίασεν
ἔπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσπάσαντο
ἐπεσπάσατο
ἐπέσπειρε
ἐπέσπειρεν
ἐπεσπούδαζον
ἐπεσπῶντο
ἐπέσται
ἐπεστάτουν
ἐπέστειλα
ἐπεστείλαμεν
ἐπέστειλεν
ἐπέστη
ἐπέστην
ἐπεστήρικται
ἐπεστήρικτο
ἐπεστήριξαν
ἐπεστήρισας
ἐπεστηρίσατο
ἐπεστήρισται
ἐπεστηρίχθη
ἐπεστηρίχθην
ἐπέστησα
ἐπέστησαν
ἐπέστησας
ἐπέστησεν
ἔπεστί
ἔπεστιν
ἐπεστράτευσαν
ἐπεστράτευσεν
ἐπεστρατοπέδευσαν
ἐπεστράφη
ἐπεστράφην
ἐπεστράφησαν
ἐπεστράφητε
ἐπέστρεφεν
ἐπέστρεφον
ἐπεστρέφοντο
ἐπέστρεψα
ἐπεστρέψαμεν
ἐπέστρεψαν
ἐπέστρεψας
ἐπεστρέψατε
ἐπέστρεψε
ἐπέστρεψεν
ἐπεσύναξεν
ἐπέσχε
ἐπέσχεν
ἐπέσχον