ἐπεμαρτυράμην
ἐπεμαρτύρατο
ἐπεμαρτύρω
ἐπέμεινα
ἐπεμείναμεν
ἐπεμελήθη
ἐπέμενε
ἐπέμενεν
ἐπέμενον
ἐπεμέρισεν
ἐπεμίγη
ἐπεμίγης
ἐπεμνήσθησαν
ἐπέμφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω