ἐπεμαρτυράμην
ἐπεμαρτύρατο
ἐπεμαρτύρω
ἐπεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put on, throw down upon
ἐπέμεινα
ἐπεμείναμεν
ἐπεμελήθη
ἐπέμενε(ν)
ἐπέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπεμέρισεν
ἐπεμίγη
ἐπεμίγης
ἐπεμνήσθησαν
ἐπέμφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω