παῦε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παύω
παύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παυέται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παῦλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cessation, end of, rest, a resting-point, stop, end, pause
 • Forms:
  • παῦλαν Noun: Acc Sing Fem
παῦλαν
παυόμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: παύω
παυόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: παύω
παῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: παύω
παυσαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
 • Root: παύω
παύσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: παύω
παύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: παύω
παυσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: παύω
παυσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
 • Root: παύω
παυσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσεις
παύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: παύω
παύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: παύω
παῦσιν
παύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stopping, ceasing, standstill
 • Forms:
  • παύσεις Noun: Nom Plur Fem
  • παῦσιν Noun: Acc Sing Fem
παύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παύω
παῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παύω
παύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
παύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: παύω
παυσώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: παύω
παύσωνται
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: παύω
παύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to stop someone from doing something
   • to cause to cease to exist
  • Middle:
   • to stop doing (something)
   • to cease to be effective
   • to leave, refrain, stop
   • to cease to exist
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύω
 • Forms:
  • παῦε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἔπαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παυέται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παυόμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παυόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • παῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • παυσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • παύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • παυσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • παυσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • παυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • παύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παύσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • παύσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • παύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παυσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • παύσωνται Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
  • πέπαυται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • παῆναι Verb: Aor Pass Infin