παῦε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παύω
παύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παυέται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παῦλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cessation, end of, rest, a resting-point, stop, end, pause
 • Forms:
παῦλαν
παυόμαι
παυόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: παύω
παῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: παύω
παυσαμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παύω
παύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:παύω
παύσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: παύω
παύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: παύω
παυσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: παύω
παυσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: παύω
παυσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσεις
 • Parse #1: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: παύω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: παύσις
παύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παύω
παύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: παύω
παῦσιν
παῦσις, παύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stopping, ceasing, standstill
παύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παύω
παῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παύω
παύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
παύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: παύω
παυσώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: παύω
παύσωνται
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: παύω
παύω
 • Active Meaning:
  • to stop someone from doing something
  • to cause to cease to exist
 • Middle Meaning:
  • to stop doing (something)
  • to cease to be effective
  • to leave, refrain, stop
  • to cease to exist
 • Forms:
Present
 • παῦε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παυέται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παυόμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παυόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἐπαύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • παύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • παύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παύσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἔπαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • παῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • παυσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • παύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • παυσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • παυσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • παυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • παύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • παῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παυσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • παύσωνται Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • παῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • πέπαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing