ἐπέχαρας
ἐπεχάρητε
ἔπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχεε, ἐπέχεεν
ἐπέχει
ἐπεχείρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to put one's hand in
 • Root: ἐπιχειρέω
ἐπεχείρησαν
ἐπεχείρησε, ἐπεχείρησεν
ἐπεχείρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιχειρέω
ἐπέχοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχρισε, ἐπέχρισεν
ἐπεχύθη
ἐπέχω
 • Meaning:
  • to have upon, hold upon, heed, rely on
  • to hold out to, present, offer
  • to wait without going to the next action
  • to wait for
  • to direct toward, aim at
  • to count on, depend on for help
  • to intend, purpose, have as one's purpose
  • to refrain (from going into action)
  • to stand facing, face (in a line of battle)
  • to stop (doing what one is doing), pause, cease
  • to keep in, hold back, check, hinder, stay
  • to reach (over an area), extend (over a space), outstretch
  • to occupy a country
  • to prevail, predominate
 • Forms:
Present
 • ἔπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐφέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπίσχες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπίσχῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπίσχω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπίσχωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπισχών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
ἐπέχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπεχώρησε, ἐπεχώρησεν