ἐπέχαρας
ἐπεχάρητε
ἔπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχεεν
ἐπέχει
ἐπεχείρησαν
ἐπεχείρησεν
ἐπεχείρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιχειρέω
ἐπέχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχρισε
ἐπέχρισεν
ἐπεχύθη
ἐπέχω
 • Present
 • ἔπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐπέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐφέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπέσχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέσχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπίσχες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπίσχῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπίσχω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπίσχωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπισχών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
ἐπέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπεχώρησεν