ἐπερειδομένοις
ἐπερείδω
ἐπερίσσευον
ἐπερίσσευσαν
ἐπερίσσευσε
ἐπερίσσευσεν
ἐπέριψας
ἐπερίψατε
ἐπέρριφα
ἐπερρίφην
ἐπέρριψα
ἐπέρριψε
ἐπέρριψεν
ἐπερρώννυεν
ἐπερρώσθησαν
ἐπέρχεται
ἐπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come in, come upon
  • to move on to, mount
  • to go to visit, come to visit
  • to overtake
  • to come upon, befall
  • to attack
  • to happen
  • to become a reality
  • to come by chance
  • to come after (another)
  • to carry into effect
  • to supervene, i.e., arrive, occur, impend, attack, (figuratively) influence
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἐπερχόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐπήρχετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεισελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἐπελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεληλύθει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπελθεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐπελθόν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
  • ἐπελθόντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
  • ἐπελθόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπελθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
  • ἐπελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐπελθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐπελθούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἐπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπερχομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
  • ἐπερχομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐπερχομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐπερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐπερχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • ἐπερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἐπέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπῆλθαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπερχόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: ἐπέρχομαι
ἐπερχομέναις
ἐπερχομένας
ἐπερχομένην
ἐπερχομένης
ἐπερχομένοις
ἐπερχόμενον
ἐπερχόμενος
ἐπερχομένων
ἐπέρχονται
ἐπερωτᾷ
ἐπερώτα
ἐπερωτᾶν
ἐπερωτᾷς
ἐπερωτᾶται
ἐπερωτάτωσαν
ἐπερωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask (someone about something)
  • to ask after (someone's well-being)
  • to ask (someone to do something)
  • to ask (for something)
  • to inquire of, question, consult
  • to demand, desire, question
  • to ask for, i.e., inquire, seek
 • Cognates: ἀνερωτάω, διερωτάω, ἐπερωτάω, ἐρωτάω
 • Forms:
  • ἐπερωτώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτώμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπερωτηθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπερωτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπερώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπερωτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπερωτᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπερωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐπερωτάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπερωτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπερωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπερωτήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπερωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπερωτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπερωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπερωτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπερώτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπερωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπερωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπερωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπερωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπερωτῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπερωτῶσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐπερωτῶσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐπηρώτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρώτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπηρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπηρώτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηρώτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπηρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρωτῶμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἐπηρώτων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐπερωτηθείς
ἐπερωτηθῇ
ἐπερωτηθῇς
ἐπερώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • answer, decision
  • an answer given to a question
  • question
  • request, appeal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπερώτημαἐπερωτήματα
GENἐπερωτήματοςἐπερωτημάτων
DATἐπερωτήματιἐπερωτήμασι(ν)
ACCἐπερώτημαἐπερωτήματα
ἐπερωτήματα
ἐπερωτῆσαι
ἐπερωτήσαντι
ἐπερωτήσαντος
ἐπερωτήσας
ἐπερωτήσατε
ἐπερωτήσῃ
ἐπερώτησιν
ἐπερώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: question, questioning, interrogation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπερώτησιςἐπερωτήσεις
GENἐπερωτήεωςἐπερωτήσεων
DATἐπερωτήσειἐπερωτήσεσι(ν)
ACCἐπερώτησινἐπερωτήσεις
ἐπερωτήσομεν
ἐπερώτησον
ἐπερωτήσουσιν
ἐπερωτήσω
ἐπερωτῶ
ἐπερωτώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτώμενος
ἐπερωτῶν
ἐπερωτῶντα
ἐπερωτῶντος
ἐπερωτῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω