ἐπερειδομένοις
ἐπερείδω
ἐπερίσσευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περισσεύω
ἐπερίσσευσαν
ἐπερίσσευσε
ἐπερίσσευσεν
ἐπέριψας
ἐπερίψατε
ἐπέρριφα
ἐπερρίφην
ἐπέρριψα
ἐπέρριψε
ἐπέρριψεν
ἐπερρώννυεν
ἐπερρώσθησαν
ἐπέρχεται
ἐπέρχομαι
 • Present
 • ἐπερχόμενα
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπερχομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐπέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπερχομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
 • ἐπερχομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἐπερχομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐπερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐπερχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • ἐπερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • ἐπέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπεισελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐπελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐπελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐπελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπελθόν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπελθόντα Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπελθόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπελθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
 • ἐπελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἐπελθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • ἐπελθούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • ἐπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπῆλθαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐπεληλύθει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐπερχόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπέρχομαι
ἐπερχομέναις
ἐπερχομένας
ἐπερχομένῃ
ἐπερχομένην
ἐπερχομένη
ἐπερχομένης
ἐπερχομένοις
ἐπερχόμενον
ἐπερχόμενος
ἐπερχομένων
ἐπέρχονται
ἐπερωτᾷ
ἐπερώτα
ἐπερωτᾶν
ἐπερωτᾷς
ἐπερωτᾶται
ἐπερωτάτωσαν
ἐπερωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask (someone about something)
  • to ask after (someone's well-being)
  • to ask (someone to do something)
  • to ask (for something)
  • to inquire of, question, consult
  • to demand, desire, question
  • to ask for, i.e., inquire, seek
 • Cognates: ἀνερωτάω, διερωτάω, ἐπερωτάω, ἐρωτάω
 • Forms:
 • Present
 • ἐπερωτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπερώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπερωτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπερωτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπερωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπερωτάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπερωτώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπερωτώμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπερωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπερωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπερωτῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐπερωτῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπερωτῶσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἐπερωτῶσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐπηρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρωτῶμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐπηρώτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐπερωτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπερωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπερωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπερωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπερωτηθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπερωτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπερωτηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπερωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπερωτήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐπερωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπερωτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπερωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπερωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπερώτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπηρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπηρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπηρώτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπηρώτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπηρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐπερωτηθείς
ἐπερωτηθῇ
ἐπερωτηθῇς
ἐπερώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • answer, decision
  • an answer given to a question
  • question
  • request, appeal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπερώτημαἐπερωτήματα
GENἐπερωτήματοςἐπερωτημάτων
DATἐπερωτήματιἐπερωτήμασι(ν)
ACCἐπερώτημαἐπερωτήματα
ἐπερωτήματα
ἐπερωτῆσαι
ἐπερωτήσαντι
ἐπερωτήσαντος
ἐπερωτήσας
ἐπερωτήσατε
ἐπερωτήσῃ
ἐπερώτησιν
ἐπερώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: question, questioning, interrogation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπερώτησιςἐπερωτήσεις
GENἐπερωτήεωςἐπερωτήσεων
DATἐπερωτήσειἐπερωτήσεσι(ν)
ACCἐπερώτησινἐπερωτήσεις
ἐπερωτήσομεν
ἐπερώτησον
ἐπερωτήσουσι(ν)
ἐπερωτήσω
ἐπερωτήσωσι(ν)
ἐπερωτῶ
ἐπερωτώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτώμενος
ἐπερωτῶν
ἐπερωτῶντα
ἐπερωτῶντος
ἐπερωτῶσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω