ἄνες
ἀνέσεισαν
ἄνεσιν
ἄνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, license
  • remission, liberty
  • permission
  • insufficient attention and neglect (to keep to the instruction)
  • eased, rest, relaxation, relief
 • Forms:
  • ἄνεσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἀνεσκαμμένη
ἀνέσκαψεν
ἀνέσπασεν
ἀνεσπάσθη
ἀνέστακεν
ἀνεστάλη
ἀνεστάλησαν
top
ἀνεστέναξεν
ἀνέστη
ἀνέστηκεν
ἀνέστημεν
ἀνέστην
ἀνέστης
ἀνέστησα
ἀνέστησαν
top
ἀνέστησε
ἀνέστησεν
ἀνέστητε
ἀνέστραπται
ἀνεστρατοπέδευσεν
ἀνεστράφημεν
ἀνεστράφησαν
top
ἀνεστρέφετο
ἀνεστρέφοντο
ἀνέστρεψα
ἀνέστρεψαν
ἀνέστρεψεν
ἀνέσχεν
ἀνέσχιζον
ἀνεσχόμην
top
ἀνέσχον
ἀνέσχοντο
ἀνέσχου