ἀνέλαβεν
ἀνελάβετε
ἀνέλαβον
ἀνέλαμψεν
ἄνελε
ἀνελεήμονα
ἀνελεήμονας
ἀνελεήμονες
ἀνελεήμονος
ἀνελεημόνων
ἀνελεημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mercilessly, ruthlessly
ἀνελεήμοσιν
ἀνελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless, without mercy, unmerciful
 • Forms:
  • ἀνελεήμονα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀνελεήμονας Adj: Acc Plur Masc
  • ἀνελεήμονες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀνελεήμονος Adj: Gen Sing Masc
  • ἀνελεημόνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀνελεήμοσιν Adj: Dat Plur Masc
ἀνελεῖ
ἀνελεῖν
ἀνελεῖς
ἀνέλεξαν
ἀνέλεξεν
ἀνέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἀνέλεσθε
ἀνελέτω
ἀνέλῃ
ἀνελήφθη
ἀνελήμφθη
ἀνελήμφθην
ἀνελήμωθην
ἀνέλῃς
ἀνελογισάμην
ἀνελογίσατο
ἀνέλοι
ἀνελόμενοι
ἀνελόμενος
ἀνέλπιστον
ἀνέλπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhoped for, not looked for, unexpected, hopeless, having lost hope
 • Forms:
  • ἀνέλπιστον Adj: Acc Sing Neut
ἀνελπίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, hopelessly
ἀνελύθη
ἀνέλυσα
ἀνέλυσαν
ἀνέλυσεν
ἀνελῶ
ἀνέλωμεν
ἀνελών
ἀνέλωσι
ἀνέλωσιν