ἀνεπαίσχυντον
ἀνεπαίσχυντος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unashamed, irreprehensible, that doesn't need to be ashamed
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεπαίσχυντοςἀνεπαίσχυντον
GENἀνεπαισχύντου
DATἀνεπαισχύντῳ
ACCἀνεπαίσχυντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεπαίσχυντοιἀνεπαίσχυντα
GENἀνεπαισχύντων
DATἀνεπαισχύντοις
ACCἀνεπαισχύντουςἀνεπαίσχυντα
ἀνεπαύθημεν
ἀνεπαυσάμην
ἀνέπαυσαν
ἀνεπαύσαντο
ἀνεπαύσατε
ἀνεπαύσατο
ἀνέπαυσε
ἀνέπαυσεν
ἀνέπεισαν
ἀνεπείσθησαν
ἀνέπεμψα
ἀνέπεμψεν
ἀνέπεσα
ἀνέπεσαν
ἀνέπεσε
ἀνέπεσεν
ἀνέπεσον
ἀνεπήδησε
ἀνεπήδησεν
ἀνεπιδεής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεπιδεήςἀνεπιδεές
GENἀνεπιδεοῦς
DATἀνεπιδεεῖ
ACCἀνεπιδεῆἀνεπιδεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεπιδεεῖςἀνεπιδεῆ
GENἀνεπιδεῶν
DATἀνεπιδεέσι(ν)
ACCἀνεπιδεεῖςἀνεπιδεῆ
ἀνεπιεικεῖς
ἀνεπιεικής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεπιεικήςἀνεπιεικές
GENἀνεπιεικοῦς
DATἀνεπιεικεῖ
ACCἀνεπιεικῆἀνεπιεικές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεπιεικεῖςἀνεπιεικῆ
GENἀνεπιεικῶν
DATἀνεπιεικέσι(ν)
ACCἀνεπιεικεῖςἀνεπιεικῆ
ἀνεπίλημπτοι
ἀνεπίλημπτον
ἀνεπίληπτοι
ἀνεπίληπτον
ἀνεπίληπτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: not arrested, inculpable, blameless, irreproachable
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεπίληπτοςἀνεπίληπτον
ἀνεπίλημπτον
GENἀνεπιλήπτου
DATἀνεπιλήπτῳ
ACCἀνεπίληπτον
ἀνεπίλημπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεπίληπτοι
ἀνεπίλημπτοι
ἀνεπίληπτα
GENἀνεπιλήπτων
DATἀνεπιλήπτοις
ACCἀνεπιλήπτουςἀνεπίληπτα
ἀνεπιστρέπτως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: indifferently, heedlessly, without turning around, with utter indifference
ἀνεπλάσατο
ἀνεπληρώθη
ἀνεπληρώθησαν
ἀνεπλήρωσαν
ἀνεπλήρωσε
ἀνεπλήρωσεν
ἀνέπλησαν
ἀνεπόδισεν
ἀνεπτερωμένη
ἀνεπτέρωσαν
ἀνέπτυξεν