ἀνεπαίσχυντον
ἀνεπαίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unashamed, irreprehensible, that doesn't need to be ashamed
 • Forms:
  • ἀνεπαίσχυντον Adj: Acc Sing Masc
ἀνεπαύθημεν
ἀνεπαυσάμην
ἀνέπαυσαν
ἀνεπαύσαντο
ἀνεπαύσατε
ἀνεπαύσατο
ἀνέπαυσε
ἀνέπαυσεν
ἀνέπεισαν
ἀνεπείσθησαν
ἀνέπεμψα
ἀνέπεμψεν
ἀνέπεσα
ἀνέπεσαν
ἀνέπεσε
ἀνέπεσεν
ἀνέπεσον
ἀνεπήδησε
ἀνεπήδησεν
ἀνεπιδεής
ἀνεπιεικεῖς
ἀνεπιεικής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unreasonable, unfair, without consideration, unmerciful
 • Cognates: ἀνεπιεικής, ἐπιεικής
 • Forms:
  • ἀνεπιεικεῖς Adj: Nom Plur Fem
ἀνεπίλημπτοι
ἀνεπίλημπτον
ἀνεπίληπτοι
ἀνεπίληπτον
ἀνεπίληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not arrested, inculpable, blameless, irreproachable
 • Forms:
  • ἀνεπίλημπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνεπίλημπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀνεπίληπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀνεπίληπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀνεπιστρέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, heedlessly, without turning around, with utter indifference
ἀνεπλάσατο
ἀνεπληρώθη
ἀνεπληρώθησαν
ἀνεπλήρωσαν
ἀνεπλήρωσε
ἀνεπλήρωσεν
ἀνέπλησαν
ἀνεπόδισεν
ἀνεπτερωμένη
ἀνεπτέρωσαν
ἀνέπτυξεν