ἀνένδεκτον
ἀνένδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unadmitted, not supposedly, impossible
 • Forms:
ἀνενέασε(ν)
ἀνενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενέγκας
ἀνενεγκεῖν
ἀνενεγκάτω
ἀνενεγκέτω
ἀνενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενέγκῃς
ἀνενέγκητε
ἀνένεγκον
ἀνένευσαν
ἀνένευσε(ν)
ἀνενεχθήσεται
ἀνενεώσατο
ἀνενέωσε
ἀνενήνοχα
ἀνενηνοχυῖα
ἀνέντες