ἀνεκάθισε
ἀνεκάθισεν
ἀνεκαίνισεν
ἀνεκαινίσθη
ἀνεκάλεσεν
ἀνεκαλύφθη
ἀνεκάλυψα
ἀνεκάλυψας
ἀνεκάλυψεν
ἀνέκαμπτες
ἀνεκάμψαμεν
ἀνέκαμψεν
ἀνεκαύθη
ἀνεκαύθησαν
ἀνέκαυσαν
ἀνεκδιήγητα
ἀνεκδιήγητον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄνειμι
ἀνεκδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: indescribable, unspeakable, not expounded in full
 • Cognates: ἀδιήγητος, δυσδιήγητος
 • Forms:
  • ἀνεκδιηγήτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀνεκδιήγητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνεκδιήγητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνεκδιηγήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνεκδιηγήτου
ἀνεκδιηγήτῳ
ἀνέκειτο
ἀνεκήρυξεν
ἀνεκλάλητον
ἀνεκλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inexpressible, unutterable, unspeakable, not spoken out
 • Forms:
  • ἀνεκλάλητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀνεκλαλήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀνεκλαλήτῳ
ἀνέκλειπτον
ἀνέκλειπτος
ἀνεκλίθη
ἀνέκλιναν
ἀνέκλινεν
ἀνεκλιπής
ἀνεκοινώσατο
ἀνέκοψε
ἀνέκοψεν
ἀνέκραγε
ἀνέκραγεν
ἀνέκραγον
ἀνέκραξαν
ἀνέκραξε
ἀνέκραξεν
ἀνέκρινε
ἀνέκρινον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀνακρίνω
ἀνεκρούετο
ἀνεκρούοντο
ἀνεκτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνεκτός
ἀνεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearable, endurable
 • Forms:
  • ἀνεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀνεκτότερον
ἀνεκτότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more tolerable, more endurable
 • Forms:
  • ἀνεκτότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
ἀνέκυψεν