ἀνεμείναμεν
ἀνέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναμένω
ἀνεμιζομένῳ
ἀνεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be moved by the wind, toss or drive with the wind
 • Forms:
  • ἀνεμιζομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
ἀνεμνήσατε
ἀνεμνήσθη
ἀνεμνήσθην
ἄνεμοι
ἀνέμοις
ἄνεμον
ἄνεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wind
  • cardinal point, one of the four cardinal points (i.e., north, south, east, west), quarter
 • Forms:
  • ἄνεμοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀνέμοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄνεμον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνέμου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀνέμους Noun: Acc Plur Masc
  • ἀνέμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀνέμων Noun: Gen Plur Masc
ἀνέμου
ἀνέμους
ἀνεμόφθορα
ἀνεμοφθορία
ἀνεμοφθορίᾳ
ἀνεμόφθοροι
ἀνεμόφθορον
ἀνεμόφθορος
ἀνεμποδίστοις
ἀνεμπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unembarrassed, unhindered, uninhibited, unhindered
  • not disadvantaged by any impediment, offering no impediment
 • Forms:
  • ἀνεμποδίστως Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἀνεμποδίστοις Adj: Dat Plur Neut
ἀνεμποδίστως
ἀνέμῳ
ἀνέμων