ἀνέβαιναν
ἀνέβαινε
ἀνέβαινεν
ἀνεβαίνετε
ἀνεβαίνομεν
ἀνέβαινον
ἀνέβαλεν
ἀνεβάλετο
ἀνέβαλον
ἀνεβάλου
ἀνεβάστασεν
ἀνέβη
ἀνέβημεν
ἀνέβην
ἀνέβης
ἀνέβησαν
ἀνέβητε
ἀνεβίβασα
ἀνεβίβασαν
ἀνεβίβασας
ἀνεβίβασεν
ἀνεβιβάσθη
ἀνέβλεπον
ἀνέβλεψα
ἀνεβλέψαμεν
ἀνέβλεψαν
ἀνεβλέψατε
ἀνέβλεψε
ἀνέβλεψεν
ἀνεβόησα
ἀνεβοήσαμεν
ἀνεβόησαν
ἀνεβόησε
ἀνεβόησεν
ἀνεβόων
ἀνέβρασεν