ἀνέβαιναν
ἀνέβαινε, ἀνέβαινεν
ἀνεβαίνετε
ἀνεβαίνομεν
ἀνέβαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναβαίνω
ἀνέβαλε, ἀνέβαλεν
ἀνεβάλετο
ἀνέβαλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναβάλλω
ἀνεβάλου
ἀνεβάστασε, ἀνεβάστασεν
ἀνέβη
ἀνέβημεν
ἀνέβην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναβαίνω
ἀνέβης
ἀνέβησαν
ἀνέβητε
ἀνεβίβασα
ἀνεβίβασαν
ἀνεβίβασας
ἀνεβίβασε, ἀνεβίβασεν
ἀνεβιβάσθη
ἀνέβλεπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναβλέπω
ἀνέβλεψα
ἀνεβλέψαμεν
ἀνέβλεψαν
ἀνεβλέψατε
ἀνέβλεψε, ἀνέβλεψεν
ἀνεβόα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to cry, shout aloud
 • Root: ἀναβοάω
ἀνεβόησα
ἀνεβοήσαμεν
ἀνεβόησαν
ἀνεβόησε, ἀνεβόησεν
ἀνεβόων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναβοάω
ἀνέβρασε, ἀνέβρασεν