ἀνέβαιναν
ἀνέβαινε
ἀνέβαινεν
ἀνεβαίνετε
top
ἀνεβαίνομεν
ἀνέβαινον
ἀνέβαλεν
ἀνεβάλετο
ἀνέβαλον
ἀνεβάλου
ἀνεβάστασεν
ἀνέβη
top
ἀνέβημεν
ἀνέβην
ἀνέβης
ἀνέβησαν
ἀνέβητε
ἀνεβίβασα
ἀνεβίβασαν
ἀνεβίβασας
top
ἀνεβίβασεν
ἀνεβιβάσθη
ἀνέβλεπον
ἀνέβλεψα
ἀνεβλέψαμεν
ἀνέβλεψαν
ἀνεβλέψατε
top
ἀνέβλεψε
ἀνέβλεψεν
ἀνεβόησα
ἀνεβοήσαμεν
ἀνεβόησαν
ἀνεβόησε
ἀνεβόησεν
top
ἀνεβόων
ἀνέβρασεν