ἀνέδειξαν
ἀνέδειξας
ἀνέδειξε(ν)
ἀνεδέξατο
ἀνεδείχθη
ἀνέδραμε(ν)