ἄνευ
 • Parse: Preposition +Gen
 • Meaning: without, away from, far from, with the absence of
ἀνεύθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inconvenient, not commodious, poor, unfavourably situated
 • Forms:
ἀνευθέτου
ἀνευράμενοι
ἀνεῦραν
ἀνεύρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undiscovered
 • Forms:
ἀνευρίσκω
 • Meaning: to discover, find out (after a search), search for, make out
 • Forms:
  • ἀνευράμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀνεῦραν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεῦρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνευρόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
ἀνεῦρον
ἀνευρόντες
ἀνευφημέω
 • Meaning: to praise loudly